Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskās darbības nodrošināšana
2004. gadā

 Finansēšanas objekts

Iedalīts 2004.g.
Ls

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti)

3 260 501*

Sadarbības projekti

1 497 218

Akadēmiskā bibliotēka

327 665

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

Latvijas Zinātņu akadēmija

120 330

LZP darbības nodrošināšana

84 493

LZA Nominālās balvas

6 000

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

153 000

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 800

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 900

UNESCO biomedicīnas centrs

12 000

LZP doktorantūra

120 015

Centralizētie izdevumi

204 168

Starptautiskā sadarbība

131 200

2-pusējie zinātniskās sadarbības projekti (Vācija,
Itālija, ASV, Francija)

32 000

Kopā:

6 075 190

* Neieskaitot 2003. g. decembrī izmaksāto avansu