Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-1

Rīgā, 1999.g. 19.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 7.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem lauksaimniecības zinātnes apakšnozarē “Lopkopība”:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Darba vieta
1.1. Edīte Birģele Dr.habil.biol. LLU
1.2. Aleksandrs Jemeļjanovs Dr.habil.agr., Dr.med.vet. LLU ZC “Sigra”
1.3. Jānis Latvietis Dr.habil.agr. LLU
1.4. Jānis Nudiens Dr.agr. LLU ZC “Sigra”
1.5. Antons Ozols Dr.habil. biol. Valsts em. zin.
1.6. Ilma Ramane Dr.habil.agr. Valsts em. zin.

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Lauksaimniecības zinātne” apakšnozarē “Lopkopība”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt lauksaimniecības doktora (Dr.agr.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 19. oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš