LĒMUMS Nr. 10-2-5

Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-5

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Mašīnzinātne” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Viktors Ataušs Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija RTU
1.2. Aldis Balodis Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija RTU
1.3. Jurijs Dehtjars Dr.habil.phys. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija RTU
1.4. Ruslans Dorošenko Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija RTU
1.5. Jānis Kalnačs Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija FEI
1.6. Juris Krizbergs Dr.sc.ing. Mēraparāti un metroloģija RTU
1.7. Jānis Rudzītis Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija RTU
1.8. Genādijs Sagalovičs Dr.habil.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija; Mēraparāti un metroloģija RTU
1.9. Francis Sudnieks Dr.sc.ing. Mašīnbūves tehnoloģija RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Mašīnu zinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš