Tehnoloģijas zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Ķīmijas

SIA "EVRIKA"
Kārkliņš R.
97.0790
Elektrodialīzes un jonapmaiņas procesu pētījumi ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

6131


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kleperis J.
96.0675
Elektrodu izveide un pētījumi enerģētiski ietilpīgām un ekoloģiski tīrām baterijām (akumulatoriem)

4045

Lūsis A.
96.0676
Jauni materiāli un tehnoloģija cietā oksīda kurināmā elementa izveidei: cieto oksīdu elektrolītu keramiku ieguve un izpēte, elektroķīmisku šūnu izveide un izpēte

1943

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

5988


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Gorbunovs L.
96.0279
MHD metožu izstrāde un izpēte silīcija monokristālu audzēšanai ar augstu homogenitāti un zemu skābekļa koncentrāciju

6131


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Palčevskis E.
98.0887.1
Plazmā sintezētu keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģijas zinātniskais pamatojums

1169


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Kaimiņš I.
96.0590
Stabilizētu gelu un to kompozīciju izveide no dabas lielmolekulāriem savienojumiem ar determinētām sorbcijas spējām

1943

Vederņikovs N.
96.0592
Teorētisko pamatu izstrāde furfurola, celulozes un citu produktu ieguves tehnoloģijai no alkšņa koksnes

8153

Laka M.
96.0593
Mikrokristāliskās celulozes gela ieguves tehnoloģija, destruktējot celulozi ar termokatalītisko paņēmienu

4867

Kļevinska V.
96.0595
Delignifikācijas tehnoloģijas mainīgo parametru ietekme uz alkšņa koksnes celulozes īpašībām

3887

Šuļga G.
96.0599
Ūdenī šķīstošie nestehiometriskie starppolimēru kompleksi uz lignīna bāzes kā pamats dispersu sistēmu stabilizātoru un ekoloģisko tīru saistvielu izstrādāšanai un iegūšanai

3761

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

22611


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Ašaks J.
97.0833
Jaunas, vienkāršas organisko analītisko reaģentu-tiooksīna un tā atvasinājumu ražošanas tehnoloģijas izstrādāšana

3113

Palčevskis E.
98.0887
Plazmā sintezētu keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģijas zinātniskais pamatojums

1770

Kopā pa Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtu

4883


Rīgas Tehniskā universitāte
Dreijers I.
96.0552
Maisīšanas procesu modelēšana un maisītāju aprēķina metožu izstrāde

4092

Zicāne D.
96.0561
Eksotisko aminoskābju ieguves metožu izstrāde un stereoselektīvā sintēze

4503

Strakovs A.
96.0565
Integrēto hinazolīnu sintēzes intermediātu ieguves tehnoloģijas teorētisko pamatu izstrāde

11962

Lemba J.
96.0572
Elektrodialīzes un jonapmaiņas procesu pētījumi ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

4092

Gudriniece E.
97.0867
Latvijā audzēto krustziežu un citu augu eļļu pētījumi

4061

Meirovics I.
98.0904.1
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1533

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

30243

Kopā pa apakšnozari "Ķīmija"

77156


2. Materiālu

Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
96.0294
Heterogēnu radiācijas modificēto polimērkompozītu deformatīvo un ķīmisko īpašību izpēte nolūkā radīt termonosēdmateriālus no ekonomiski izdevīgām izejvielām ar prognozējamām ekspluatācijas īpašībām

16559


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Grāvītis J. 96.0591 Ekoloģisku, Eiropas standartiem (EN) atbilstošu preparātu izstrāde koksnes biodegradācijas novēršanai

4187


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Līcis J.
96.0389
Galvanisko ražotņu metālus saturošo notekūdeņu un nogulšņu kompleksā pārstrāde

5925


Rīgas Tehniskā universitāte
Bērziņa L.
96.0551
Fāzu un robežvirsmu veidošanās procesu izpēte jaunu funkcionālu daudzkomponentu biokeramisku materiālu sintēzē

7221

Kalniņš M.
96.0555
Biodestruģējošas un biosavietojamas polimēru kompozītsistēmas

9607

Lapsa V.
96.0560
Padomju laika paneļu ēku norobežotājkonstrukciju papildus siltināšanas tehnoloģiju izstrāde

2449

Sedmalis U.
96.0566
Teorētiskie pamati funkcionālo keramisko, stiklveida materiālu un pārklājumu tehnoloģijai

16243

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

35520

Kopā pa apakšnozari "Materiālu"

62191


3. Farmācijas

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Slavinska V.
96.0696
Antihipertenzijas un pretvēža preparātu tehnoloģijas izstrāde

18661

Kopā pa apakšnozari "Farmācijas"

18661


Kopā pa nozari "Tehnoloģijas zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas"


158008