Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Ekonomika, demogrāfija

BO SIA "Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts"
Karnīte R. 01.0157 Ekonomiskās izaugsmes faktori un to darbība Latvijā

4152

Baltiņa M. 01.0440 Latvijas uzņēmumu konkurētspējīgas nozaru struktūras izveidošana un notiekošie procesi pasaulē

1977

Kopā pa BO SIA "Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts"

6129


Baltijas Krievu institūts, Daugavpils filiāle
Voronovs V. 01.0045 Patēretāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā

395


Latvijas Datoru centrs
Treijs M. 01.0309 Latvijas agrosektora integrēšanai ES nepieciešamo investīciju modelēšana

3954


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strīķis V. 01.0761 Latvijas lauksaimniecības diversifikācija integrējoties Eiropas Savienībā

2373

Rivža B. 01.0796 Daudzfunkcionālu lauku uzņēmumu attīstība saskaņā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku

7316

Jurgena I. 01.0797 Uzņēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstībā

1977

Moskvins G. 01.0798 Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai

1977

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāti

13643


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E. 01.0029 Statistikas pilnveidošana un teritoriju sociāli ekonomiskā attīstība ES kontekstā

50220


LU Rīgas Humanitārais institūts
Zelgalvis E. 01.0034 Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

2373


Latvijas Universitāte
Oļevskis G. 01.0101 Latvijas rūpniecības konkurētspēja ārējā tirdzniecībā

2966

Zvidriņš P. 01.0283 Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas

10677

Praude V. 01.0292 Tirgvedības sociāli-ekonomiskās problēmas un to risinājums Latvijā

2175

Vircavs M. 01.0294 Videi draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā

593

Ciemiņa I. 01.0450 Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas)

8106

Kopā pa Latvijas Universitāti

24517


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Pirksts V. 01.0217 Galveno pārtikas produktu vajadzības un nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

13840

Melece L. 01.0218 Starptautiskām prasībām atbilstošas, videi draudzīgas, ilgtspējīgas agrārās vides un pārtikas kvalitātes politikas instrumenti, indikatori, vadības un kontroles sistēmas, to adoptācija Latvijā

1977

Miglavs A. 01.0219 Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas

1977

Saktiņa D. 01.0220 Latvijas lauku attīstības kompleksitāte, attīstības programmēšana un pasākumu starpsektoriālās ietekmes novērtēšana

2175

Kopā pa Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūtu

19969


LZA Ekonomikas institūts
Eisaka F. 01.0100 Latvijas lauku attīstības kompleksa izpēte ar multifunkcionālo modelēšanu

6129

Eglīte P. 01.0117 Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā

10084

Ābele D. 01.0120 Kravu autopārvadājumi, to efektivitātes paaugstināšanas iespējas un ietekme uz Latvijas iekšzemes kopprodukta izmaiņām

3163

Počs J.
01.0127
Savstarpēji saistīto nozaru kompleksu veidošanas nosacījumi Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai

4943

Dovladbekova I. 01.0128 Investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskas integrācijas kontekstā

1977

Keišs S.
01.0327
Latvijas finansu tirgus infrastruktūras sistēma un tās attīstības virzieni un iespējas

3163

Kopā pa LZA Ekonomikas institūtu

29459


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Liepa E. 01.0536 Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze

989


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A. 01.0566 Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā

1186

Počs R.
01.0567
Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana

4350

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

5536


"Pakuļi" Zemnieku saimniecība
Sproģis A. 01.0118 Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3954

Sproģis A. 01.0119 Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē

18782

Kopā pa "Pakuļi" Zemnieku saimniecību

22736

Kopā pa apakšnozari "Ekonomika, demogrāfija"

179920


2. Juridiskās zinātnes

Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T. 01.0504 Eiropas Savienības jaunā drošības politika un Baltijas valstis

5932


Latvijas Universitāte
Līcis A. 01.
0278
Likumības un taisnīguma nodrošinājums civilprocesā

4943

Torgāns K. 01.0449 Jaunais Komerclikums un tā realizācijas prakse

6920

Kopā pa Latvijas Universitāti

11863


Kopā pa apakšnozari "Juridiskās zinātnes"


17795


Kopā pa nozari "Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes"


197715