Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-11

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Bioloģija” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Viesturs Baumanis Dr.biol. Bioķīmija; Molekulārā bioloģija LU
1.2. Mārtiņš Beķers Dr.habil.biol. Biotehnoloģija; Mikrobioloģija LU
1.3. Elmārs Grēns Dr.habil.biol. Molekulārā bioloģija; Virusoloģija LU
1.4. Indriķis Muižnieks Dr.habil.biol. Mikrobioloģija; Virusoloģija LU
1.5. Pauls Pumpēns Dr.habil.biol. Molekulārā bioloģija; Virusoloģija LU
1.6. Maija Rukliša Dr.habil.biol. Bioķīmija; Mikrobioloģija LU
1.7. Uldis Viesturs Dr.habil.sc.ing. Biotehnoloģija LU
1.8. Henriks Zenkevičs Dr.habil.biol. Bioķīmija LU
1.9. Pēteris Zikmanis Dr.habil.biol. Biotehnoloģija LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Bioloģija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš