Ķīmija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Organiskā ķīmija

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Stradiņš J.
96.0700
Slāpekļsaturošo heterociklu un fenolu molekulārelektroķīmija

7263

Turovskis I.
96.0701
Organisko vielu struktūrķīmiskie pētījumi

21095

Markava E.
96.0702
Jaunu amfifīlu azobenzolu sintēze, to ķīmisko un fizikālo īpašību pētījumi

4842

Ozola V.
96.0704
Bāzē un cukura daļā modificēti nukleozīdi, nukleotīdi un oligonukleotīdi imunostimulācijai un vīrusu fermentu inhibēšanai

7263

Vēgners R.
96.0705
Transporta un gelu peptīdu sintēze un izpēte

5533

Leite L.
96.0706
Alifātisko diolu pārvērtības uz bifunkcionāliem kobaltu saturošiem katalizatoriem

7608

Lukevics E.
96.0707
Heteroaromātisko savienojumu asimetriskā un cita katalītiskā sintēze

11413

Veinbergs G.
96.0708
Cefalosporīnu analogu sintēze ar pretiekaisumu un citotoksisku aktivitāti

7954

Katkevičs J.
96.0709
Modificētās aminoskābes un aminohidroksāmskābes. Sintēzes un īpašības

5188

Andrianovs V.
96.0712
N-Hidroksiiminoaminoskābju sintēze

4150

Kalviņš I.
96.0714
Karbociklisko amīnu sintēze un izpēte

20058

Duburs G.
96.0718
Hidrēto azīnu transformācijas un iekšmolekulārās ciklizācijas policiklisku sistēmu ieguvei

23516

Dirnēns V.
96.0719
Ciklopievienošanās reakcijas silīcijorganisko heterociklu sintēzē

7263

Lūsis V.
96.0720
Hirālu dihidropiridīnu iegūšana no piridīnija sāļiem un to izmantošana par reducētājiem organiskajā sintēzē

8300

Madre M.
96.0721
Specifisku supramolekulāru receptoru radīšana uz garas alkilvirknes saturošu nukleobāžu pamata

5533

Trapencieris P.
96.0722
Jaunas asimetriskās sintēzes iespējas hirālu funkcionālu aminosavienojumu iegūšanā

4150

Lukevics E.
96.0723
Heterociklisku silīcija un germānija organisko savienojumu sintēze, fizikālo un ķīmisko īpašību izpēte

19367

Poļevaja L.
96.0726
Peptīdu un peptīdmimētiķu dizains: antimetastātiskās un trombolītiskās vielas izstrāde

4150

Kopā pa Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

174646


Rīgas Tehniskā universitāte
Bizdēna Ē.
96.0541
Antisensie oligoribonukleotīdi kā potenciāli pretvēža un pretvīrusu preparāti

3908

Kampars V.
96.0542
Optisko informāciju uztverošas vielas un vides

4842

Meirovics I.
96.0543
Organisko luminoforu un krāsvielu sintēze un izpēte uz 2-aril-4H-fenaleno{1,2-d}oksazol-4-ona un benzatrona aminoatvasinājumu bāzes

2075

Neilands O.
96.0544
Komplementāro pāru tipa ūdeņraža saišu izmantošana supramolekulāro elektrondonoru-elektronakceptoru ansambļu konstruēšanai

6398

Strakovs A.
96.0545
Azolu, azīnu un azepīnu sintēze un īpašības saistībā ar 2-acil-1,3-ciklāndioniem

4911

Trusovs S.
96.0546
Katalītiskās reakcijas ar slāpekļa oksīdu

1660

Valters R.
96.0547
Hetarilaizvietotu hinoīdu savienojumu sintēze un īpašību izpēte

4046

Jure M.
96.0548
Piridīna rindas kondensētu sistēmu ar slāpekļa tiltiņu - imidazo-, oksazolo-, triazolopiridīnu - sintēze un īpašības

2040

Meirovics I.
98.0904
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1383

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

31263

Kopā pa apakšnozari " Organiskā ķīmija"

205909


2. Dabas vielu un bioloģiski aktīvo vielu ķīmija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Stankeviča E.
96.0452
Oligodezoksiribonukleotīdu sintēze uz cietās fāzes no 5'-gala ar mērķi radīt jaunus diagnostikumus

1868


Latvijas Universitāte
Kļaviņš M.
96.0019
Latvijas augsnes un kūdras humusvielas, to uzbūve, ķīmiskās īpašības un praktiskas izmantošanas iespējas

2110

Vereskuns G.
96.0235
Hlorēto taukskābju sastāva un satura noteikšana zivju lipīdos, kā arī šo taukskābju veidošanās, metabolisma un iedarbības uz dzīvajiem organismiem pētījumi

1383

Vīksna A.
96.0325
Mikroelementu saturs ūdenī, augsnē un tajā augošajos kokos dažādās Latvijas vietās

2317

Kopā pa Latvijas Universitāti

5810


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kažoka H.
96.0703
Augstefektīva šķidrumu hromatogrāfija bioloģiski aktīvo vielu analīzē

9683

Čipēns G.
96.0710
Olbaltumvielu molekulu strukturālā un funkcionālā organizācija, izcelšanās un evolūcija

5188

Zelčāns G.
96.0715
Jaunu bioloģiski aktīvu silīcija savienojumu sintēze ar kombinatoriskās ķīmijas metodēm

6225

Loža E.
96.0716
Jaunu netradicionālu prostanoīdu un to analogu sintēze no furāna izejvielām

5533

Zablocka A.
96.0717
Bioloģiski aktīvu savienojumu silīlmodifikācija

4150

Balodis J.
96.0724
Molekulārās modelēšanas metodes bioloģiski aktīvo molekulu izpētē

4150

Vosekalna I.
96.0725
Bioloģiski aktīvo savienojumu pētījumi ar cirkulārā dihroisma metodi

692

Kopā pa Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

35621

Kopā pa apakšnozari " Dabas vielu un bioloģiski aktīvo vielu ķīmija"

43299


3. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Dambekalne M.
96.0755
Jaunu segnetoelektrisko materiālu ieguve uz svina skandoniobāta bāzes

1764


Latvijas Universitāte
Tīliks J.
96.0608
Ķīmiski aktīvo daļiņu reakcijas heterogēnās sistēmās

6640


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Millers T.
96.0380
Sistēmas P-(N)-O-M savienojumu sintēze, struktūra un īpašības

5430

Korsaks U.
96.0381
Ultradispersu metālu virsmas stāvokļa un fizikālķīmisko īpašību pētījumi

2698

Lagzdiņš E.
96.0382
Metilsilanolāta kompleksi ar metāla joniem un organiskām molekulām un to izmantošana

1453

Vītiņa I.
96.0383
Metālu un metāls-neorganiskais savienojums plānu slāņu veidošanās elektroķīmiskais mehānisms

9061

Popovs A.
96.0384
Virsmas parādības uz fāzu šķidrums/šķidrums robežvirsmām elektrodialīzes caur šķidrām membrānām un ekstrakcijas procesos. Mainīga elektriskā lauka ietekme

2040

Puriņš B.
96.0385
Teorētisko pamatu izstrāde katjonu ekstrakcijai un reekstrakcijai elektriskajā laukā ar šķidro membrānu palīdzību. Elektroķīmisko reakciju īpatnību pētīšana uz elektrodiem membrānu sistēmās

4461

Bankovskis J.
96.0643
Divšķautņu leņķa starp koordinācijas plaknēm un starpligandu konjugācijas metožu izstrāde tiešās donoru-akceptoru Pi-saites veidošanās elektronu mehānisma pētīšanai helātu savien.mol-lās starp metāla un ligandu skābekļa, sēra, selēna un slāpekļa at-m

6329

Zviedre I.
97.0800
Rentgena difrakcijas metožu pielietošana bora komplekso savienojumu un borātu izpētē

3458

Kopā pa Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtu

34930

Kopā pa apakšnozari "Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija"

43334


4. Polimēru un koksnes ķīmija

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Zaķis Ģ.
96.0581
Lignīnu funkcionālā modifikācija nolūkā izmainīt to sorbcijas un citas īpašības

5222

Treimanis A.
96.0582
Celulozes heterogēnā hidrolīze un tās produktu virsmolekulārā struktūra un īpašības

7850

Grāvītis J.
96.0583
Koksnes, tās komponentu un modifikāciju kā fraktālu un nefraktālu elementu simbiozes kompozīciju struktūra ekstremālos iedarbības apstākļos

11758

Zandersons J.
96.0584
Modificētas koksnes karbonizācijas ekstremālos apstākļos ķīmisko norišu un iegūtā oglekļa materiāla īpašību izpēte

3804

Hrols J.
96.0585
Koksnes celuložu ēsterifikācijas polihronitātes fizikāli ķīmiskie un ķīmiskie aspekti

2525

Lagzdiņa B.
96.0586
Daļēji aizvietotu celulozes ēteru un ēsteru hidrofilitātes regulēšana ar telpiskās strukturēšanas reakcijām un celulozi saturošu sopolimēru veidošanu

5568

Eriņš P.
96.0587
Šķīstošo produktu veidošanās koksnes tvaika krekinga procesā un to fizikāli ķīmiskās īpašības

6398

Teliševa G.
96.0588
Lignīna struktūras transformācijas mehānismi ķīmiskās un termoķīmiskās iedarbības rezultātā multifāzu sistēmās, saturošās koreaģentus polimērs/oligomērs

10168

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

53293

Kopā pa apakšnozari "Polimēru un koksnes ķīmija"

53293


Kopā pa nozari "Ķīmija"


345835