Vēsture (tai skaitā kultūras vēsture)

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Vēsture

LU Latvijas vēstures institūts
Straube G.
96.0422
Johana Kristofa Broces "Zīmējumi un apraksti"

4625

Dumpe L.
96.0424
Latvijas iedzīvotāju dzīvesveids un kultūra 18. - 20. gadsimtā

8531

Deņisova R.
96.0425
Latvijas akmenslaikmeta iedzīvotāji (pēc antropoloģijas zinātnes datiem)

9251

Bērziņš V.
96.0426
20. gadsimta Latvijas vēsture

28781

Vasks A.
96.0430
Saimniecība, sabiedrība un apkārtējā vide Latvijā aizvēstures laikā

7092

Mugurevičs Ē.
96.0433
Latvija kā kontaktzona ekonomiskajos un kultūras sakaros starp Austrum- un Rietumeiropu senatnē un viduslaikos

16446

Ločmelis I.
97.0795
Arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana

23950

Kopā pa LU Latvijas vēstures institūtu

98676


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
96.0291
Politiskie režīmi Latvijā (1918-1991)

3495

Malahovska L.
96.0292
"Vācijas" un "Krievijas" faktors Baltijas ģeopolitiskajā telpā 20.gs.

617

Kopā pa Latvijas Universitāti

4112


Kopā pa nozari "Vēsture (tai skaitā kultūras vēsture)"


102788