18.03.03

Latvijas Zinātnes Padomes centralizētais finansējums
2003. gadā


Nr. p.k.

Finansēšanas objekti
Iedalīts 2002.g. Pieteikts 2003.g. Izmaks. 1.cet. Piešķirts 2003.g.

(lati)

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka 1900 3400 474 1900
1.2. LLU Fundamentālā bibliotēka 1900 2500 474 1900
1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka 1900 2500 474 1900
1.4. LU Observatorijas novērošanas bāze 14900 28700 3726 14900
1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas centrs 1900 10769 474 1900
1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs 1900 9278 474 1900
1.7. LU BI Augu kaitēkļus limitējošo bioaģentu kolekcija 2000 5745 501 2000
1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka 2000 3370 501 2000
1.9. LU BI Augsnes faunas datu bāzes izveide un uzturēšana   4000   -
1.10. LU BI Monitoringa stacija "Salaca" uzturēšana   740   -
1.11. LU HIDEI kuģis "Antonija"   6000   -
1.12. "Sigra"s bioķīmijas un mikrobioloģijas laboratorijas modernizēšana   5915   -
1.13. LFMI Folkloras krātuve, folkloras ekspedīcijas 6490 8076 1347 6490
1.14. LAA - Latvijas zinātnieku ekspozīcija izstādē "Hannover Messe 2003"   6000   -
1.16. LZA,LZP Skaitļošanas centrs 8000 13100 1998 8000
1.17. LZP,LZA Centrālais arhīvs 2800 3800 699 2800
1.18. LZA Institūts "Eirolat" 1000 1500 249 1000
1.20. LZA Terminoloģijas komisija 4100 9000 1026 4100
1.21. LValI Zinātniskās ekspedīcijas 1000 5000 249 1000
1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana 1400 2500 348 1400
1.23. LU Mikroorganismu centrs 4000 9900 999 4000
1.24. LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana 1934 5000 483 1934
1.25. LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana 500 1194 126 500
1.26. LU LVI Arheoloģisko objektu izpēte 3869 12070 966 3869
1.27. ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums 9188 9188 2295 9188
1.28. LLMZA Mežu genofonds 4000 4000 999 4000
1.29. "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs 700 700 174 700
1.30. Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana LU 1200 1455 300 1200
1.32. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 5000 5000 1251 5000
1.34. LZA Latvijas zinātnes atbalsta popularizēšanas izdevumi 8284 9000 2070 6127
1.35. Zinātnes un dialoga centrs 7750 7750 1938 7750
1.38. Apvienotā ekspedīcija "Dzīvesstāsts - Latvija" 350 1080 87 350
      198230 8018 97808
  2. Izdevniecības darbība
2.1. LZA Vēstis 16539 19500 4134 16539
2.2. "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls", LZA FEI 6093 7500 1524 6093
2.3. "Magnētiskā hidrodinamika", LU FI 2031 5000 507 2031
2.4. "Automātika un skaitļošanas tehnika", LU EDI 2031 5000 507 2031
2.5. "Mechanics of Composite Materials", LU PMI 2031 2031 507 2031
2.6. "Zvaigžņotā debess", LU 5320 8000 1329 5320
2.7. "Heterociklisko savienojumu ķīmija", OSI 3192 34897 798 2692
2.8. "Latvijas Ķīmijas Žurnāls", RTU NĶI 8632 10500 2157 8132
2.9. "Zinātnes vēstnesis", LZA,LZS 5500 9452 1374 5500
2.10. "Latvijas Vēstures institūta žurnāls", LU LVI 6384 10000 1596 6384
2.11. "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki", LU 5803 14000 1452 5803
2.12. "Mežzinātne", Silava 1354 1500 336 1354
2.14. "Humanities and Social Sciences. Latvia.", LU 5820 5000 1455 5000
2.15. "Latvijas zinātnieki", LZA 3482 3300 870 3300
2.16. Hum.un soc.soc.zinātņu monogrāfijas T.sk.: 25000     23900
  2.16.1.LU LVI humanitāro zinātņu monogrāfijas 5000 10000 1248 5000
  2.16.2.LU FSI humanitāro zinātņu monogrāfijas 5000 16160 1248 5000
  2.16.3.LValI humanitāro zinātņu monogrāf. 5000 10000 1248 5000
  2.16.4.LFMI humanitāro zinātņu monogrāf. 5000 5000 1248 5000
  2.16.5 LZA EI grāmatu izdošana 1500 1973 375 1500
  2.16.6. LMA LMVēstI humanitāro zin.monogr.   6283   1000
  2.16.7. Humanitāro zinātņu monogr.rezerve       1400
2.18. " LETONICA", LFMI 2000 3000 501 2000
2.20. Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry",Silava 1000 1500 249 1000
2.22. "TERRA", LU 4150 8000 1038 4150
2.23. "Linguistica Lettica", LU LvalI 1000 1500 249 1000
2.24. Zinātnisks žurnāls drošības un aizsardzības jautājumos “Militārais Apskats” 641 3070   1500
2.26. "Baltic R&D System in Transition" LZA   600   600*)
2.27. “Loģistikas un transporta skaidrojošā vārdnīca” LJA   2000   -
      204766 8601 106360
  Kopā:   402996 16619 204168

*) Izmaksāt 2003.g. 4. mēnesī

Komisijas priekšsēdētājs
akadēmiķis A.Siliņš