Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-1

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Datorzinātne” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Jānis Bārzdiņš Dr.habil.sc.comp. Datorzinātņu matemātiskie pamati

Datoru un sistēmu programmatūra

LU
1.2. Jānis Bičevskis Dr.habil.sc.comp. Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Programēšanas valodas un sistēmas

LU
1.3. Juris Borzovs Dr.habil.sc.comp. Datoru un sistēmu programmatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

RITI
1.4. Rūsiņš-Mārtiņš Freivalds Dr.habil.sc.comp. Datorzinātņu matemātiskie pamati

Programēšanas valodas un sistēmas

LU
1.5.
Gerards Joņins

(miris 13.05.2001)

Dr.habil.sc.comp. Datoru un sistēmu programmatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU
1.6. Audris Kalniņš Dr.habil.sc.comp. Datu apstrādes sistēmas un datortīkli Programēšanas valodas un sistēmas LU
1.7. Jānis Osis Dr.habil.sc.ing. Datorzinātņu matemātiskie pamati

Datoru un sistēmu programmatūra

RTU
1.8. Māris Treimanis Dr.habil.sc.comp. Datoru un sistēmu programmatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Datorzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš