Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Mehānika

Latvijas Nacionālā Mehānikas komiteja
Cīrule K. 01.0068 Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca latviešu valodā.

3983


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Tamužs V. 01.0081 Plaisu pretestības un integritātes uzlabošana kompozītmateriālos un konstrukciju elementos

16009

Krēgers A. 01.0084 Kompozīto materiālu un konstrukciju daudzmērķu optimizācija

3552

Andersons J. 01.0392 Inter- un intralaminārās plaisāšanas mehānika slāņainos kompozītos.

5505

Jākobsons E. 01.0393 Sazarotu un diskotisku šķidrikristālisko polimēru reoloģija

7358

Beverte I. 01.0394 Monotropu putuplastu ar zemu telpas aizpildījuma koeficientu mehānisko īpašību teorētiska un eksperimentāla izpēte.

2537

Jansons J. 01.0395 Kompozītu materiālu mehānikas eksperimentālo metožu un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana LU PMI.

11112

Jansons J. 01.0396 Daudzkomponenšu polimēru materiālu izpēte un ilglaicīgo termoviskoelastīgo īpašību prognozēšanas metožu izstrādāšana

13954

Lagzdiņš A. 01.0404 Kompozīto materiālu nelineāro deformatīvo īpašību un stiprības aprakstīšana un prognozēšana, ievērojot stiegru savstarpējās pagriešanās radītos momentspriegumus.

6343

Aniskēviča K. 01.0407 Polimēru kompozītu materiālu novecošanās prognozēšana.

2537

Kopā pa Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtu

68907


Latvijas Universitāte
Kaļķis V. 01.0072 Radiācijas ceļā modificētu polimēru termonosēdmateriālu mehānisko īpašību izpēte un ilglaicīgas ekspluatācijas resursa noteikšana

3070


Rīgas Tehniskā universitāte
Krasnikovs A. 01.0049 Dabīgo šķiedru kompozīto materiālu mehānika.

1294

Rikards R. 01.0439 Kompozītu materiālu un konstrukciju optimizācijas metožu izstrāde

10529

Knēts I.
01.0623
Sejas kaulaudu un to implantmateriālu mehāniskā uzvedība un biomehāniskā saderība ilglaicīga slogojuma režīmos

11747

Skudra A. 01.0625 Slāņainu stieņu strukturālā mehānika

4922

Tipāns I. 01.0626 Autoviļņu matemātisko modeļu pielietojums biomehānisku sistēmu funkcionālo traucējumu analīzē

457

Vība J.
01.0627
Adaptīvi vadāmu saprātīgu vibrotrieciena sistēmu optimāla sintēze ar mijiedarbībām pa līnijām, virsmām un tilpumiem

2715

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

31664

Kopā pa apakšnozari "Mehānika"

107624


2. Mašīnbūve

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Tarnopoļskis J. 01.0405 Nestspējas novērtējuma metodes konstrukciju elementiem no tekstīlkompozītiem

14588

Poļakovs V. 01.0408 Analītisko metožu attīstīšana nestspējas inženieraprēķinu precizēšanai slāņaino kompozītu konstrukciju elementiem

6952

Kopā pa Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtu

21540


Rīgas Tehniskā universitāte
Ataušs V. 01.0605 Mikrometināšanas daudzparametru kontroles, regulēšanas un procesa vadības reālā laika mērogā tehnoloģijas izstrādāšana un optimizācija montāžas savienojumiem aparātbūvē

2334

Auziņš J. 01.0606 Mašīnu un konstrukciju dinamiskās identifikācijas un optimizācijas metožu izstrāde un pielietojums

9362

Cifanskis S. 01.0607 Izlādes impulsu tehnoloģisko mašīnu un procesu izstrāde un pilnveidošana, pamatojoties uz nelineāro un viļņveida dinamisko efektu matemātisko analīzi un izmantošanu

2334

Dorošenko R. 01.0608 Kokapstrādes teorijas un apstrādes variantu izstrāde, izgatavošanas pilnveidošana un kvalitāte

1725

Paramonovs J. 01.0609 Transporta līdzekļu noteikta resursa aprēķins un tehniskās apskates plānošana

939

Rudzītis J. 01.0610 Virsmas raupjuma ietekmes uz detaļu dilšanas intensitāti novērtēšana

11747

Sagalovičs G. 01.0611 Virsmas struktūras defektu pētījumi ar elektronu emisijas metodēm pēc materiālu apstrādes drošuma parametru optimizācijai

939

Salenieks N. 01.0612 Ražošanas tehniskā pilnveidošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai

10833

Zakrževskis M. 01.0613 Nelineārs intelektuāls vibroreduktors (NIViR): fundamentāla teorija un pielietojums

2106

Zars V.
01.0614
Konstrukciju un tehnoloģijas paralēla datorizēta izstrāde maziem un vidējiem uzņēmumiem

13396

Krizbergs J. 01.0615 Detaļu formas noviržu analīzes metodikas pielietojums dilšanas pētījumos

1294

Pavelko V. 01.0620 Nekustīgo cilindrisko savienojumu ar stipru spiedsēžu spriegumstāvoklis un nogurums

1269

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

58278

Kopā pa apakšnozari "Mašīnbūve"

79818


3. Enerģētika

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Šnīders A. 01.0646 Notekūdeņu attīrīšanas enerģētika

1243


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V. 01.0082 Elektroietaišu izolācijas diagnostikas informativitātes paaugstināšana

913


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Krišāns Z. 01.0537 Investīciju elektriskajos tīklos efektivitātes analīzes zinātniskie pamati

5962

Oļeiņikova I. 01.0538 Latvijas elektroapgādes sistēmu slodžu pētījumu zinātniskie pamati

1522

Stabulnieks J. 01.0539 Elektriskās enerģijas parametru pārveidošanas teorijas attīstība pielietojumam automatizētā elektropiedziņā un elektroapgādē

5658

Bendere R. 01.0543 Enerģijas ieguves ekoloģiskais un ekonomiskais novērtējums organiskas dabas atkritumu termiskai pārstrādei, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodes

1243

Zeltiņš N. 01.0544 Enerģijas efektivitātes un taupīšanas stratēģija Latvijas kurināmā un enerģētikas kompleksa attīstībai

5531

Deksnis G. 01.0545 Diakoptika un elektroenerģētisko režīmu optimizācija

1015

Klāvs G. 01.0546 Latvijas enerģētikas sektora līdzsvarotai attīstībai piemērotas kurināmā un enerģijas cenu un tarifu noteikšanas metodikas

2106

Pugačevs V. 01.0547 Teorētisko pamatu izstrādāšana daudzpolu (lēngaitas) asinhronām mašīnām ar nekustīgiem tinumiem

1167

Tomsons E. 01.0548 Enerģijas uzkrāšanas un pārstrādes iespēju izpēte Latvijas energoapgādei

1243

Zēbergs V. 01.0549 Modelēšanas metožu pielietošana Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa attīstības izvērtēšana, ietverot enerģētikas, ekonomikas un vides faktorus

5658

Šipkovs P. 01.0550 Kurināmā rezervju optimizācija enerģētiskā tirgus liberalizācijas apstākļos

1877

Šipkovs P. 01.0551 Vietējo un atjaunojamo energoresursu izmantošanas metodiskie aspekti, tehniskās, ekonomiskās un ekoloģiskās problēmas inovatīvās ekonomikas apstākļos

1877

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtu

34859


Rīgas Tehniskā universitāte
Turlajs D. 01.0630 Šķidrā un gazificētā biokurināmā ekoloģiski tīrākas sadedzināšanas tehnoloģijas izstrādāšana

1522

Barkāns J. 01.0631 Specializēto mikroprocesoru iekārtu radīšana elektrisko tīklu efektivitātes palielināšanai Latvijā

4085

Blumberga D. 01.0632 Latvijas slimnīcu ēku energoapgādes sistēmu energoefektivitātes izpēte. Optimizācija

913

Čuvičins V. 01.0633 Daugavas HES kaskādes hidroagregātu optimālas vadības metožu un līdzekļu izstrāde, ņemot vērā pārejas procesus stacijā

2436

Dirba J.
01.0634
Elektromehānisko sistēmu dinamisko režīmu aprēķinu metodikas un enerģiju taupošu dzinēju izstrāde

913

Dzelzītis E. 01.0635 Latvijas ģeotermālā potenciāla kompleksa izpēte

913

Greivulis J. 01.0636 Piedziņas sistēmu funkcionālo pārveidotāju optimizācija

1243

Krēsliņš A. 01.0637 Ēku apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu komisionēšana

2157

Raņķis I. 01.0638 Uzlabotas kvalitātes pusvadītāju pārveidotāju pētīšana

2004

Ribickis L. 01.0639 Energotaupošu energoelektronikas pārveidotāju un to vadības sistēmu izstrāde ar mākslīgo neironu tīklu un izplūdušas loģikas kontroleriem

2004

Ribickis L. 01.0640 Energoefektīvu elektropiedziņu sistēmu optimizācijas metožu izstrāde

1269

Rozenkrons J. 01.0641 Latvijas 10...20 kV sadales elektrotīklu neitrāles darba režīmu analīze un optimizācija

913

Sauhats A. 01.0642 Energosistēmu relejaizsardzību un automātikas tīkla arhitektūras, elementu un programmu sintēze un eksperimentālā pārbaude

3704

Temkins Ā. 01.0643 Elektroizolācijas novecošanās modelēšana

913

Veidenbergs I. 01.0644 Koģenerācijas (līdz 4MW) adaptācija siltumapgādes sistēmās Latvijā. Izpēte. Prognoze

913

Žiravecka A. 01.0645 Asinhrono elektropiedziņu enerģētisko parametru uzlabošana

939

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

26841


Kopā pa apakšnozari "Enerģētika"


63856


Kopā pa nozari "Mehānika, mašīnbūve, enerģētika"


251298