Fizika, matemātika un astronomija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Fizika

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Kozlovskis L.
96.0159
Daudzslāņu plēvju kristāliskās struktūras,substruktūras, magnētisko un magnetooptisko īpašību pētīšana un plēvju uzklāšanas procesa modelēšana Peninga izlādē

1863


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Mironova-Ulmane
96.0412
Reaktora neitronu-gamma starojuma ietekme uz izolātoru oksīdu optiskām un elektriskām īpašībām ekstremālos apstākļos

9005

Bērziņš J.
96.0413
Kodolu struktūras pētījumi normālos un eksotiskos stāvokļos

17613

Petrovs A.
96.0414
Magnētiskās plūsmas "pininga" pētījumi ar neitroniem apstarotos anizotropos augsttemperatūras, 123 struktūras supravadītājos

1242

Tambergs J.
96.0416
Hadronu un atomu kodolu īpašību teorētiskie pētījumi ar stipro mijiedarbību potenciāliem

4969

Riekstiņa D.
96.0417
Kodolfizikālo metožu kompleksa izstrāde un pielietojums dabas un tehnoloģiskiem objektiem

6033

Bērziņa B.
96.0650
Radiācijas radīto defektu īpašības un stimulētās rekombinācijas procesi jonu materiālos

4392

Krūmiņš A.
96.0657
Fāžu pārejas segnetoelektriskos relaksoros: sintēze, īpašības un ierīču modelēšana

8251

Skuja L.
96.0658
Punktveida defektu spektroskopiskie pētījumi oksīdu materiālos ar dažādu strukturālās sakārtotības pakāpi

7985

Liberts G.
96.0659
Nanomolekulāro struktūru hiperpolarizējamību pētījumi

2573

Šternbergs A.
96.0660
Polāro dielektriķu un augsttemperatūras supravadītāju kārtiņu un heterostruktūru morfoloģija un fizikālās īpašības

7187

Šebanovs L.
96.0661
Elektriski aktīvi materiāli ar dažādu topoloģiju: izstrāde, kristāliskā struktūra un inducētie efekti

3993

Millers D.
96.0662
Fotonikas materiālu struktūras un elektronisko ierosinājumu relaksācija

13619

Kalniņš J.-R.
96.0663
Daudzkomponenšu kondensētās vidēs notiekošo reakciju izsauktās pašorganizācijas parādības

9183

Kļaviņš J.
96.0664
Plāno kārtiņu supravadošas sistēmas starojuma detektēšanai un dažu volframa bronzu supravadītspēja

3549

Truhins A.
96.0665
Eksitonu un lokalizēto stāvokļu pētījumi stiklveidojošos tetraedriski strukturētos materiālos

5590

Kotomins J.
96.0666
Defektu optisko un dinamisko īpašību mikroskopiskie aprēķini perspektīvos tehnoloģiskos materiālos

4969

Ozols A.
96.0668
Fotoinducētie un elektroinducētie procesi amorfajos pusvadītājos

3505

Tāle I.
96.0669
Elektronu ierosinājumu rekombinācijas mehānismi jaunos optiskos bināros un ternāros savienojumos

11933

Purāns J.
96.0670
Jaukto pārejas metālu oksīdu un halkogenīdu savienojumu rentgena absorbcijas spektroskopija

6654

Vāle G.
96.0671
Nerelaksētie fotostimulētie procesi aktivētās sārmu metālu halogenīdu mikro- un nano- struktūrās

444

Maniks J.
96.0672
Optisko un triboloģisko materiālu virsmas slāņu struktūras un mikromehānisko īpašību izpēte

10824

Gabrusenoks J.
96.0673
Kristālu struktūras izmaiņu svārstību spektroskopija

1508

Kuzmins J.
96.0679
Apmācoša multimēdiju sistēma Latvijas skolām

1863

Lūsis A.
96.0680
Jonu-elektronu parādības un to modeļi heterosistēmās interkalācijas elektrods - cietais elektrolīts

6477

Lācis I.
96.0681
Okulo-motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

2129

širokovs M.
96.0727
Supravadītājs kā inteliģents materiāls: mikroviļņu zudumu pašorganizācija laikā

1286

Rogulis U.
96.0746
Defektu struktūras pētījumi ar ODMR un daudzfrekvenču EPR spektroskopijas metodēm

6432

Kalendarevs R.
96.0761
Pniktīdu molekulāru kondensātu fāzu stāvokļu un to polimerizācijas procesu pētījumi

2041

Teteris J.
98.0942
Amorfie halkogenīdu pusvadītāji un fullerens C 60 kā ieraksta materiāls hologrāfijā un elektronu staru litogrāfijā

5723

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

170972


Latvijas Universitates Fizikas institūts
Cēbers A.
96.0270
Pašorganizācija sistēmās ar tāldarbību

2839

Blūms E.
96.0271
Ultramazu daļiņu termoforēze un kompleksas siltuma un masas pārneses parādības termojutīgos magnētiskos koloīdos

13353

Zaķe M.
96.0272
Degšanas un turbulentās pārneses procesu pētījumi kanālu plūsmās ārējo spēku laukā

4702

Koļesņikovs J.
96.0273
Hidrodinamiska tipa ekosistēmu dinamikas un pārneses procesu skaitliska un laboratorijas modelēšana

799

Valdmanis J.
96.0274
Elektromagnētisko lauku iedarbe uz daudzslāņu vidēm ar dinamiski mainīgiem parametriem

6566

Kļaviņš J.
96.0275
Termoelektriskie efekti - jauna parādība metālu intensīvas dzesēšanas un agregātstāvokļa izmaiņas procesos

3238

Gailītis A.
96.0276
MHD dinamo eksperiments

5323

Ščerbiņins E.
96.0277
Dinamiskais un siltuma robežslānis hidrodinamikā un magnētiskā hidrodinamikā

6255

Gelfgats I.
96.0278
Kristalizācijas procesu MHD vadīšanas metožu fizikālo likumsakarību izpēte

10381

Lielausis O.
96.0690
Pārneses procesu intensifikācija šķidra metāla un elektrolīta plūsmās

6255

Kopā pa Latvijas Universitates Fizikas institūtu

59711


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
96.0149
Atomu un divatomu sistēmu kvantmehāniskie aprēķini

2484


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Rodins J.
96.0456
Polimēru konstrukciju stiprības paaugstināšanas metožu izstrāde un struktūras pētījumi, izmantojot magnētiskā lauka iedarbību

1774


Latvijas Universitāte
Spīgulis J.
96.0007
Sānstarojošo optisko šķiedru un gaismasvadu instrumentu kompleksa izpēte

1952

Bērziņš U.
96.0028
Atomārās sistēmas, to radiācijas un fotoķīmisko reakciju konstantes

2529

Harja J.
96.0150
Pielietojamās optiskās hologrāfijas metožu izstrāde un tehnoloģiju apguve

532

Madžulis I.
96.0286
Kvantu statistika kuloniskām sistēmām cietvielās trajektoriju integrāļu reprezentācijā

1065

Ferbers R.
96.0323
Divatomu molekulu elektrisko, magnētisko un radiācijas īpašību pētījumi, izmantojot lāzeru spektroskopiju ārējo lauku klātbūtnē

6122

Gailīte E.
96.0447
Atomu un elektromagnētiskā lauka mijiedarbības teorija

9760

Tīliks J.
96.0607
Ārējo enerģētisko lauku ietekme uz reakciju kinētiku cietās vielās

3904

Auziņš M.
96.0609
Sadursmju procesu pētījumi vielas gāzveida fāzē ar lāzera inducētās fluorescences metodēm

6432

Bērsons I.
96.0610
Plazmas atomārā un jonu starojuma pētījumi ar augstas izšķirtspējas spektroskopijas metodēm

5856

Zapols B.
96.0620
Cietu vielu virsmu, robežvirsmu un defektu pētīšanas teorētisko un eksperimentālo metožu attīstīšana un to pielietošana nanoelektronikas un heterogēnās katalīzes aktuālo problēmu risināšanā

9671

Jakovičs A.
97.0864
Augsttemperatūras elektrovadošu sakausējumu pārneses procesi un fāzu dinamika elektromagnētiskajā laukā un porainā vidē

754

Spīgulis J.
97.0791
Zemādas fizioloģisko parametru optiskā diagnostika un monitorings

710

Muižnieks A.
98.0934
Kristalizācijas procesa mikroskopisko nestabilitāšu ietekme uz piemaisījumu segregācijas norisi un kristālu mikroskopiskajām nehomogenitātēm silīcija monokristālu audzēšanas procesos

799

Lācis S.
99.1010
Ferromagnētisko daļiņu un to ansambļu mijiedarbības matemātiskā modelēšana magnetoreoloģiskajos šķidrumos

754

Kopā pa Latvijas Universitāti

50840


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
96.0475
Kondensētas vides pētījumi ar cieto starojumu (neitroni, rentgenstari) difrakcijas metodi uz mākslīgiem ierosinājumiem

9405

Muzikante I.
96.0630
Pašorganizējošo fotoaktīvu molekulāro ansambļu dizains un izpēte specifiskiem pielietojumiem nelineārā optikā un molekulārā elektronikā

18588

Kalnačs J.
96.0632
Fullerītu sistēmu stabilitāte - struktūras un īpašību izmaiņas starojumu un gāzu ietekmē, pielietojumiem optikā un mikroelektronikā

7098

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtu

35091


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
96.0694
Kristālisku struktūru telpiskās uzbūves noteikšanas jaunu metožu izstrāde un ieviešana rentgenstruktūranalīzes praksē

1597


Rīgas Tehniskā universitāte
Gulbis A.
96.0533
Segnētoelektriķu nelineāro īpašību izpēte

444

Medvids A.
96.0535
Slēpto slāņu veidošanās dinamika un jauno ar lāzeru inducēto centru pētījumi

3460

Dehtjars J.
96.0537
Hidroksilapatīta-kolagena cietvielas virsmas elektronu struktūras nevienmērība

1464

Knite M.
96.0538
Ar lāzera starojumu inducētu fāžu pāreju mehānismu pētījumi silicīdus saturošās daudzslāņu struktūrās

1286

Jankovskis J.
96.0491.1
Signālu un spēka elektronikas ferītu parametru un pielietojumu pētījumi

1331

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

7985


Telemātikas un loģistikas institūts
Šuņins J. 96.0023 Matemātiskā modelēšana un nesakārtoto kondensēto vidu fundamentālo īpašību aprēķins (KLASTERS)

665

Kopā pa apakšnozari " Fizika"

332982


2. Matemātika

SIA "Mācību centrs Ekonomikas un Kultūras augstskola"
Livčaks J.
99.0948
Pētījumi algebriskajā analīzē

887


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Gudkovs V.
96.0145
Nelineāru evolucionāru un viļņu vienādojumu viļņveida atrisinājumu kvalitatīvie pētījumi

1908

Lepins A.
96.0146
Parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmu teorētiskie un lietišķie jautājumi

7763

Ķikusts P.
96.0247
Efektīvas ģeometriski kombinatorisko informacionālo struktūru analīzes un sintēzes matemātiskās metodes un algoritmi

1686

Raitums U.
96.0248
Ekstremāli uzdevumi eliptiskām sistēmām

5767

Freivalds R.M.
96.0282
Varbūtisku algoritmu sarežģītība

5767

Rimšāns J.
96.0283
Skaitliskas elektrokinētikas metodes

2972

Martuzāns B.
96.0603
Skaitlisko metožu izstrāde jonu transporta caur membrānām matemātiskai modelēšanai

1863

Kopā pa Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu

27726


Latvijas Universitāte
Bērziņš A.
96.0027
Algebru varietāšu ģeometriskā teorija

1420

Cīrulis J.
96.0196
Algebriskā loģika un tās pielietojumi

1996

Nečvaļs N.
96.0213
Statistisko metožu izstrāde uz maziem datu iztvērumiem un efektīvu lēmumu pieņemšana

799

Kopā pa Latvijas Universitāti

4215


Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts
šostaks A.
96.0236
L-topoloģisku un L-algebrisku struktūru un kategoriju pētīšana; L-aproksimatīvu shēmu izstrāde

2662

Strazdiņš I.
96.0652
Latvijas matemātikas vēsture un terminoloģija

2484

Cīrulis T.
96.0691
Funkciju teorijas metodes tiešo un inverso matemātiskās fizikas uzdevumu atrisināšanai

2884

Reinfelds A.
96.0692
Dinamisko sistēmu kvalitatīvās teorijas izvēlēti jautājumi un lietojumi

8118

Buiķis A.
96.0779
Neklasiskas matemātiskās fizikas problēmas saliktiem apgabaliem un to lietojumi

7187

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūtu

23335


Rīgas Tehniskā universitāte
Antimirovs M. 96.0539 Magnētiskās hidrodinamiskās brīvās siltuma konvekcijas, stipro lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

2484

Carkovs J.
96.0540
Stohastiskās dinamikas asimptotiskās metodes

2750

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāto

5234


Kopā pa apakšnozari " Matemātika"


61397


3. Astronomija

Latvijas Universitāte
Šmelds I.
96.0036
Vēlo evolūcijas stadiju zvaigznēs, Saulē un starpzvaigžņu vidē notiekošo fizikālo procesu pētījumi: nestacionārās parādības un ķīmiskā sastāva izmaiņas

10869

Ābele M.
96.0198
Ventspils radioteleskopa RT-32 datorvadība un kosmisko objektu daudzkrāsu fotometrija ar koordinātu noteikšanu izmantojot lādiņu saites matricas

10514

Balklavs-Grīnhofs
96.0225
Astrometriskā pavadoņa "HIPPARCOS" novērojumu datu apstrāde un vēlo spektra klašu zvaigžņu pētījumi starptautiskā Auksto oglekļa zvaigžņu ģenerālkataloga pilnveidošanai

10869

Lapuška K.
96.0238
Satelītu sistēmu izmantošana precīza laika, ģeodēzisko un ģeodinamisko pamatlielumu noteikšanai starptautisko zinātnisko programmu sastāvā

5811

Kopā pa Latvijas Universitāti

38063


Latvijas Zinātņu akadēmija
Bervalds E.
96.0266
Ventspils 32 m un 16 m pilnīgi virzāmo parabolisko radioteleskopu zinātniski tehnisko iespēju pētījumi un pirmo novērojumu programmu tehniskais nodrošinājums

6965


Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs
Rjabovs B.
96.0129
Saules pētījumi ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra 32 m radioteleskopu

1020

Začs L.
96.0173.1
Protoplanetāro miglāju kompleksi pētījumi

3194

Kopā pa Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centru

4214

Kopā pa apakšnozari "Astronomija"

49242


Kopā pa nozari "Fizika, matemātika un astronomija"


443621