Lauksaimniecības zinātnes

Vadītājs,
Projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

Valsts uzņēmums "Ražība"
Timbare R.
96.0090
Eiropas Savienības prasībām atbilstošas augsnes agroķīmisko rādītāju diagnostikas principu un sistēmas izstrāde

6243

Beināre A.
96.0076.5
Mēslošanas līdzekļu racionālās izmantošanas paņēmienu ietekme uz laukaugu ražām n to kvalitāti, augsnēs ar dažādu auglības līmeni

3103

Kopā pa Valsts uzņēmumu "Ražība"

9346


Zinātnes centrs "Sigra"
Jemeļjanovs A.
96.0097
Lauksaimniecības dzīvnieku izplatītāko nelipīgo un lipīgo slimību etiopatoģenētiskais izvērtējums, profilakses un ārstniecisko līdzekļu izstrāde

14112

Ramane I.
96.0095
Proteīna problēmas risinājums Latvijā, izmantojot zāles konservēšanas progresīvās metodes

18397

Joņins V.
96.0098
Zinātniski pamatotu pasākumu un līdzekļu izstrāde mājdzīvnieku vielmaiņas slimību un gremošanas funkciju traucējumu novēršanai

9014

Grīnhofa D.
96.0059.1
Bioloģiski aktīvu vielu un savienojumu ietekme uz mājdzīvnieku vielu maiņas procesiem un produktivitātes rādītājiem

5801

Kopā pa Zinātnes centru "Sigra"

47324


Pūres dārzkopības pētījumu centrs
Baumane M.
97.0802
Vietējā genofonda izmantošana Latvijas ekoloģiskiem apstākļiem piemērotu dārzeņu šķirņu saglabāšana un veidošana

2290

Bite A.
96.0066
Latvijas apstākļiem optimālu dārzkopības modeļu zinātniska izstrāde

8238

Kopā pa Pūres dārzkopības pētījumu centru

10528


Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
Lāčgalvis E.
99.1013
Zinātnisko atziņu ieviešana un novērtēšana

1995


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Latvietis J.
96.0059
Latvijas apstākļiem piemērotu bagātinātājpiedevu un prēmiksu izstrāde, to bioloģiskais un zootehniskais izvērtējums mājlopu un putnu ēdināšanā

18174

Jankava A.
96.0060
Lauku saimniecību zemes īpašumu stāvokļa un konsolidēšanas iespēju, kārtības un efektivitātes izpēte

2992

Kārkliņš A.
96.0061
Augsnes diagnostika un klasifikācija atbilstoši starptautiskajām sistēmām

6058

Osītis U.
96.0064
Barības līdzekļu enerģētiskās un proteīna vērtēšanas sistēmu izstrāde Baltijas valstīm, pielāgojot tās Eiropā lietotajām sistēmām

3953

Rubenis J.
96.0067
Ekoloģiski pamatotu nezāļu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiņas sistēmu izstrāde agrofitocenožu produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai

8533

Turka I.
96.0068
Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošas, vidi uzturošas un ekonomiski pamatotas svarīgāko kultūraugu kaitēkļu un slimību prognozēšanas un brīdinājumu sistēmas

12154

Klāsēns V.
96.0069
Tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie faktori Latvijas augsnēs

11858

Bērziņš E.
96.0070
Augkopības produkcijas kaltēšanas un glabāšanas pētījumi

9937

Moskvins G.
96.0072
Automatizēto sistēmu, pārtikas produktu un izejvielu kvalitātes metožu un līdzekļu izstrāde

4100

Kronbergs Ē.
96.0073
Biomasas konversijas mehanizācija enerģijas un mēslojuma ieguvei

9568

Birģele E.
96.0075
Fizioloģisko un patofizioloģisko procesu dinamika gastro-hepato-duodenālajā sistēmā jaundzīvniekiem saistībā ar novirzēm ēdināšanā

11267

Ruža A.
96.0076
Galveno laukaugu ražas un tās kvalitātes veidošanās procesa optimizācija specializētos ražošanas apstākļos

8940

Antāne V.
96.0077
Produktīvo dzīvnieku apaugļošanās traucējumi, embriju agrīnās nāves un abortu cēloņi un patoģenēzes mehānismi

6908

Priekulis J.
96.0163.1
Racionālu tehnoloģiju un mašīnu sistēmu izpēte piena lopu mītnem

2438

Laurs A.
96.0093.1
Lauksaimniecības dzīvnieku mašīnslaukšanas pētījumi

5430

Gulbis V.
97.0817
Biodegvielu iegūšana un izmantošana iekšdedzes motoros

9937

Grīnhofa D.
96.0059.2
Bioloģiski aktīvu vielu un savienojumu ietekme uz mājdzīvnieku vielu maiņas procesiem un produktivitātes rādītājiem

7091

Bušmanis P.
99.0997
Lauksai+iecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti

4470

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāti

143808


Latvijas Valsts Augu aizsardzības centrs
Eihe M.
96.0067.5
Sējumu un augsnes nezālainība Vidzemes novādā

1071


Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs
Punculis P. 96.0092 Metodiku izstrāde lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas testēšanai saskaņā ar ISO standartu prasībām

5172

Kopā pa Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centru

5172


Malnavas lauksaimniecības tehnikums
Stramkale V. 96.0067.4 Linu tehnoloģiju izpēte

7795


"Lielmežotne" SIA
Tūls V.
96.0076.2
Cukurbiešu ražas un tās kvalitātes veidošanas izpēte

4322


Skrīveru Zinātnes Centrs
Boruks A.
96.0081
Veikt pētījumus, izstrādāt un aprobēt metodiku nekustamā īpašuma vērtēšanai lauku apvidos

4100

Vigovskis J.
96.0082
Augsnes auglības optimizācijas modeļu izstrāde, izmantojot un papildinot ilggadīgo stacionāru datu bāzi

10122

Lejiņš A.
96.0067.1
Zemkopības sistēmu elementu: auggsekas, augmaiņas, kultūru piesatinājuma un agroķīmikāliju lietošanas ietekme uz kultūru ražību un augsnes auglībuveros

4100

Borovko L.
96.0076.1
Alus miežu, rapša un kukurūzas hibrīdu ražas un tās kvalitatīvo īpašību veidošanas procesa izpēte

7721

Antonijs A.
97.0812
Ganību un plāvu produktīvās ilggadības palielināšana un zelmeņa kvalitātes uzlabošana, izmantojot energotaupošu tehnoloģiju

2032

Kopā pa Skrīveru Zinātnes Centru

28075


"Priekuļu selekcijas stacija" Valsts uzņēmums
Zariņa L.
96.0067.3
Ekoloģiski pamatotu nezāļu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiņas sistēmu izstrāde agrofitocenožu produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai

3509


Ulbrokas zinātnes centrs
Viesturs D.
96.0161
Laukaugu audzēšanas, novākšanas tehnoloģiju pētījumi un tehnikas pilnveidošana ar mērķi samazināt produkcijas izmaksas un nodrošināt kvalitāti

12560

Matisāns E.
96.0163
Videi draudzīgu, energotaupošu un darbietilpību samazinošu tehnoloģiju izstrāde ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu un nodrošināt Eiropas standartiem atbilstošu produkcijas kvalitāti liellopu un cūku fermās

6834

Vilde A.
96.0165
Pētījumi zemkopības mehānikā, nolūkā pilnveidot tehnoloģiskos procesus, mašīnas un to darbīgās daļas, ietaupot enerģiju

7425

Šķēle A.
96.0167
Lauksaimniecībā pielietojamo enerģētisko iekārtu un tehnoloģiju energoefektivitātes pētījumi un energoekonomijas priekšlikumu izstrāde

10307

Lāčgalvis E.
98.0878
Pētījumi par augļu-ogu dārzos veicāmo stādīšanas - kopšanas darbu mehanizētām tehnoloģijām un to realizāciju

7979

Ivanovs S.
96.0164
Tehnisko kultūru un dārzeņu audzēšanas, novākšanas un apstrādes tehnoloģiju izstrādāšana un pilnveidošana lētas un kvalitatīvas produkcijas ražošanai

5874

Kopā pa Ulbrokas zinātnes centru

50979


Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija
Kaufmane E. 96.0100 Augļu koku un ogulāju selekcija

15848


Valsts zinātniskais uzņēmums "Valsts Stendes selekcijas stacija"
Maļecka S.
96.0067.2
Ekoloģiski pamatotas nezāļu apkarošanas, augsnes apstrādes un kultūraugu maiņas sistēmas izstrāde agrofitocenožu produktivitātes un augsnes auglības palielināšanai

3140

Ruža A.
96.0076.6
Galveno laukaugu ražas un tās kvalitātes veidošanās procesa optimizācija specializētos ražošanas apstākļos

3214

Kopā pa Valsts zinātniskais uzņēmumu "Valsts Stendes selekcijas stacija"

6354


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Smilga H.
96.0001
Drenāžas hidroloģiskā darbība dabas vides un dažādu mākslīgu faktoru ietekmē

8977

Smilga H.
96.0002
Latvijas lauksaimniecības perspektīvai struktūrai atbilstoša māla un mālaino augšņu ūdens režīma regulēšanas kompleksa izstrāde

9051

Berlands V.
96.0003
Mikroapūdeņošanas normu, režīmu un sistēmu tehniskā pilnveidojuma noteikšana atklātās platībās audzējamām dārzu kultūrām to efektīvu ražu iegūšanai

7425

Valters J.
96.0004
Nepieciešamā nosusināšanas intensitāte augstražīgai lauksaimnieciskai ražošanai un tās nodrošināšanas paņēmieni atkarībā no pārmitro augšņu fizikālām īpašībām un dotā novada hidroloģiskiem apstākļiem

7832

Kopā pa Ūdenssaimniecības un zemes zinātnisko institūtu

33285


Kopā pa nozari "Lauksaimniecības zinātnes"


369411