LĒMUMS Nr. 10-2-3

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-3

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mehānika” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Felikss Bulavs Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.2. Andris Čate Dr.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.3. Vladimirs Kasjanovs Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika

Biomehānika

RTU
1.4. Ivars Knēts Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika

Biomehānika

RTU
1.5. Andrejs Krasņikovs Dr.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.6. Egons Lavendelis Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.7. Rolands Rikards Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.8. Alberts Skudra Dr.habil.sc.ing. Cietvielu mehānika RTU
1.9. Igors Tipāns Dr.sc.ing. Biomehānika RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Mehānika”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš