Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-7

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Fizika” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Elmārs Blūms Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika; Siltumfizika un molekulārā fizika; Magnētisko parādību fizika LU
1.2. Leonīds Buligins Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika; Siltumfizika un molekulārā fizika LU
1.3. Andrejs Cēbers Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika; Siltumfizika un molekulārā fizika LU
1.4. Agris Gailītis Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika LU
1.5. Jurijs Geļfgats Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika; Tehniskā fizika LU
1.6. Andris Jakovics Dr.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika;Tehniskā fizika LU
1.7. Harijs Kalis Dr.habil.phys.

Dr.habil. math.

Šķidrumu un gāzu mehānika; Siltumfizika un molekulārā fizika LU
1.8. Oļģerts Lielausis Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika; Siltumfizika un molekulārā fizika; Magnētisko parādību fizika LU
Valsts em. zin.
1.9. Eduards Ščerbiņins Dr.habil.phys. Šķidrumu un gāzu mehānika LU

2. Apstiprināt Latvijas Universitātes (LU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Fizika”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt fizikas doktora (Dr. phys.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš