Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finasējums 2000.g., Ls
1. Mehānika
Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja
Cīrule K.
96.0214
Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā

3998


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Faitelsons L.
96.0457
Šķidrikristālisko un konvencionālo polimēru kausējumu tecēšanā iniciēto tekstūru stabilitāte, viņu prognozēšana un nozīme tehniskos pielietojumos

10136

Jansons J.
96.0458
Materiālu ilglaicīgas ekspluatācijas īpašību stabilitātes prognozēšanas metodes

7182

Maksimovs R.
96.0459
Šķidri kristāliskos polimērus un tradicionālos termoplastus saturošu kompozītu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte

6825

Teters G.
96.0460
Konstrukciju materiālu nelineārā mehānika un struktūras optimizācija

14670

Grušeckis I.
96.0461
Polimēru plēvju un kompozītu strukturālas izmaiņas ārējās vides iedarbības rezultātā, to novērtēšana un darbības resursa noteikšana ar fizikālām metodēm

5526

Tamužs V.
96.0462
Kompozītu un citu neviendabīgo materiālu strukturālās integritātes pētījumi

16070

Kamenskis M.
96.0683
Uz hibrīdu polimēru matricu, dispersu un šķiedrveida pildvielu kombināciju bāzes veidotu kompozītu struktūru un fizikāli mehānisko īpašību izpēte

6774

Kopā pa Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

67183


Rīgas Tehniskā universitāte
Krasņikovs A.
96.0501
Mikroplaisāšana kompozīto materiālu nelineārā uzvedībā

1375

Knēts I.
96.0502
Biomateriālu biomehāniskās reakcijas izpēte bioloģiskajās sistēmās un to datormodelēšana

11791

Lavendelis E.
96.0503
Lineāru un nelineāru augstielastīgu materiālu teorijas fundamentālu risinājumu iegūšana ar mērķi izstrādāt tuvinātās aprēķinu metodes gumijas izstrādājumu novērtēšanai un aprēķināšanai

3081

Rikards R.
96.0504
Slāņainu kompozīta materiālu un konstrukciju mehānisko īpašību un plaisu identifikācijas metožu izstrāde

10569

Skudra A.
96.0505
Vietējo cementa bāzes kompozītu mehānika

4941

Tipāns I.
96.0506
Muskuļu ierosas - saraušanas mehānismu darbības traucējumu analīze, pielietojot matemātiskos modeļus

458

Vība J.
96.0507
Ķermeņu sadursmes pētījumi sistēmās ar adaptīvu vadību starta, bremzējošā un cikliskā režīmā

1783

Kleinhofs M. 96.0647 Polimēru kompozītu konstrukciju īpašību izpēte ekspluatācijā un to apskates periodiskuma noteikšana

942

Kopā pa Rīgas Tehniskā universitāte

34940


Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs
Bervalds E. 96.0265 Vienots mākslīgās un dabīgās mehāniskās sintēzes princips makrovidē

1910

Kopā pa apakšnozari " Mehānika "

108031


2. Mašīnbūve

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Tarnopoļskis J.
96.0454
Mehānikas lietišķie uzdevumi stieņiem un cauruļvadiem, kas izgatavoti no kompozītiem materiāliem ar sarežģītām stiegrojuma shēmām

14694

Poļakovs V.
96.0455
Precizētu metožu izstrāde sendviča tipa kompozītu konstrukciju nestspējas aprēķiniem, ievērojot robežefektus un slāņu šķērsdeformāciju

6927

Kopā pa Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

21621


Rīgas Tehniskā universitāte
Cifanskis S.
96.0500
Jaunu impulsu-izlādes tehnoloģisko mašīnu un to tehniskās diagnostikas metožu izstrāde, izmantojot nelineārās un viļņveida parādības

2343

Ataušs V.
96.0509
Aparātu būvniecības montāžas savienojumu kontakta mikrometināšanas automātiskās kontroles, regulēšanas un vadīšanas kvalitātes sistēmu optimizācija

2343

Auziņš J.
96.0510
Ātrgaitas mašīnu un mehānismu optimālās funkcionālās projektēšanas metožu un līdzekļu izstrāde un pielietojums

9932

Dorošenko R.
96.0511
Kokapstrādes instrumentu, to teorijas un variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un drošums

1732

Rudzītis J.
96.0512
Slīdes berzes virsmu nodiluma aprēķins

12275

Sagalovičs G.
96.0514
Detaļu izgatavošanas tehnoloģijas vadība un drošuma palielināšana, izmantojot virsmas struktūras defektu pētījumus

942

Salenieks N.
96.0515
Ražošanas procesu vadības, tehniskās uzraudzības un vides saderības vienotā datortehnoloģija

11689

Zakrževskis M.
96.0517
Stabilitātes vadība nelineārās dinamiskās sistēmās: teorija un pielietojums

2114

Paramonovs J.
96.0645
Transporta līdzekļu noteikta resursa aprēķins un tehniskās apskates plānošana

942

Zars V.
97.0853
Ražošanas sagatavošanas optimizācija vidējiem un maziem uzņēmumiem

14185

Kopā pa Rīgas Tehniskā universitāte

58497

Kopā pa apakšnozari " Mašīnbūve"

80118


3. Enerģētika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Fridrihsons J.
96.0058
Ekonomiskas elektriskās apgaismošanas un apstarošanas iekārtas

993

Šnīders A.
96.0104
Elektrisko mašīnu diagnostika, vadība un aizsardzība

1350

Grundulis A.
96.0168
Alternatīvā enerģija

993

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3336


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Tomsons E.
96.0465
Zinātnisko metožu izstrāde kodolenerģētikas potenciāla izvērtēšanai Latvijas energobilancē

1350

Deksnis G.
96.0466
Elektroenerģētisko režīmu optimizācija ar gradientmetodi

1655

Krišāns Z.
96.0467
Elektroenerģētikas efektivitātes dinamiskās analīzes zinātniskie pamati

6443

Stabulnieks J.
96.0468
Elektriskās enerģijas taupīšanas problēmu risinājums, attīstot jaunu pieeju elektriskās enerģijas pārveidotāju teorijas un iekārtu izstrādē

6239

Sīka Z.
96.0469
Enerģiju taupošu augstas precizitātes elektromehāniskas piedziņas un pastāvīgo magnētu iekārtu aprēķinu un datorvadības metožu izstrādāšana

2623

Klāvs G.
96.0470
Kurināmā un enerģijas cenu un tarifu veidošanas metodiku izstrādāšana Latvijas enerģijas ražošanas un patērētāju sektoru attīstībai

1655

Zēbergs V.
96.0471
Enerģijas-vides modeļu pielietošana Latvijas kurināmā un enerģijas apgādes sistēmu attīstībā

6239

Zeltiņš N.
96.0472
Enerģijas resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanas, taupīšanas un atkārtotas izmantošanas teorētiskie un metodiskie pētījumi

5959

Šipkovs P.
96.0473
Perspektīvās energoapgādes sistēmas, izmantojot netradicionālos energoresursus - metodoloģiskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas

2012

Šipkovs P.
96.0474
Kurināmā patēriņa sistemātiskas un stohastiskas svārstības, to kompensāciju veidi un kurināmā valsts rezervju izveidošanas metodiskie pamati

2012

Bendere R.
96.0631
Atkritumu pārstrādes un enerģijas iegūšanas iespējas, izmantojot rūpnieciskās un speciālās sadedzināšanas tehnoloģijas

1350

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtu

37537


Rīgas Tehniskā universitāte
Barkāns J.
96.0519
Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektroapgādes efektivitātes palielināšanai Latvijā

4406

Čuvičins V.
96.0520
Latvijas energosistēmas avārijas režīmu vadīšanas metožu un līdzekļu izstrādāšana uz mikroprocesoru tehnikas bāzes

2649

Eihmanis E.
96.0521
Latvijas ģeotermālā potenciāla kompleksa izpēte

993

Greivulis J.
96.0522
Enerģijas pārveidotāji, to kontrole un diagnostika

1350

Raņķis I.
96.0523
Pusvadītāju frekvenču pārveidotāju analīze un sintēze

2165

Ribickis L.
96.0524
Maiņstrāvas elektropiedziņas energotaupoša pārveidotāja izstrāde

2165

Rozenkrons J.
96.0525
Transformatoru slodzes kontroles, dzesēšanas vadības un diagnostikas sistēmas izstrāde

993

Temkins Ā.
96.0527
Sildīšanas un dzesēšanas ciklu optimizācija

993

Turlajs D.
96.0528
Ekonomisku un ekoloģiski tīrāku kurināmā sadedzināšanas un dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģiju izstrādāšana

1655

Krēsliņš A.
96.0531
Apkures un ventilācijas energoapgādes centralizācijas līmeņa un gāzes apgādes sistēmu attīstības savstarpējās iedarbības metodiskie pētījumi

2317

Dirba J.
97.0852
Sinhrono ģeneratoru režīmu optimizācija un enerģiju taupošu elektrodzinēju izstrāde

993

Blumberga D.
97.0851
Videi piemērotas energoefektīvas biokurināmā izmantošanas izpēte Latvijas reģionos

993

Sauhatas A.
98.0905
Enrgosistēmu relejaizsardzību un automatikas tīkla arhitektūras, elementu un programmu sintēze un eksperimentālā pārbaude

3973

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

25645

Kopā pa apakšnozari " Enerģētika"

66518


Kopā pa nozari "Mehānika, mašīnbūve, enerģētika"


254667