LĒMUMS Nr. 3-1-1

Rīgā, 1998.g.19.jūnijā

1. Pamatojoties uz LR Saeimas pieņemtajiem un LR Prezidenta 1998.g. 9.jūnijā izsludinātajiem grozījumiem likumā "Par zinātnisko darbību", kas paredz zinātnisko grādu piešķiršanas tiesības tikai augstākajām mācību iestādēm un valsts zinātnes centriem, Latvijas Zinātnes padome n o l e m j:

1. pārtraukt ar 1998.gada 24.jūniju sekojošu habilitācijas un promocijas padomju darbību:

1.1. LZA Fizikālās enerģētikas institūta HP padomi inženierzinātņu nozarē,

1.2. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta HP padomi ķīmijas un inženierzinātņu nozarē,

1.3. Latvijas Organiskās sintēzes institūta HP padomi ķīmijas nozarē,

1.4. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta HP padomi medicīnas un bioloģijas nozarē,

1.5. LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta HP padomi literatūrzinatnes un folkloras nozarē.

Minētajām HP padomēm līdz š.g. 1.novembrim iesniegt LZP sekretariātā (334.ist) informāciju par pilnvaru laikā aizstāvētajām disertācijām un nodot dokumentāciju atbilstošā arhīvā nolikumā paredzētā kārtībā.

2. Noteikt, ka pašreiz pie augstskolām darbojošos habilitācijas un promocijas padomju pilnvaru laiks beidzas 1998.gada 31.oktobrī.

3. Līdz š.g. 30.septembrim Latvijas Zinātnes padomē iesniedzami augstskolu priekšlikumi par:

3.1. iepriekš darbojošos habilitācijas un promocijas padomju pilnvaru laika pagarināšanu no 1998.gada 1.novembra līdz 1999.gada 31.decembrim, ietverot nepieciešamās maiņas padomju locekļu sastāvā;

3.2. iespējamām izmaiņam habilitācijas un promocijas padomju zinātnes nozaru vai apakšnozaru nosaukumos saskaņā ar LZP 1998.g. 17.februārī apstiprināto sarakstu;

3.3. jaunu habilitācijas un promocijas padomju pieteikšanu.

4. Noteikt, ka habilitācijas un promocija padomju sastāvā var būt tikai konkrētajā zinātnes nozarē aktīvi strādājoši zinātnieki; padomes minimālais sastāvs ir 6 zinātnieki; padomes sastāvā jābūt vismaz 5 zinātniekiem, kuru pamatdarbs ir augstskolā, kurā padome tiek veidota; katrā zinātnes apakšnozarē jābūt vismaz diviem šīs apakšnozares habilitētajiem doktoriem.

5. Uzdot LZP Habilitācijas un promocijas komisijai ar 1998.g. 1.oktobri sākt analizēt iesniegto padomju ekspertu akadēmiskās kvalifikācijas kritērijus, pamatojoties uz ekspertu akadēmiskās kvalifikācijas anketām.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Ekmanis


[Nākošais | Saraksts]