Vēsture (tai skaitā kultūras vēsture)

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Vēsture

LU Latvijas vēstures institūts
Mugurēvics Ē. 01.0554 Kurzeme un Daugavas baseins dzelzs laikmetā

9802

Ose I.
01.0556
Pētījumi Latvijas viduslaiku arheoloģijā - pilis, pilsētas un kapsētas

14247

Jēkabsons Ē. 01.0557 Latvijas attiecības ar Poliju un Lietuvu, 1918-1921

1741

Zelče V. 01.0558 Latvijas sieviešu vēsture: 1900-1940

1690

Vasks A. 01.0559 Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā

8563

Bērziņš V. 01.0560 Latvijas vēsture, 1918-1940

8962

Denisova R. 01.0561 Latvijas iedzīvotāju antropoloģija m.ē. 1.un 2.gadu tūkstotī (iedzīvotāju integrācijas vēsturiskais, morfoloģiskais, etniskais, ģenētiskais, sociālais un ekoloģiskais aspekts)

8972

Bērziņš J. 01.0562 Pētījumi Latvijas vēsturē 1940. - 1960. g.

19932

Kopā pa LU Latvijas vēstures institūtu

73909


Latvijas Universitāte
Malahovska L. 01.0332 Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: reģionāls skatījums

819

Feldmanis I. 01.0336 Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918-2000)

2253

Taurēns J. 01.0483 Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās attiecībās 1941. - 1991. gadā

1690

Kopā pa Latvijas Universitāti

4762

Kopā pa apakšnozari "Vēsture"

78671


2. Kultūras vēsture

LU Latvijas vēstures institūts
Ločmelis I. 01.0452 Arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana Latvijas kultūrvēsturei

16368

Jansone A. 01.0553 Latviešu tekstīliju vēsture uz Eiropas kultūrvēstures fona

3267

Straube G. 01.0555 J.K.Broce "Zīmējumi un apraksti"

4117

Kopā pa LU Latvijas vēstures institūtu

23752


Kopā pa apakšnozari "Kultūras vēsture"


23752


Kopā pa nozari "Vēsture (tai skaitā kultūras vēsture)"


102423