Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-2

Rīgā, 1999.g. 19.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 7.oktobra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Pārtikas zinātne” apakšnozarēs:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Arnolds Alksnis Dr.habil.sc.ing. Pārtikas ķīmija LV KĶI
1.2. Mārtiņš Beķers Dr.habil.biol. Pārtikas mikrobioloģija LU MBI
1.3. Lija Dukaļska Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas LLU
1.4. Uldis Iljins Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas LLU
1.5. Daina Kārkliņa Dr.sc.ing. Pārtikas produktu kvalitāte LLU
1.6. Renāte Ligere Dr.habil.med. Pārtikas produktu kvalitāte LU EKMI
1.7. Imants-Atis Skrupskis Dr.habil.sc.ing. Pārtikas procesi un iekārtas LLU
1.8. Uldis Viesturs Dr.habil.sc.ing. Pārtikas produktu kvalitāte LU MBI
1.9. Andris Zicmanis Dr.habil.chem. Pārtikas ķīmija LU
1.10. Aija Žilevica Dr.habil.med. Pārtikas mikrobioloģija LU

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Pārtikas zinātne”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātnisko grādu..

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 19. oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš