Latvijas Zinātnes padome

2002. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finansējuma sadale
(LZP 2002.g. 15. janvāra  lēmums Nr. 1-1-1)

Nr.
p.k.
Nozares nosaukums

% no kopējas summas

Finansējums
(Ls)

1. Informātika 5,57 % 187 944
2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7,43 % 250 694
3.

Fizika, matemātika, astronomija

13,289 % 448 374
4. Ķīmija 10,179 % 343 437
5.

Tehnoloģijas zinātnes pamati

4,651 % 156 940
6.

Bioloģija, vides zinātne un hidroinženierzinātne, zemes zinātnes

9,719 % 327 918
7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

7,207 % 243 187
8.

Medicīna

10,355 % 349 396
9.

Lauksaimniecības zinātnes

10,874 % 366 901
10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

3,026 % 102 102
11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

3,926 % 132 467
12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

6,125 % 206 661
13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5,842 % 197 101
14.

Mežzinātnes

1,807 % 60 999
Kopā: 100 % 3 374 121