Apstiprināts
LZP 2006.g.13.februārī,
protokols Nr.1

Latvijas Zinātnes padomes
zinātniskās darbības nodrošināšanas finansējums
2006. gadā

Latvijas Zinātnes padomes finansējums (Ls)
t.sk.:

5 811 235

1. Zinātnisko pētījumu projekti
t.sk.:

1.1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

1.2. Starpnozaru (sadarbības) pētījumu projekti

4 777 994
 

3 160 631

1 617 363

2. Ekspertu komisiju un projektu ekspertīzes nodrošinājums

97 616

3. Doktorantūras granti

47 290

4. Zinātniskās izdevniecības nodrošinājums

107 231

5. Starptautiskās sadarbības nodrošinājums

175 200

6. Zinātniskās darbības nodrošinājums Latvijas Universitātē

21 460

7. BO “Zinātnes un dialoga centrs” mērķa finansējums

7 750

8. LU Bioloģijas institūta mērķa finansējums

5 280

9. Literatūras, folkloras un mākslas institūta mērķa finansējums

4 320

10. LU Latviešu valodas institūta mērķa finansējums

1 600

11. LU Latvijas vēstures institūta mērķa finansējums

4 200

12. Rīgas Tehniskās universitātes mērķa finansējums

1 920

13. Latvijas Zinātņu akadēmijas darbības nodrošinājums

223 374

14. LZA Terminoloģijas komisija

22 000

15. Mūža granti 280 emeritētiem zinātniekiem

314 000

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis