Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-9

Rīgā 1999.g. 21.decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98) , “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99) un LZP Promocijas komisijas š.g. 3.decembra slēdzienu, nolemj:

1.Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ķīmijas inženierzinātne” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Fricis Avotiņš Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija; Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija RTU
1.2. Vilnis Bulmanis Dr.habil.sc.ing. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija RTU
1.3. Iljo Dreijers Dr.sc.ing. Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija RTU
1.4. Mārtiņš Kalniņš Dr.habil.sc.ing. Silikātu materiālu tehnoloģija; Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija; Radiācijas ķīmijas tehnoloģija RTU
1.5. Valdis Kaļķis Dr.habil.chem. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija; Radiācijas ķīmijas tehnoloģija LU
1.6. Valdis Kampars Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija RTU
1.7. Romāns Kārkliņš Dr.habil.biol. Organisko vielu tehnoloģija; Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija BPER
1.8. Gundars Mežinskis Dr.habil.sc.ing. Silikātu materiālu tehnoloģija; Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija RTU
1.9. Skaidrīte Reihmane Dr.sc.ing. Polimēru un šķiedrmateriālu tehnoloģija RTU
1.10 Gaida Maruta Sedmale Dr.habil.chem. Neorganisko vielu tehnoloģija; Silikātu materiālu tehnoloģija RTU
1.11 Uldis Sedmalis Dr.habil.chem. Neorganisko vielu tehnoloģija; Silikātu materiālu tehnoloģija; Augsttemperatūras materiālu un plazmas tehnoloģija RTU
1.12 Andris Strakovs Dr.habil.chem. Organisko vielu tehnoloģija RTU
1.13 Visvaldis Švinka Dr.habil.sc.ing. Neorganisko vielu tehnoloģija; Silikātu materiālu tehnoloģija RTU

 

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Ķīmijas inženierzinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš