Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-13

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 14. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ekonomika” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Ludmila Frolova Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika LU
1.2. Oļģerts Krastiņš Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika LSI
1.3. Baiba Rivža Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika

Reģionālā ekonomika

LLU
1.4. Pēteris Rivža Dr.habil.sc.ing. Agrārā ekonomika LLU
1.5. Andris Sproģis Dr.habil.oec. Agrārā ekonomika

Reģionālā ekonomika

LU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Ekonomika”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš