Saskaņā ar
ar LR IZM 28.01.2009.g.
rīkojumu Nr. 46 un
pamatojoties uz LZP 12.01.2009.g.
lēmumu Nr.1-1-2

Latvijas Zinātnes padomes
zinātniskās darbības nodrošināšanas finansējums
2009. gadā

 

Finansējuma objekts

Summa 2009.g.
(Ls)

1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

3 738 690

2. LZP finansēto fundamentālo un lietišķo projektu ekspertīzes un LZP ekspertu komisiju darbības nodrošinājums

103 700

3. LZP atbalsts starptautiskai sadarbībai

110 340

Kopā:

3 952 730


Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finansējuma
sadalījums pa zinātnes nozarēm 2009.gadam

EK

Zinātnes nozare

2009.gada finansējums LVL

1.

1.1. Fizika un astronomija

208 595

523 243

1.2. Matemātika

50 644

1.3. Ķīmija

264 004

2.

2.1. Informātika

144 411

457 803

2.2.1. Mehānika

82 485

2.2.2. Mašīnzinātne

57 414

2.2.3. Enerģētika

52 900

2.3. Tehnoloģijas zinātniskie pamati

120 593

3.

3.1. Bioloģija

198 063

651 843

3.2. Molekulārā bioloģija, mikro- bioloģija, biotehnoloģija

181 011

3.3. Medicīna

272 769

4.

4.1. Lauksaimniecības zinātnes

282 052

383 343

4.2. Zemes zinātnes

26 076

4.3. Vides zinātne

28 332

4.4. Mežzinātne

46 883

5.

5.1.1. Vēsture

78 525

490 898

5.1.2. Valodniecība

38 712

5.1.3. Literatūrzinātne un folkloristika

42 786

5.1.4. Mākslas zinātnes

20 372

5.1.5. Filozofija

72 982

5.2.1. Socioloģija

41 163

5.2.2. Pedagoģija

22 041

5.2.3. Psiholoģija

14 571

5.2.4. Demogrāfija

18 900

5.2.6. Ekonomika un vadībzinātne

117 974

5.2.8. Komunikāciju zinātne

8 171

5.2.9. Juridiskās zinātnes

14 701

KOPĀ:

2 507 130