Fizika, matemātika un astronomija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Fizika

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Kozlovskis L. 01.0348 Daudzslāņu metālisku plēvju kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību termiski stimulētu izmaiņu pētīšana

1326

Liberts G. 01.0381 Robežvirsmas metāls-biokeramika struktūras modifikācija ar lāzerstarojumu

1105

Kopā pa Daugavpils Pedagoģisko universitāti

2431


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kalninš J. 01.0039 Virsmas katalītisko reakciju kinētika un pašorganizācijas parādības perspektīvos materiālos

9149

Kotomins J. 01.0040 Defektu un virsmas inducēto procesu modelēšana perspektīvos oksīdos

5304

Kleperis J. 01.0050 Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

4243

Tāle I.
01.0801
Starojuma inducētie procesi enerģijas uzkrāšanai un nolasīšanai halogenīdu un oksīdu ternāros kristālos

11890

Petrovs A. 01.0802 Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu fizikālo, struktūras un magnētisko īpašību pētījumi

1105

Ozols A.
01.0803
Dinamiskās hologrammas amorfos halkogenīdu pusvadītājos un azobenzola oligomēros

3492

Vāle G.
01.0804
Optiskā atmiņa aktivētās sārmu metālu halogenīdu nanostruktūrās

2343

Riekstiņa D. 01.0805 Pētījumi pielietojamā kodolfizikā un to praktiskais pielietojums apkārtējās vides un tehnoloģisko objektu analīzē

5746

Mironova-
Ulmane N. 01.0806
Magnētisko jonu apmaiņas mijiedarbība antiferomagnētiskos oksīdos

8972

Kuzmins J. 01.0807 Virtuālā fizikas laboratorija

1768

Skuja L.
01.0808
Punktdefektu pētījumi stiklveidojošos materiālos ar platu aizliegto zonu mikroelektronikai, optiskajiem viļņvadiem un lāzeru optikai

8177

Tambergs J. 01.0809 Atomkodolu pētījumi ar grupu teorijas metodēm

5702

Bērziņš J. 01.0810 Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi pie vidējām un augstām ierosmes enerģijām

17017

Purāns J.
01.0811
Modernu materiālu rentgena absorbcijas pikoskopija

6939

Maniks J. 01.0812 Foto- un atmosfēras inducētie procesi fullerena C60 un radniecīgu materiālu virsmas slāņos

11050

Millers D. 01.0813 Enerģijas un lādiņu pārnese fotonikas materiālos

13569

Lācis I.
01.0814
Okulo - motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

2122

Kļaviņš J. 01.0815 Pārejas metālu un to oksīdu plānas kārtiņas supravadītāju Džozefsona pārejām un elektrohromajiem elementiem kā starojuma detektoriem un modulātoriem

3757

Teteris J.
01.0816
Hologrāfiskais ieraksts amorfo pusvadītāju kārtiņās

5702

Zauls V.
01.0817
Dažādas dimensionalitātes polāru materiālu dielektrisko un optisko īpašību pētījumi mikroaktuātoru un fotonikas pielietojumiem

10387

Šebanovs L. 01.0818 Nelīdzsvara stāvokļa termodinamika, kristalogrāfija un ārējo faktoru inducētās fāžu pārejas segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

12199

Bērziņa B. 01.0819 Defektu luminiscence un enerģijas uzkrāšanās jonu materiālos

4420

Rogulis U. 01.0820 Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defekti un procesi luminescentos detektoros

6409

Kuzmins A. 01.0821 Nanokristālu struktūras rekonstrukcija pēc rentgenabsorbcijas spektriem, izmantojot ab initio teorētiskās metodes

4420

Truhins A. 01.0822 Elektronu struktūra un elektronu procesi optiskos materiālos ar nesakārtoto struktūru: salīdzinājums ar radnieciskiem kristāliem

5569

Gabrusenoks J. 01.0823 Elektrofizikālās parādības un procesi elektronu-jonu vadošās cieto vielu heterosistēmās un to komponentās

1768

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

173219


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Romančuks A. 01.0071 Elektrodinamiskās regulācijas un kontroles procesu izpēte biosfērā.

1017

Kļaviņš J. 01.0073 Termoelektriskās parādības un metāla mehāniskā stāvokļa dinamika intensīvas dzesēšanas un straujas sacietēšanas procesos

2475

Cēbers A. 01.0074 Nelineārās parādības magnetizējošās un polarizējošās vidēs

6453

Geļfgats J. 01.0075 Kristalizācijas procesu MHD vadīšanas metožu fizikālo likumsakarību izpēte

10432

Zaķe M.
01.0076
Siltumnīcas efektu izraisošo savienojumu un oglekļa daļiņu veidošanās, saķeršanas un atdalīšanas procesu elektriskā kontrole liesmā

5967

Priede J.
01.0155
Elektrovadošu šķidrumu plūsmu stabilitāte pastāvīgos un mainīgos magnētiskajos laukos

2210

Ščerbiņins E. 01.0156 Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi magnetohidrodinamiskos robežslāņos

4995

Koļesņikovs J. 01.0160 Masas spēku iedarbība uz vadošo šķidrumu konvekcijas un nobīdes plūsmām

2475

Lielausis O. 01.0161 Termohidraulisko procesu īpatnības ekstremāli slogotos šķidra metāla siltumnesējos

6674

Šiško A.
01.0163
Magnetohidrodinamiskie procesi sistēmās ar šķidra metāla brīvo virsmu

4995

Blūms E.
01.0442
Pārneses parādības un konvekcija termiski, optiski un magnētiski stratificētos ferrokoloīdos

11182

Gailītis A. 01.0502 Detalizēta Magnetohidrodinamiskās Dinamo parādības izpēte

11890

Kopā pa Latvijas Universitāes Fizikas institūtu

70765


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
01.0044
Atomu un jonu kvantmehāniskie aprēķini

2475


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Rodins J. 01.0406 Pastāvīgo magnētisko lauku ietekme uz biopolimēriem un šūnu membrānām

1547


Latvijas Universitāte
Madžulis I. 01.0060 Plazmas līdzsvara un nelīdzsvara īpašību pētīšana, izmantojot trajektoriju integrāļu reprezentāciju un variāciju metodi

972

Gailīte E. 01.0061 Atomi stipros lāzera laukos

10254

Spīgulis J. 01.0067 Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei

707

Lācis S.
01.0070
Magnētisko spēku noteiktās viskozitātes sastāvdaļas magnetoreoloģiskajos šķidrumos skaitliskā modelēšana

1503

Spīgulis J. 01.0215 Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

1768

Muižnieks A. 01.0253 Kristalizācijas procesa mikroskopisko nestabilitāšu ietekme uz piemaisījumu segregācijas norisi un kristālu mikroskopiskajām nehomogenitātēm silīcija monokristālu audzēšanas procesos

1503

Ferbers R. 01.0264 Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

6983

Harja J.
01.0275
Metožu un tehnoloģiju izstrāde un pielietojums optiskās informācijas ierakstam un apstrādei interferometriskajās sistēmās

486

Zapols B. 01.0282 Nanomijiedarbību pētījumi ar kvantu ķīmijas un skanējošās mijiedarbības mikroskopijas metodēm

9635

Jakovičs A. 01.0306 Augsttemperatūras elektrovadošu sakausējumu pārneses procesi un fāzu dinamika elektromagnētiskajā laukā un porainā vidē

1017

Bērsons I. 01.0328 Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

6320

Auziņš M. 01.0329 Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

7293

Tīliks J.
01.0387
Radiācijas stimulētie procesi neorganiskos oksisavienojumos

4066

Kopā pa Latvijas Universitāti

52507


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
01.0540
Kombinētā rentgenstaru, neitronu izkliedes un ultraskaņas izmantošana pie deformācijas tehnoloģiskiem pētījumiem kristālos

4862

Muzikante I. 01.0541 Fotoaktīvu un augsti polāru organisko molekulāro elektretu iegūšana un elektro- un fotofizikālo īpašību izpēte

18564

Kalnačs J. 01.0542 Skābekļa ietekmes mehānismu izpēte fullerītu sistēmās dažādos tehnoloģiskos procesos

7072

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūtu

30498


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A. 01.0204 Tiešās metodes makromolekulu kristalogrāfijā

1547


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J. 01.0574 Optiski stimulētas elektronu pārejas kaulaudu raksturošanai

1459

Knite M.
01.0576
Aktīvi polimērkompozīti un daudzslāņu struktūras: izstrāde, īpašības un inducētie efekti

1989

Medvids A. 01.0577 Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un elektriskā lauka iedarbībā

3448

Katiševs A. 01.0616 Hidroksilapatīta - kolaģena cietvielas kompozīta dozimetriskās īpašības

1768

Jankovskis J. 01.0843.1 Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

1326

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

9990


Telemātikas un loģistikas institūts
Šuņins J. 01.0077 Matemātiskā modelēšana un nesakārtoto kondensēto vidu fundamentālo īpašību aprēķins

530

Kopā pa apakšnozari "Fizika"

345509


2. Matemātika

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Gudkovs V. 01.0033 Viļņu vienādojumu matric-atrisinājumu ģeometriskās un algebriskās īpašības

1768

Ķikusts P. 01.0041 Vizuālās informācijas grafveida un ģeometrisko struktūru apstrādes matemātiskās metodes un algoritmi

1680

Rimšāns J. 01.0303 Skaitliskas elektrokinētikas metodes

2608

Martuzāns B. 01.0304 Jonu difūzijas modelēšana šķidrās pārejās

1591

Freivalds R. 01.0354 Kvantu automāti un to iespējas

5878

Sadirbajevs F. 01.0356 Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

7204

Raitums U. 01.0441 Kvazilineāru eliptisku vienādojumu saimju paplašinājumi

5657

Kopā pa Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu

26386


Latvijas Universitāte
Nečvaļs N. 01.0031 Statistisko metožu izstrāde uz maziem datu iztvērumiem un efektīvu lēmumu pieņemšana

486

Cīrulis J.
01.0295
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2829

Kopā pa Latvijas Universitāti

3315


Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts
Buiķis A. 01.0130 Efektīvu algoritmu izstrāde tiešām un inversām matemātiskās fizikas problēmām kompleksās struktūrās

7293

Lietuvietis O. 01.0201 Funkciju nepiesātināto un asimptotisko aproksimāciju lietojumi aprēķinu metožu veidošanai matemātiskajā fizikā

2785

Strazdiņš I. 01.0390 Latvijas matemātikas un fizikas vēsture un terminoloģija

2917

Bula I.
01.0527
Aproksimācija, haoss un nekustīgie punkti

1326

Siņenko N. 01.0529 Salikta Puasona procesa vadītu stohastisko iterāciju asimptotiskā analīze

1105

Šostaks A. 01.0530 Topoloģisku, funkcionālu un algebrisku struktūru L-vērtīgu kategoriju un L-vērtīgu datu aproksimatīvu shēmu izpēte

2785

Reinfelds A. 01.0531 Diferenciālvienādojumu un diskrēto dinamisko sistēmu izvēlētu jautājumu analīze

8221

Kopā pa Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūtu

26432


Rēzeknes augstskola
Daugulis P. 01.0371 Moduļu sašaurināšana uz apakšalgebrām

663


Rīgas Tehniskā universitāte
Antimirovs M. 01.0578 Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

2387

Carkovs J. 01.0579 Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes

2696

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

5083

Kopā pa apakšnozari "Matemātika"

61879


3. Astronomija

Latvijas Universitāte
Balklavs-
Grīnhofs A. 01.0069
Oglekļa zvaigznes Saules apkārtnē: kinemātisko, fotometrisko, spektrofotometrisko u.c. raksturlielumu bibliogrāfiskais katalogs. Ģenerālkataloga CGCS elektroniskās versijas papildināšana ar jauniem datiem

10829

Lapuška K. 01.0214 Globāli koordinēti augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi izmantošanai zinātnes par Zemi dažādo nozaru regulārajos starptautiskajos dienestos

5790

Ābele M. 01.0257 Zvaigžņu spektrālie novērojumi un mazo planētu koordinātu noteikšana, izmantojot lādiņa saites matricu

7337

Začs L.
01.0455
AGB objektu spektroskopiska analīze

3182

Šmelds I. 01.0491 Fizikālo procesu pētījumi nestacionārajos kosmiskajos objektos (starpzvaigžņu vide, Saules vainags, pārnovas)

7470

Kopā pa Latvijas Universitāti

34608

Kopā pa apakšnozari "Astronomija"

34608


Kopā pa nozari "Fizika, matemātika un astronomija"


441996