Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-10

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Juris Imants Aivars Dr.habil.biol. Cilvēka un dzīvnieka fizioloģija LU
1.2. Andris Andrušaitis Dr.biol. Hidrobioloģija LU
1.3. Valdis Ģirts Balodis Dr.habil.biol. Ekoloģija

Botānika

LU
1.4. Nadežda Bērziņa Dr.habil.biol. Cilvēka un dzīvnieka fizioloģija LU
1.5. Guntis Brūmelis Dr.biol. Ekoloģija LU
1.6. Pēteris Cimdiņš Dr.habil.biol. Hidrobioloģija LU
1.7. Ivars Druvietis Dr.biol. Hidrobioloģija LU
1.8. Dace Gertnere Dr.biol. Augu fizioloģija LU
1.9. Ģederts Ieviņš Dr.habil.biol. Augu fizioloģija LU
1.10. Vija Kluša Dr.habil.med. Cilvēka un dzīvnieka fizioloģija LU
1.11. Uldis Kondratovičs Dr.biol. Augu fizioloģija LU
1.12. Astrīda Krūmiņa Dr.habil.biol. Ģenētika LMA
1.13 Indriķis Muižnieks Dr.habil.biol. Ģenētika LU
1.14 Alfons Piterāns Dr.habil.biol. Botānika LU
1.15 Jānis Priednieks Dr.biol. Zooloģija LU
1.16 Īzaks Rašals Dr.habil.biol. Ģenētika LU
1.17 Viesturs Šulcs Dr.biol. Botānika LU
1.18 Edgars Vimba Dr.biol. Botānika LU
1.19 Jānis Vīksne Dr.biol. Zooloģija LU
1.20 Tatjana Zorenko Dr.habil.biol. Zooloģija LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Bioloģija”, iekļaujot tajā zemākminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs:

2.1. Juri Imantu Aivaru;

2.2. Valdi Ģirtu Balodi;

2.3. Nadeždu Bērziņu;

2.4. Gunti Brūmeli;

2.5. Pēteri Cimdiņu;

2.6. Ivaru Druvieti;

2.7. Ģedertu Ieviņu;

2.8. Uldi Kondratoviču;

2.9. Indriķi Muižnieku;

2.10. Alfonu Piterānu;

2.11. Jāni Priednieku;

2.12. Īzaku Rašalu;

2.13.Tatjanu Zorenko.

Padome tiesīga piešķirt bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš