Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 9-2-1

Rīgā, 1999.g. 16.novembrī

 

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 12. novembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem medicīnas zinātnes apakšnozarē “Medicīniskā biomehānika” :

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Darba vieta
1.1. Haralds Jansons Dr.habil.med. LMA
1.2. Vladimirs Kasjanovs Dr.habil.sc.ing. RTU
1.3. Valdis Keris Dr.habil.med. LMA
1.4. Ivars Knēts Dr.habil.sc.ing. RTU
1.5. Iveta Ozolanta Dr.habil.med. LMA
1.6. Augusts Ozols Dr.habil.med. LMA
1.7. Indulis Vanags Dr.habil.med. LMA

2. Apstiprināt Latvijas Medicīnas akadēmijas (LMA) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozares “Medicīna” apakšnozarē “Medicīniskā biomehānika”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajā apakšnozarē.

Padome tiesīga piešķirt medicīnas doktora (Dr.med.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 16. novembrim.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš