Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Filozofija

Baltijas Studiju centrs
Broks J.
96.0418
Dabas koncepcija mūsdienu filozofijā

957


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Ikere Z. 96.0319 ASV un Britu filozofijas apguve un īstenošana Latvijas kultūrsituācijā

957


Pētījumu centrs "Feministica Lettica"
Cimdiņa A.
96.0298.1
Latviešu literatūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

5368


Latvijas Medicīnas akadēmija
Sīle V.
97.0837
Cilvēka dzīve un mūžs filozofiskā un medicīniskā skatījumā

1290


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Freiberga E.
96.0391
Psihoanalīze un ētika. Mūsdienu psihoanalīzes ētiskā dimensija

916

Rubene M.
96.0392
Sociālā atmiņa: teorētiski praktiskie aspekti humanitārajās disciplīnās

4411

Vecvagars M.
96.0393
Antīkā pasaule un Latvija

3184

Markovs V.
96.0394
Cilvēka pasaule un cilvēks pasaulē

957

Kūlis R.
96.0395
20.gadsimta filozofijas klasika: izpēte un tulkojumi

4703

Buceniece E.
96.0396
Ideju vēsture Latvijā

13672

Kūle M.
96.0397
Mūsdienu fenomenoloģija

11799

Kovaļčuka S.
96.0399
Krievu kultūra Latvijā. 1870.-1940. (Filozofiskā un vēsturiskā mantojuma problēmas)

2747

Šuvajevs I.
96.0401
20.gadsimta filozofija un Eiropas ideja Latvijā

8115

Milts A.
96.0402
Nacionālā mutvārdu vēsture: modelis un interpretācija

6367

Podmazovs A.
96.0403
Vecticībniecība un dievturība - Latvijas reliģiskās dzīves fenomeni

2788

Zariņš V.
96.0405
Klasiskā humānisma pamatvērtības un to ietekme uz mūsdienu Latvijas sabiedrību

1935

Krūmiņa S.
96.0407
Reliģiskā tradīcija un novitāte 20. gadsimta Latvijā

9364

Vējš J.
96.0409
Analītiskā ētika un reliģijas filozofija

1477

Leitāne I.
97.0862
Jēgas ezoterizācija jeb netiešā ieteikuma problēma XX gs. filozofijā

1477

Kūle M.
97.0869
LZA Filozofijas un socioloģijas institūta infrastruktūra

25074

Kopā pa Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu

98986


Latvijas Universitāte
Polis A.
96.0618
Cilvēka problēma interdisciplinārā skatījumā

957


Rīgas Tehniskā universitāte
Buceniece E. 96.0390 Sociālā realitāte un modernisms

2018

Kopā pa apakšnozari "Filozofija"

110533


2. Socioloģija

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Meņšikovs V.
98.0926
Finansu socioloģija (teorētiski metodoloģiskie un praktiskie aspekti)

1561


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Zobena A.
96.0453
Zemnieku saimniecību strukturālo izmaiņu sociālie aspekti

2830


Latvijas Medicīnas akadēmija
Ostrovska I.
96.0154
Pilsoniskā sabiedrība Latvijā: politiskās komunikācijas modeļa attīstība

978


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Vēbers E.
96.0398
Nacionālie procesi un sabiedrības integrācija Latvijā

8677

Rungule R.
96.0404
Sabiedrības strukturēšanās - sociālās diferenciācijas procesi Latvijā

7782

Tisenkopfs T.
96.0408
Tirgus ekonomikas ietekme uz sociālo identitāšu un sabiedrības struktūru izmaiņām Latvijā

7220

Tisenkopfs T.
96.0410
Jauno zinātnieku grants socioloģijā

3412

Kopā pa Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu

27091


Latvijas Universitāte
Dobelniece S.
98.0907
Bezpajumtnieki Latvijā: problēmas un risināšanas iespējas

832


LZA Ekonomikas institūts
Zariņa I.
96.0653
Dzimumlīdztiesība Latvijas iedzīvotāju ikdienā

2601


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J. 96.0750 Pēcpadomju perioda mazas valsts (Latvijas) zinātnes un tehnoloģijas attīstības izpēte

3204


Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tabuna A.
96.0754
Sociālo zinātņu datu arhīva izveidošana

2809


Rīgas Tehniskā universitāte
Ozolzīle G. 97.0856 Politiskās elites veidošanas un demokrātijas stabilitāte

1186


Vidzemes augstskola
Ikstens J.
98.0898
Baltijas valstu politikas finansējuma salīdzinājums

1207

Kopā pa apakšnozari "Socioloģija"

44299


3. Psiholoģija

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vorobjovs A. 96.0781 Personības attīstības saturs un socializācija

2226


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Ābula S.
96.0034
Muzikālā terapija bērniem ar mentālās un fiziskās attīstības traucējumiem

1061

Lieģeniece D.
96.0035
Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti

4869

Kopā pa Liepājas Pedagoģisko augstskolu

5930


Latvijas Universitāte
Karpova Ā.
96.0204
Represēto un etniski jaukto ģimeņu sociāli psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas un to risināšanas ievirzes

6825

Krūmiņa I.
96.0296
Jaunatnes identitātes veidošanās Latvijā

7428

Raščevska M.
97.0794
Intelekta struktūra briedumā

1665

Kopā pa Latvijas Universitāti

15918


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bebre R. 96.0180.1 Radošas personības struktūra un attīstība

3600

Kopā pa apakšnozari "Psiholoģija"

27674


4. Pedagoģija

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Kraulis H. 97.0861 Muzikāli pedagoģiskās izglītības pilnveide Latgales reģionā

499


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Karule L.
96.0758
Vides izglītības realizācijas pedagoģiski psiholoģiskie pamati sākumskolā

1061


Latvijas Universitāte
Kopeloviča A.
96.0057
Pedagoģiskās izglītības attīstība Latvijā 1940.-1995. gadā un tās attīstības tendences

2435

Špona A.
96.0152
Inovācijas augstskolu didaktikā

7595

Žogla I.
96.0153
Didaktikas teorijas un jēdzieni: salīdzinošais aspekts

2913

Anspaks J.
96.0209
Pedagoģiskās un estētiskās kultūras vērtību integrācija jauno mākslas skolotāju izglītībā un tālākizglītībā

3558

Krūze A.
96.0210
Tautas izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam

4599

Kopā pa Latvijas Universitāti

21100


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Petere A.
96.0331
Integrētās mācības rezultativitāte 1. - 4. klasē

2913

Kopā pa apakšnozari "Pedagoģija"

25573


Kopā pa nozari "Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija"


208079