Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

1. Biotehnoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S.
96.0280
Pārtikas atkritumgāzu biokonversijas parādības cietfāzu sistēmās

3330


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U.
96.0578
Fermentu darbības biotehnoloģija un teorētiskie aspekti celulozes primāro un sekundāro šķiedru biobalināšanā, atkrāsošanā un modificēšanā

15695

Viesturs U.
96.0577.2
Zinātnisko pamatu izstrāde samaisīšanas intensitātes izmantošanai biotehnoloģisko procesu vadībai

11263

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

26958


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Rukliša M.
96.0379
Substrātu transporta un produktu eksporta sistēmas korinebaktērijās,to regulācijas bioķīmiskie aspekti

13907

Viesturs U.
96.0577.1
Zinātnisko pamatu izstrāde samaisīšanas intensitātes izmantošanai biotehnoloģisko procesu vadībai

5338

Vīna I.
96.0157.1
Baktēriju polisaharīda levāna imunoregulācijas mehānismu izpēte

2302

Kopā pa Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu

21547

Kopā pa apakšnozari "Biotehnoloģija"

51835


2. Molekulārā bioloģija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Šteinbergs J.
96.0730
Monoklonālās antivielas pret bakteriofāgu fr kā instruments fāga antigēnās struktūras pētījumiem

6684

Grēns E.
96.0731
Proteīnu kompleksu molekulārās arhitektūras pētījumi ar augstas izšķiršanas spējas metodēm

14984

Pumpēns P.
96.0732
Universāla klonēšanas un ekspresijas sistēma ar proteāžu mutantu izmantošanu

15694

Jankevics Ē.
96.0733
Aktivētu T-šūnu kodolu faktoru (NFAT) gēnu klonēšana un struktūra, faktoru funkcionālā organizācija

12952

Muižnieks I.
96.0734
RNS funkcionālo domēnu struktūras pētījumi

18559

Dišlers A.
96.0735
E.coli terminējošo kodonu supresijas un proteīnu foldinga mehānismu izmantošana jauna tipa producentu radīšanā

7933

Bundule M.
96.0737
RNS fāgu apvalku un hepatīta B core daļiņu telpiskās struktūras pētījumi ar rentgenstruktūranalīzes metodi

6611

Loža V.
96.0729.1
Šūnu izcelsmes dubultspirāliskās ribonukleīnskābes struktūra un funkcijas

5044

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

88461


Latvijas Universitāte
Muižnieks I.
96.0621
Sekvences-atkarīgo DNS struktūras anomāliju loma gēnu ekspresijas regulēšanā

12193


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Loža V.
96.0729.2
Šūnu izcelsmes dubultspirāliskās ribonukleīnskābes struktūra un funkcijas

5044

Kopā pa apakšnozari "Molekulārā bioloģija"

105698


3. Mikrobioloģija

Latvijas Universitāte
Nikolajeva V.
96.0201
Ksenobiotikas izmantojošo baktēriju īpašības

1126


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Zariņa Dz.
96.0174
Mikroorganismu asociāciju izmantošana piesārņotas augsnes attīrīšanā un kultūraugu bioloģiskajā aizsardzībā

2767

Zikmanis P.
96.0175
Zymomonas mobilis aerobā metabolisma enerģētiskā efektivitāte

13515

Beķers M.
96.0179
Zymomonas mobilis baktēriju ekstracelulāro metabolītu biosintēze imobilizētās sistēmās, kultūras fizioloģijas pētījumi imobilizācijas procesā un sistēmai funkcionējot

10332

Rapoports A.
96.0191
Rauga šūnu molekulārie mehānismi atūdeņošanas-rehidratācijas un osmotiskā stresa procesā

10381

Rapoports A.
96.0192
Rauga šūnu reakcijas pamatmehānismi smago metālu klātbūtnē

2448

Savenkova L.
96.0230
Atšķirīgas molekulmasas un dažāda monomēru sastāva Azotobacter sp. polihidroksialkanātu (homo- un kopolimēru) biosintēzi regulējošo faktoru pētījumi

6660

Kopā pa Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu

46103


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Miklašēvičs E.
96.0448
Nicotiana tabacum var. SR1 citokinīnu biosintēzes, tās regulācijas un/vai citokinīnu signālu pārneses gēnu klonēšana

5093

Kopā pa apakšnozari "Mikrobioloģija"

52322


4. Virusoloģija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Sominska I.
96.0736
Vīrusu strukturālo proteīnu antigenitātes pamati

10283

Kozlovska T.
96.0738
Vīrusu daļiņu rekonstrukcija in vivo

9671

Zeltiņš A.
98.0937
Augu vīrusi - biotehnoloģiski nozīmīgu peptīdu un proteīnu nesēji

3893

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

23847


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Tomsone V.
96.0684
Dažādu komplementāri adresētu polinukleotīdu pretvīrusu aktivitātes pētījumi in vitro un in vivo

11140

Kopā pa apakšnozari "Virusoloģija"

34987


Kopā pa nozari "Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija"


244842