Valodniecība, literatūrzinātne, mākslas zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Valodniecība

Latvijas Bībeles biedrība
Sīkstulis J. 01.0106 Bībeles konkordances izveidošanas principu izstrāde un konkordances redakcionālā darba veidošana

930


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Laumane B. 01.0383 Dialektālo īpatnību attīstība Kurzemē. Areālais un vēsturiskais aspekts.

1860


Latvijas Universitāte
Veisbergs A. 01.0035 Latviešu valodas eiropeizācijas ietekme uz tulkošanas un leksikogrāfijas procesiem

3455

Rozenbergs J. 01.0296 Latviešu valodas stilistika (praktiskie aspekti)

2657

Kopā pa Latvijas Universitāti

6112


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Stafecka A. 01.0121 Latviešu valodas ģeolingvistiskie pētījumi

9434

Skujiņa V. 01.0122 Latviešu valodas terminoloģija: nacionālie un starpnacionālie aspekti

5846

Valdmanis J. 01.0123 Latviešu literārās valodas gramatiskās sistēmas izpēte: Latviešu literārās valodas gramatika

7972

Druviete I. 01.0124 Valodas politikas sociolingvistiskie aspekti

6644

Ernstsone V. 01.0125 Mutvārdu komunikācijas funkcionālie un normatīvie aspekti

3322

Pokrotniece K. 01.0451 Latviešu literārās valodas vēsture

5448

Kopā pa Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu

38666


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Markus D. 01.0448 Latviešu valodas fonoloģijas izstrāde

5049


Rīgas Tehniskā universitāte
Nītiņa D. 01.0569 Latviešu valodas pragmatika

531

Kopā pa apakšnozari "Valodniecība"

53148


2. Literatūrzinātnes un folkloristika

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Fjodorovs F. 01.0047 Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeļi

1329


Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Silova L. 01.0372 Modernisma renovācija 60.-80. gadu latviešu literatūrā

3322

Bula D.
01.0378
Folkloras teorija: jaunākās tendences un virzieni

4119

Bula D.
01.0379
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā folkloras mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

9965

Hausmanis V. 01.0523 Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

5315

Kalniņa I. 01.0524 Latviešu literatūras veidu semantika un forma

13951

Kalnačs B. 01.0525 Latviešu literatūra pasaules literāro strāvojumu kontekstā

7972

Kopā pa Literatūras, folkloras un mākslas institūtu

44644


Latvijas Universitāte
Cimdiņa A. 01.0250 Latviešu literatūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

531

Kursīte J. 01.0335 Baltu mitoloģija

6644

Kopā pa Latvijas Universitāti

7175

Kopā pa apakšnozari "Literatūrzinātnes un folkloristika"

53148


3. Mākslas zinātnes

Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Zeltiņa G. 01.0143 Latvijas teātris. 90. gadi

7706

Klotiņš A. 01.0314 Latvijas mūziķu leksikons

797

Čaupova R. 01.0520 Tipoloģijas, stilistikas un vēsturiskās pieredzes aspekti Latvijas mākslā 19. gs. beigās un 20. gadsimtā

7308

Grosmane E. 01.0521 Viduslaiki un mūsdienas: koncepcijas, sakari, tradīcijas Latvijas mākslā un teorijā

4518

Zilgalvis J. 01.0522 Kultūrvēsturiskās vides arhitektoniski mākslinieciskās struktūras kvalitatīvā analīze

3720

Kopā pa Literatūras, folkloras un mākslas institūtu

24049


Rīgas Tehniskā universitāte
Briņķis J. 01.0568 Latvijas lauku apdzīvoto vietu centru arhitektoniski telpiskā transformācija

664

Krastiņš J. 01.0570 Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

1860

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

2524


Kopā pa apakšnozari "Mākslas zinātnes"


26573


Kopā pa nozari "Valodniecība, literatūrzinātne, mākslas zinātnes"


132869