LĒMUMS Nr. 10-2-4

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-4

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 14. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mehānika” un “Mašīnzinātne” apakšnozarēs:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds Zin. grāds Nozare Apakšnozare Darba vieta
1.1. Jānis Auziņš Dr.sc.ing Mašīnzinātne Mašīnu dinamika

Mašīnu projektēšana

RTU
1.2. Semjons Cifanskis Dr.habil.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika

Mašīnu projektēšana

RTU
1.3. Vladimirs Gonca Dr.sc.ing Mehānika Materiālu mehānika un pretestība RTU
1.4. Bruno Grasmanis Dr.sc.ing. Mehānika

Mašīnzinātne

Teorētiskā mehānika

Mašīnu dinamika

RTU
1.5. Aleksandrs Januševskis Dr.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika

Mašīnu projektēšana

RTU
1.6. Egons Lavendelis Dr.habil.sc.ing. Mehānika

Mašīnzinātne

Materiālu mehānika un pretestība

Mašīnu projektēšana

RTU

 

1.7. Jānis Vība Dr.habil.sc.ing. Mehānika Materiālu mehānika un pretestība

Teorētiskā mehānika

RTU
1.8. Mihails Zakrževskis Dr.habil.sc.ing. Mehānika

 

Mašīnzinātne

Materiālu mehānika un pretestība

Teorētiskā mehānika

Mašīnu dinamika

RTU
1.9. Varaidots Zars Dr.habil.sc.ing. Mašīnzinātne Mašīnu dinamika

Mašīnu projektēšana

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Mehānika” un “Mašīnzinātne” , iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš