Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Filosofija

Baltijas Studiju centrs
Broks J.
01.0463
Dabīgais un dabiskais cilvēka esamībā

954


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Ikere Z.
01.0459
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā: kultūrfilozofiskais aspekts

746


Pētījumu centrs "Feministica Lettica"
Cimdiņa A. 01.0454 Latviešu literatūrfilozofija un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

5349


Latvijas Medicīnas akadēmija
Sīle V.
01.0470
Cilvēka dzīve un mūžs filozofiskā un medicīniskā skatījumā

1078


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Freiberga E. 01.0742 Psihoanalīze, feminisms un citādības ētika

2301

Rubene M. 01.0743 Sociālā atmiņa, taisnīgums, tolerance

4353

Vecvagars M. 01.0744 Parmenida eneja

4561

Markovs V. 01.0745 Cilvēka pasaule un cilvēks pasaulē

2343

Kūlis R.
01.0746
Postmodernisms un cilvēciskās solidaritātes

5660

Buceniece E. 01.0747 Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

14118

Kūle M.
01.0748
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

13081

Šuvajevs I. 01.0750 Eiropas filosofija un dzīves tehnoloģijas

9495

Zariņš V.
01.0753
Klasiskā humānisma vērtības un to recepcija Latvijā

3006

Krūmiņa-
Koņkova S. 01.0754
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 21. gadsimtā Latvijā

10635

Vējš J.
01.0756
Mūsdienu reliģijfilozofijas ētiskās dimensijas

2654

Leitāne I. 01.0757 Midrašu un talmuda references ebreju filosofijā

2446

Priedīte A. 01.0759 Nacionālās identitātes diskurss Latvijas ideju vēsturē

2985

Podmazovs A. 01.0760 Tradicionālā Austrumu kristietība un integrācijas procesi Latvijā

5763

Kopā pa Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu

83401


Latvijas Universitāte
Polis A. 01.0495 Cilvēka problēma interdisciplinārā skatījumā

954


Rīgas Tehniskā universitāte
Zveinieks A. 01.0563 Sociālā realitāte un modernisms

2052

Kopā pa apakšnozari "Filosofija"

94534


2. Socioloģija

Baltijas sociālo zinātņu institūts
Zepa B. 01.0312 Šķelšanās starp socio-ligvistiskajām grupām Latvijā: demokratizācija kā stabilizējošs faktors

2488


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Meņšikovs V. 01.0367 Finansu socioloģija (teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie aspekti)

1555


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Zobena A. 01.0794 Zemnieku saimniecību strukturālo izmaiņu sociālie aspekti

2716


Latvijas Medicīnas akadēmija
Ostrovska I. 01.0469 Valsts kapacitāte demokratizācijas procesa kontekstā

974


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Vēbers E. 01.0749 Sabiedrības integrācijas etniskais aspekts

10034

Putniņa A. 01.0751 Nacionālā mutvārdu vēsture: identitāte un integrācija

10531

Rungule R. 01.0752 Jaunatnes integrācija Latvijas sabiedrībā

9723

Tisenkopfs T. 01.0755 Kolektīvas rīcības aģentu pētījums: Integrēta lauku un reģionu attīstība Latvijā (KolIRA)

12563

Kopā pa Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu

42851


Latvijas Universitāte
Stepčenko A. 01.0490 Brīvprātīgais sociālais darbs: attīstības tendences Latvijā

1804


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J. 01.0129 Inovatīvas attīstības tendences un problēmas mazā valstī (Latvija)

3193


Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tabuna A. 01.0373 Sociālo zinātņu informācijas arhivēšanas un pieejamības nodrošināšana

2799


Rīgas Tehniskā universitāte
Ozolzīle G. 01.0564 Jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā

1389

Kopā pa apakšnozari "Socioloģija"

59769


3. Psiholoģija

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vorobjovs A. 01.0460 Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālās un multinacionālās vidēs

1493

Makarevičs V. 01.0720 Tolerances sociāli psiholoģiskās problēmas un pedagoģiskais process

1493

Kopā pa Daugavpils Pedagoģisko universitāti

2986


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vecgrāve A. 01.0795 Akmeoloģiskais rakurss personības brieduma diagnosticēšanā un tā sekmēšanā (Pieaugušā psiholoģiskā izpēte maģistrantūras studijās LLU)

2218


Latvijas Universitāte
Raščevska M. 01.0252 Intelekta struktūra briedumā: psihometriskā un aprakstošā pieeja

2218

Sebre S. 01.0261 Tolerances attīstība jauniešos skolas un ģimenes ietekmē

1990

Martinsone K. 01.0262 Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos Latvijā

2985

Miezīte S. 01.0494 Pirmā gada Latvijas universitātes studentu adaptācijas prognozēšana: longitudiāls pētījums

3483

Tiltiņa I. 01.0496 Latvijas dažādās struktūras strādājošo dzīves stila un motivācijas rādītāju atšķirības

2218

Vidnere M. 01.0497 Etnokomunikatīvās kompetences determinantes starpnacionālo attiecību veidošanā un attīstībā

3980

Krūmiņa I. 01.0501 Personības attīstības īpatnības multikulturālā sabiedrībā un starpkultūru pētījumi

2488

Kopā pa Latvijas Universitāti

19362


Latgales Zooloģiskais dārzs
Pupiņš M. 01.0575 Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības

995


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bebre R. 01.0326 Radošas individualitātes attīstība

1990

Kopā pa apakšnozari "Psiholoģija"

27551


4. Pedagoģija

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Salīte I.
01.0347
Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā

2177

Kraulis H. 01.0461 Muzikāli pedagoģiskās izglītības pilnveide Latgales reģionā

601

Kopā pa Daugavpils Pedagoģisko universitāti

2778


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Karule L. 01.0384 Vides izglītības realizācijas pedagoģiskie pamati sākumskolā

1099


Latvijas Universitāte
Žogla I.
01.0365
Izglītības ilgspējīgas attīstības didaktiskais nodrošinājums

3877

Kopeloviča A. 01.0458 Skolotāju izglītība Latvijā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas (salīdzinošais aspekts)

1472

Krūze A. 01.0466 Trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1970)

2985

Koķe T. 01.0498 Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie pamati globalizācijas kontekstā

3877

Čehlova Z. 01.0499 Pedagoģijas metodoloģija - pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai

2819

Maslo I. 01.0500 Sociokulturālās mācīšanās modeļu teorētiskais pamatojums

2529

Kopā pa Latvijas Universitāti

17559


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bogdanova T. 01.0389 Mūzikas pedagoģija kā tautas izglītības sastāvdaļa: latviešu tautas tradīcīju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

1555

Petere A. 01.0509 Integrētās mācības rezultativitāte 1.- 4. klasēs

2467

Kopā pa Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu

4022


Kopā pa apakšnozari "Pedagoģija"


25458


Kopā pa nozari "Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija"


207312