LĒMUMS Nr. 10-2-2

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-2

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozaru “Datorzinātne” apakšnozarēs:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Juris Artjuhs Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datoru arhitektūra un aparatūra

LU
1.2. Aldis Baums Dr.habil.sc.comp. Datoru arhitektūra un aparatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU
1.3. Ivars Biļinskis Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU
1.4. Ēvalds Hermanis Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

Ind. uzņ.
“Lab. Vide”
1.5. Vladimirs Pelipeiko Dr.habil.sc.comp. Datoru arhitektūra un aparatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

LU
1.6. Ernests Pētersons Dr.habil.sc.ing. Datoru arhitektūra un aparatūra

Datu apstrādes sistēmas un datortīkli

RTU
1.7. Gundars Strautmanis Dr.habil.sc.ing. Signālu diskrētā apstrāde

Datoru arhitektūra un aparatūra

LAT-TELEKOM
1.8. Valērijs Zagurskis Dr.habil.sc.comp. Signālu diskrētā apstrāde

Datoru arhitektūra un aparatūra

LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Datorzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš