Informātika

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

Individuālais uzņēmums Laboratorija "Vide"
Hermanis E.
01.0064
Datu pārraides signālu interferences minimizācija neortogonālās funkciju bāzēs.

2036


"Frame Inform Systems" SIA
Kadišs B.
01.0199
Unificētās Modelēšanas valodas (UMV) formālās semantikas radīšana kategoriskās loģikas ietvaros

3431


Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Jakubaitis E.
01.0062
Hipertekstu elektroniskās informācijas sistēmas

2413

Karnītis E.
01.0063
Informācijas sabiedrības izveide Latvijā: konceptuālās pamatnostādnes

3205

Kopā pa Latvijas Akadēmisko bibliotēku

5618


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Moskvins G.
01.0867
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

2093


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kuzmins J.
01.0349
"Klients-serveris" risinājumi trīsvalodīgā mācību virtuālā vidē

2149

Misāns P.
01.0863.1
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

1772

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

3921


Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts
Zagurskis V.
01.0032
Multimēdiju pielietojumu sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (JSS) izstrādāšana un testēšana

6693

Buls J.
01.0832
DASP specializēto mikroshēmu strukturētā sintēze un to prototipu un testēšanas līdzekļu izstrādāšana

5354

Baums A.
01.0833
Reāllaika sistēmu analīze, modelēšana un izstrāde, izmantojot determinētos un stohastiskos Petrī tīklus

8729

Pelipeiko V.
01.0834
Informācijas drošības metodes datortīkliem un komunikāciju kanāliem

3620

Lorencs A.
01.0835
Multipozicionālas digitāla paraksta shēmas drošība

3544

Krūmiņš K.
01.0836
Apriorās informācijas un adaptīvās metodes diskrētajā stroboskopijā

7032

Čapenko V.
01.0837
Ciparsistēmu modulārā projektēšana rekonfigurējamo loģisko ierīču bāzē

8370

Ermuiža A.
01.0838
Paaugstinātas bīstamības objektu drošības kontroles sistēmas modelis: izpēte, pilnveidošana un pielietošana

1979

Beiners E.
01.0840
Energoobjektu modeļi dažādu enerģijas avotu izmantošanas optimizācijai

2394

Kopā pa Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūtu

47715


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Vīksna J.
01.0301
Atklājumu algoritmiskā teorija un tās pielietojumi sistēmanalīzē un bioinformātikā

10746

Spektors A.
01.0317
Latviešu valodas runas modelēšanas programmatūra

4864

Greitāne I.
01.0318
Automatizēta valodneatkarīgas teksta reprezentācijas sintēze

3488

Joņins G.
01.0355
Modelēšanas sistēmas SITA attīstība un izmantošana izglītībā

6504

Kopā pa Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu

25602


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V.
01.0080
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu īpašību nesagraujošai raksturošanai

6825


Latvijas Universitāte
Kangro A.
01.0289
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija un izglītības inovācijas Latvijā un pasaulē

1885


'Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts' A/S "Dati"
Borzovs J.
01.0048
Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija

4185


Rīgas Tehniskā universitāte
Celmiņš T.
01.0841
Telekomunikāciju tīklu ziņojumu aizsardzības veidu izvēles jautājumi un uzdevumi

1395

Andronovs A.
01.0842
Intensīvas datormetodes datu analīzei un modelēšanai

1489

Jankovskis J.
01.0843
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

3375

Ivanovs Ģ.
01.0844
Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas

2394

Grundspeņķis J. 01.0845 Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās

6806

Borisovs A. 01.0846 Mākslīgo neironu tīklu izstrādāšana prognozēšanas, klasifikācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai

5561

Bleiers J. 01.0847 Diskrētās signālu apstrādes procesu organizācijas, programmatūras un testēšanas metodikas pētīšana un izstrādāšana daudzprocesoru vidē

2922

Balodis G. 01.0848 Multifrekvenču cirkulāras polarizācijas uztverošās sistēmas parametru optimizācija

2998

Vulfs Ģ. 01.0850 Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi identifikācijas un vadības uzdevumos

4279

Kapenieks A. 01.0853 Virtuāla laboratorija multimēdiju CD studiju materiālu radīšanai Internetā

1414

Glazs A. 01.0854 Medicīnisko attēlu kvalitātes uzlabošanas un atpazīšanas metožu izstrādāšana

1489

Ziemelis J. 01.0855 Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas problēmas

2998

Ziema M. 01.0856 Integrētu multimēdiju sistēmu projektēšana lokāliem tīkliem

1753

Spalviņš A. 01.0857 Hidroģeoloģisko un ar to saistīto vides aizsardzības problēmu skaitliskā modelēšana

10256

Slaidiņš I. 01.0858 Virtuālā laboratorija izglītībai un pētniecībai

3186

Pētersons E. 01.0859 Modeļu un metožu izstrādāšana datoru tīklu analīzei un projektēšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

4091

Ozols A. 01.0860 Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana

1697

Osis J.
01.0861
Uz topoloģiskiem modeļiem bāzēta mehatronisko sistēmu objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana

6806

Novickis L. 01.0862 Intelektuālo finansu un apdrošināšanas programmnodrošinājuma izstrāde uz tīmekļa tehnoloģijas bāzes

4223

Misāns P. 01.0863 Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

2677

Merkurjevs J. 01.0864 Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana

6825

Matīss I. 01.0865 Mērīšanas metožu un signālapstrādes algoritmu validēšana

3657

Markovičs Z. 01.0866 Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība

2922

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

85213


Kopā pa nozari "Informātika"


188524