Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-6

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozaru “Enerģētika” un “Elektrotehnika” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Nozare Apakšnozare Darba vieta
1.1. Jēkabs Barkāns Dr.habil.sc.ing. Enerģētika

Elektrotehnika

Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas

Elektroapgāde

RTU
1.2. Dagnija Blumberga Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumprocesi un siltumapgāde RTU
1.3. Kārlis Briņķis Dr.sc.ing Enerģētika Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas RTU
1.4. Vladimirs Čuvičins Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas RTU
1.5. Juris Ekmanis Dr.habil.phys. Enerģētika Siltumprocesi un siltumapgāde LZA
1.6. Jānis Gerhards Dr.sc.ing. Elektrotehnika Elektroapgāde RTU
1.7. Zigurds Krišāns Dr.habil.sc.ing. Enerģētika

Elektrotehnika

Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas
Elektroapgāde
FEI
1.8. Antans Sauļus Sauhats Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas RTU
1.9. Ilgvars Staltmanis Dr.sc.ing Elektrotehnika

Enerģētika

Elektroapgāde Elektriskās stacijas, tīkli un sistēmas RTU
1.10. Edvīns Vanzovičs Dr.sc.ing. Elektrotehnika Elektroapgāde RTU
1.11. Ivars Veidenbergs Dr.habil.sc.ing. Enerģētika Siltumprocesi un siltumapgāde RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarēs “Enerģētika” un “Elektrotehnika” , iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš