Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-12

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ģeogrāfija” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Guntis Eberhards Dr.habil.geogr. Fizikālā ģeogrāfija; Reģionālā un vides ģeogrāfija LU
1.2. Pārsla Eglīte Dr.habil.oec. Cilvēka ģeogrāfija; Lietišķā ģeogrāfija LU
1.3. Māris Kļaviņš Dr.habil.chem.. Reģionālā un vides ģeogrāfija LU
1.4. Zaiga Krišjāne Dr.geogr. Cilvēka ģeogrāfija LU
1.5. Oļģerts Nikodemus Dr.geogr. Fizikāla ģeogrāfija LU
1.6. Ansis Zīverts Dr.habil.sc.ing. Fizikālā ģeogrāfija; Lietišķā ģeogrāfija LLU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Ģeogrāfija” , iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt ģeogrāfijas doktora (Dr.geogr.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš