Latvijas Zinātnes padome

2001. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finansējuma sadale starp zinātnes nozarēm
(LZP 2000.g. 15. decembra  lēmums Nr. 8-1-1)

Nr.

Nozares nosaukums

% no kopējas finansējuma summas

2001.gada finansējums
Ls

1.

Informātika

5.579 %

188 524

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7.508 %

253 708

3.

Fizika, matemātika, astronomija

13.08 %

441 996

4.

Ķīmija

10.196 %

344 540

5.

Tehnoloģijas zinātnes pamati:
ķīmijas, materiālu, farmācijas

4.659 %

157 436

6.

Bioloģija, vides zinātne un
hidroinženierzinātne, zemes zinātnes

9.735 %

328 963

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija,
biotehnoloģija, virusoloģija

7.219 %

243 943

8.

Medicīna

10.372 %

350 488

9.

Lauksaimniecības zinātnes

10.892 %

368 060

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

3.031 %

102 423

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika,
mākslas zinātne

3.932 %

132 869

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija,
pedagoģija

6.135 %

207 312

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5.851 %

197 715

14.

Mežzinātnes

1.811 %

61 197

 

Kopā:

100 %

3 379 174

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis E.Grēns