Bioloģija, ekoloģija, vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, ūdenssaimniecība

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Bioloģija un ekoloģija

"Silava", Valsts uzņēmums
Āboliņa A.
96.0633
Latvijas sūnu flora

2806


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Krams I.
96.0317
Plēsonības ietekmētās indivīdu izdzīvošanas stratēģijas un sociālās adaptācijas

792


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Riņķis G.
96.0106
Likumsakarības biogēno elementu un smago metālu apritē sistēmā augsne - augi, to izmantošana piesārņotāju metālu akumulācijas un toksiskuma likvidācijā, ekoloģiski tīras produkcijas ieguvei

7231

Liepa V.
96.0107
Iedzimto virziena atskaites faktoru funkcijas ceļotājputnu orientācijā

3599

Kolodinskis A.
96.0108
Bērnu un jauniešu adaptācijas neirofizioloģisko mehānismu izpēte piesārņotas vides apstākļos

1783

Bērziņa N.
96.0109
Nutrientu sinerģisko un antagonistisko mijiedarbības mehānismu bioķīmiskie, fizioloģiskie un imunoloģiskie pētījumi dzīvnieku organismā

19578

Melecis V.
96.0110
Biocenotisko parametru ilglaicīgās izmaiņas kā ekosistēmu stāvokļa bioindikātori

15980

Ieviņš Ģ.
96.0111
Augu stresa adaptācijas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: pretoksidatīvie fermenti un regulējošie faktori

10962

Jankevica L.
96.0113
PCR pielietošana kodolu poliedrozes vīrusu in situ identificēšanā kukaiņu dažādās attīstības stadijās

1948

Spriņģe G.
96.0115
Kritēriju izstrāde Latvijas ezeru racionālai izmantošanai un ilgspējīgas attīstības nodrošināšanai atbilstoši to biofunkcionālajam raksturam

6471

Zenkevičs H.
96.0117
Zivju gonadotropā hormona molekulāro īpašību un bioloģiskās funkcijas sasaistes izpēte

7198

Šulcs V.
96.0118
Latvijas Nacionālās botāniskās nomenklatūras kodekss

3896

Baumanis J.
96.0119
Latvijas avifaunas kvalitatīvi kvantitatīvais sastāvs un tā dinamika

7627

Zariņš I.
96.0120
Augu kaitēkļu populāciju strukturālās izmaiņas to mērķtiecīgas regulācijas rezultātā

2113

Šulcs V.
96.0121
Latvijas vaskulāro augu flora

14792

Skujiņš J.
96.0122
Arbuskulāro mikorizu un augu savstarpējā secība Latvijas augsnēs un mikorizu-augu meristēmui mijiedarbība

2410

Selga M.
96.0124
Augu adaptācijas un augšanas regulācijas strukturāli funkcionālie mehānismi

1948

Vīksne J.
96.0125
Ūdensputnu populāciju ekoloģija

9971

Andrušaitis G.
96.0127
Retās un iznīkstošās Latvijas augu un dzīvnieku sugas - Latvijas Sarkanā grāmata

2443

Čudare Z.
96.0284
Videi draudzīgs augu aizsardzības paņēmiens kaitīgo ērču apkarošanai zemeņu stādījumos

1948

Rašals Ī.
96.0445
Miežu miltrasas izraisītāja ERYSIPHE GRAMINIS F.SP. HORDEI Latvijas populācijas ģenētiskā analīze

9971

Rašals Ī.
96.0446
Latvijas izcelsmes miežu ģenētiskā daudzveidība

6636

Kopā pa Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu

138505


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Boikova E.
96.0689
Sezonālie procesi un mehānismi Rīgas līča ekosistēmas vielu apritē

21197


Latvijas Universitāte
Selga T.
96.0112
Stresa ietekmes ultrastrukturālais, trīsdimensionālais un matemātiskais novērtējums priežu skujās

2212

Balodis V.
96.0151
Mazas intensitātes antropogēno vides faktoru bioloģiskais monitorings

12811

Brūmelis G.
96.0232
Biomonitoringa metode metālu ķīmisko formu un lokalizācijas novērtēšanai sūnās un humusā

3302

Nikolajeva V.
96.0233
Mikroskopiskās sēnes Penicillium lanoso-viride producētās adenilātdezamināzes imunomodulatorās darbības izpēte

1783

Zorenko T.
96.0234
Sīku zīdītāju uzvedība, ekoloģija un sistemātika

991

Priednieks J.
96.0287
Ligzdojošo putnu izplatības likumsakarības un attīstības tendences dažādās ekosistēmās Latvijā - integrētas analīzes iespējas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmās

2806

Laiviņš M.
96.0290
Latvijas veģetācijas ekoloģija un ģeogrāfija: augu sabiedrību un biotopu klasifikācija un dinamika

3995

Aivars J.
96.0327
Asinsvadu reaktivitātes modulatoru reaktīvo ietekmju mehānismi

4787

Birznieks I.
96.0328
Pastāvīgā magnētiskā lauka iedarbības mehānismi uz neironu aktivitāti un mikrocirkulāciju smadzeņu garozas sensomotorās struktūrās

2575

Kondratovičs U.
96.0612
Kokaugu spraudeņu apsakņošanas anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

2905

Gertnere D.
96.0616
Auga dabīgo regulācijas sistēmu loma un eksogēno faktoru ietekme uz dažu Ericaceae dzimtas augu morfoģenēzes indukciju in vitro, proliferācijas un reģenerācijas procesu fizioloģiski bioķīmiskais un molekulārais raksturojums

9212

Kondratovičs R.
96.0617
Latvijas agroklīmatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu un to veģetatīvās pavairošanas metožu izstrāde

7297

Piterāns A.
97.0830
Latvijas reto un aizsargājamo augu sugu sabiedrību (biotopu) bioloģija un ekoloģija

3599

Cimdiņš P.
96.0227.1
Latvijas iekšējo ūdeņu biodaudzveidības vienotā stratēģija

2113

Ieviņš Ģ.
98.0910
Augu-augēdāju kukaiņu attiecību molekulārā ekoloģija

2443

Orehovs A.
98.0909
Augu sortimenta izstrāde ekoloģiski un fitocenoloģiski pamatotiem kompozīcijas modeļiem dažāda tipa ziemciešu stādījumos

5448

Pakalne M.
99.0964
Latvijas purvu veģetācijas dinamikas un vēsturiskās attīstības izvērtējums holocēnā un mūsdienās

957

Kopā pa Latvijas Universitāti

69236


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Hrols J.
96.0580
Apkārtējās vides īpatnības ietekme uz koksnes veidošanos Vidzemē, Augšzemē un Latgalē

3005


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Raipulis J.
96.0178
Rīgas vides genotoksiskā piesārņojuma analīze un vērtēšana

2410


Nacionālais Botāniskais dārzs
Buivids K.
96.0183
Integrētas augu aizsardzības sistēmas izstrāde krizantēmu kaitēkļu - vīrusu pārnesēju apkarošanai

2707

Seisums A.
96.0184
Sīpolu ģints taksonomija, morfoloģija, anatomija un filoģenēze

1552

Jakobsone G.
96.0185
Genotipiskās daudzveidības palielināšana parka rožu selekcijā ar in vitro metodēm

1552

Bondare I.
96.0228
Latvijas dendroflora

15683

Buivids K.
96.0438
Dekoratīvo un ogaugu selekcija: selekcijas un pavairošanas metodes, augu un datu bankas

5646

Kopā pa Nacionālo Botānisko dārzu

27140

Kopā pa apakšnozari "Bioloģija un ekoloģija"

265091


2. Ģeoloģija

Latvijas Universitāte
Danilāns I.
96.0009
Latvijas pleistocēna stratigrāfija un stratigrāfisko vienību starpreģionālā korelācija

5910

Savvaitovs A.
96.0011
Rietumlatvijas morēnu litoloģiskās īpatnības un to reģionālās izmaiņas

991

Kuršs V.
96.0014
Baltijas un Mičiganas vidējā un vēlā devona baseinu paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas

2707

Āboltiņš O.
96.0207
Glaciotektoniskā struktūrveidošanās un glaciālā litomorfoģenēze Latvijā

1882

Zelčs V.
96.0299
Latvijas glaciotektoniskā karte

2113

Lukševics E.
98.0873
Galvenā devona lauka vēlā Živetas - agrā Franas laikmeta biotas rekonstrukcija

2641

Stinkulis Ģ.
98.0872
Latvijas devona baseinu sedimentoloģija un paleoģeogrāfija

2608

Veinbergs I.
98.0876
Rietumlatvijas reljefa morfoģenēze pēdējā leduslaikmetā un pēcleduslaikmetā

1915

Stinkule A.
98.0875
Latvijas ordovika un silūra karbonātiežu un mālu tipi un to minerālais sastāvs

1651

Segliņš V.
98.0874
Latvijas holocena nogulumu stratigrāfija un to starpreģionālā korelācija

1519

Savvaitova L.
99.0967
Latvijas augšdevona stratigrāfiskā iedalījuma revīzija

1090

Strautnieks I.
99.0965
Glacigēnais mezoreljefs un tā ģenēze cokoltipa augstienēs

627

Kopā pa Latvijas Universitāti

25654

Kopā pa apakšnozari "Ģeoloģija"

25654


3. Ģeogrāfija

Latvijas Universitāte
Nikodemus O.
96.0199
Lauksaimniecības zemju transformācijas par meža zemēm ģeogrāfiskie un ekoloģiskie aspekti

2476

Goba Z.
96.0200
Latvijas vietvārdu ģeogrāfija

1816

Bauls A.
96.0206
Pilsētu telpiskās struktūras maiņa, pārejot uz tirgus ekonomiku, un iedzīvotāju mobilitāte

1156

Eberhards G.
96.0288
Jūras krasta procesi un to izmaiņas antropogēnās darbības ietekmē

2311

Krauklis Ā.
96.0615
Ģeogrāfiskās ainavas uztvere un zemes apsaimniekošanas kultūra

660

Kopā pa Latvijas Universitāti

8419

Kopā pa apakšnozari "Ģeogrāfija"

8419


4. Vides zinātnes

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Briede A.
96.0116
Biogēno elementu aprites un akumulācijas procesu intensitātes un rakstura ietekme uz Latvijas iekšējo ūdeņu hidroekosistēmām

2872

Kļaviņš M.
96.0123
Smago metālu un toksisko hlororganisko vielu bioakumulācijas raksturs Latvijas iekšējo ūdeņu hidroekosistēmās

8188

Kopā pa Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu

11060


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Jurkovskis A.
96.0688
Antropogēnās slodzes transformācijas bioģeoķīmisko elementu izpēte Rīgas līča dienviddaļā

5547


Latvijas Universitāte
Kļaviņa I.
96.0018
Latvijas virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un tā ietekme uz hidroekosistēmu biocenotisko struktūru

891

Bethers U.
96.0326
Rīgas jūra līča ūdens un biogēno vielu bilances matemātiskā modelēšana

2542

Spricis A.
96.0749
Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība

3104

Kopā pa Latvijas Universitāti

6537


Rīgas Tehniskā universitāte
Kalniņa D.
96.0573
Ar naftas produktiem piesārņotu zemju bioloģisko attīrīšanas metožu optimizēšana

858


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Zīverts A.
96.0005
Hidroloģisko, hidroenerģētisko un ūdenssaimniecisko aprēķinu galveno raksturlielumu noteikšana Latvijas teritorijai, izmantojot elektronisko datu banku

7000

Kopā pa apakšnozari "Vides zinātnes"

31002

 

Kopā pa nozari "Bioloģija, ekoloģija, vides zinātnes, ģeogrāfija, ģeoloģija, ūdenssaimniecība"

 

330166