Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

1. Ekonomikās zinātnes

BO SIA "Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts"
Karnīte R. 96.0131 Latvijas administratīvo teritoriju tautsaimniecības attīstības iespējas un tās ietekmējošie faktori

7342


Latvijas Datoru centrs
Treijs M.
96.0440
Latvijas nacionālais agromodelis

4763


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Rivža B.
96.0006
Reģionālās attīstības pasākumu izstrādāšana

6747


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E. 96.0039 Statistiskās informācijas pilnveidošana atbilstoši starptautiskiem standartiem

51199


LU Rīgas Humanitārais institūts
Zelgalvis E. 99.0963 Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

1984


Latvijas Universitāte
Oļevskis G.
96.0155
Uzņēmējdarbības attīstības stratēģija Latvijā

2580

Ciemiņa I.
96.0156
Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa stratificēta analīze, izmantojot statistikas un ekonometrijas metodes

7739

Zvidriņš P.
96.0444
Mājsaimniecību un ģimeņu attīstība Latvijā

11311

Kopā pa Latvijas Universitāti

21630


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Bondars A.
96.0320
Agrārās nozares valsts pārvaldes, ražotāju pašpārvaldes, kooperācijas un lauku reģionu ekonomiskās attīstības vadīšanas problēmas

9128

Pirksts V.
96.0321
Videi draudzīgas lauksaimniecības un pārtikas politikas izstrāde

15875

Šņuka R.
96.0322
Latvijas lauksaimniecības konkurētspēja, tās dažādie aspekti

2778

Kopā pa Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūtu

27781


LZA Ekonomikas institūts
Eisaka F.
96.0033
Kooperētās uzņēmējdarbības veicināšana Latvijā

6350

Počs J.
96.0130
Latvijas rūpniecība Eiropas Savienības ekonomiskajā vidē

5556

Keišs S.
96.0144
Latvijas finansu tirgus infrastruktūras sistēma un tās attīstības virzieni un iespējas

3969

Eglīte P.
96.0436
Latvijas darba potenciāla paredzamās pārmaiņas 21. gadsimta sākumā

11708

Ābele D.
97.0813
Uzņēmējdarbība laukos un ražotāju kooperācija un sadarbība ar vietējām pašvaldībām lauku vides attīstībai

3373

Dovladbekova I.
98.0902
Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā

3770

Kopā pa LZA Ekonomikas institūtu

34726


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A.
98.0897
Inovāciju ekonomiskā pamatojuma metodoloģija pārejas periodā

1191


"Pakuļi" Zemnieku saimniecība
Sproģis A.
96.0437.1
Latvijas Republikas nodokļu un subsīdiju sistēma tautsaimniecības attīstībai atbilstoši Eiropas Savienības statusam

18852

Sproģis A.
96.002-n1
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes pētījumi

4366

Kopā pa "Pakuļi" Zemnieku saimniecību

23218

Kopā pa apakšnozari "Ekonomikās zinātnes"

180581


2. Juridiskās zinātnes

Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
96.0300
Baltijas starptautiskā drošība

3175


Latvijas Universitāte
Torgāns K.
96.0211
Saistību izpildes civiltiesiskais un procesuālais nodrošinājums

7342

Strautmanis J.
96.0757
Eiropas Savienības prasībām atbilstoša tirdzniecības likumu sakārtošana Latvijā

7342

Kopā pa Latvijas Universitāti

14684

Kopā pa apakšnozari "Juridiskās zinātnes"

17859


Kopā pa nozari "Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes"


198440