Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr.8-1-1

19.10.1999.

Kritēriji Latvijas Zinātnes padomes
ekspertu kandidātiem

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt kritērijus Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kandidātiem. Minētie kritēriji attiecas uz nozaru ekspertu komisiju, promocijas padomju, kā arī uz laiku izveidotu grupu ekspertiem.

1. Par LZP ekspertu var kandidēt zinātnieks ar Latvijā iegūtu vai apstiprinātu (pielīdzinātu) doktora zinātnisko grādu.

2. Par LZP ekspertu var kandidēt zinātnieks, kurš veic zinātnisko darbību kādā no Latvijā vai ārvalstīs finansētiem pētnieciskajiem projektiem vai programmām.

3. LZP eksperta pretendentam pēdējos trijos gados ir jābūt vismaz trim publicētiem zinātniskiem darbiem LZP sarakstā iekļautajos zinātniskajos žurnālos (izdevumos) konkrētajā zinātnes nozarē vai apakšnozarē.

 

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš