Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 8-2-3

Rīgā, 1999.g. 19.oktobrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 7.oktobra slēdzienu, nolemj:

1.Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Veterinārmedicīna” apakšnozarēs:

Nr.

p.k.

Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
3.1. Edīte Birģele Dr.habil.biol. Morfoloģija; Fizioloģija;
Iekšķīgās slimības
LLU
3.2. Zigmunds Brūveris Dr.habil.med.vet Morfoloģija; Ķirurģija LLU
3.3. Aleksandrs Jemeļjanovs Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Ķirurģija; Dzemdniecība un ginekoloģija;. Infekcijas slimības un mikrobioloģija LLU ZC “Sigra”
3.4. Pēteris Keidāns Dr.med.vet. Infekcijas slimības un mikrobioloģija; Parazitoloģija. LLU
3.5. Antons Ozols Dr.habil.biol. Fizioloģija; Iekšķīgās slimības Valsts em.zin.
3.6. Jānis Vētra Dr.habil.med.vet. Dzemdniecība un ginekoloģija; Infekcijas slimības un mikrobioloģija; Parazitoloģija LLU
3.7. Andris Vītols Dr.habil.med. Fizioloģija; Iekšķīgās slimības LKI

2. Apstiprināt Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Veterinārmedicīna”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt veterinārmedicīnas doktora (Dr. med.vet.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 19. oktobrim.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš