Ķīmija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Organiskā ķīmija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Stankeviča E. 01.0243 Oligodezoksiribonukleotīdu sintēze uz atkārtoti izmantojamās cietās fāzes

4135


Latvijas Universitāte
Kļaviņš M. 01.0079 Humusvielu īpašības un katalītiskā aktivitāte vidi piesārņojošo vielu degradācijā

1550


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Ābele E. 01.0166 N- un S-heteroaromatisko sulfīdu silīcija un germānija atvasinājumi kā holesterīna līmeņa pazeminoši aģenti

6202

Alksnis E. 01.0167 Slāpekli saturošu heterociklu un alkaloīdu ķīmijas attīstīšana jaunu prettuberkulozes līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā

3445

Andersons A. 01.0168 Piec- un sešlocekļu heterociklisko savienojumu savstarpējās katalītiskās pārvērtības

3445

Andrianovs V. 01.0169 N-Hidroksiguanidīna atvasinājumu sintēze

3445

Balodis J. 01.0170 Organisko savienojumu datorizētā modelēšana - metodes un pielietojumi

3445

Dirnēns V. 01.0172 Nepiesātinātie silicijorganiskie savienojumi ciklopievienošanās reakcijās

6202

Duburs G. 01.0173 Jaunu slāpekļa heterociklu atvasinājumu - neiroprotektoru sintēze un primārā izpētīšana

20674

Kalviņš I. 01.0175 Stēriski traucētu aizvietoto ciklo-alkilamīnu sintēze acetilholīna nikotīnreceptora farmokoforā modeļa pētījumiem

13093

Katkevičs M. 01.0176 Modificētu aminoskābju sintēze no ketobutēnskābju atvasinājumiem

5168

Kažoka H. 01.0177 Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas pielietošana jaunu organisko vielu analīzē

7580

Leite L.
01.0178
Ar zeltu promotēti kobalta un vanādija katalizātori hidrogenēšanas, dehidrogenēšanas un oksidēšanas reakcijās

7925

Loža E.
01.0179
Polinepiesātinātu ciklopentanona atvasinājumu sintēzes pētījumi

3445

Lukevics E. 01.0180 Silīcija un germānija organisko savienojumu struktūras un bioloģiskās aktivitātes salīdzinošie pētījumi

16194

Lukevics E. 01.0181 Heteroaromatisko atvasinājumu katalītiskās sintēzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

6891

Lūsis V. 01.0182 Jaunas metodes 2-azabiciklo[2.2.2] oktēnu sintēzē

9647

Madre M. 01.0183 Jaunu, funkcionāli aktīvu biomolekulu radīšana uz ciklā modificētu purīnnukleozīdu analogu un purīnu atvasinājumu bāzes

4479

Markava E. 01.0184 Jaunu fotohromu materiālu pētījumi azobenzolu rindā

3445

Ozola V. 01.0185 Mikroviļņu tehnoloģijas izmantošana organiskajā sintēzē

4824

Poļevaja L. 01.0186 Ar trombīnu un angiotenzīnu saistītās angiogenēzes pētījumi

3445

Pudova O. 01.0187 Jaunu sililaizvietotu tiofēnsaturošu materiālu sintēze

5168

Rozentāls G. 01.0188 Nepiesātinātu alfa-oksoskābju atvasinājumu asimetriska hidrēšana

3445

Rubina K. 01.0189 Organoamonija selenītu un tellurītu sintēze un pretvēža aktivitāte

5168

Sūna E.
01.0190
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

7235

Tirzītis G. 01.0191 Taurīna atvasinājumi kā potenciāli šūnas protekcijas līdzekļi

3445

Trapencieris P. 01.0192 Slāpekļa heterociklu deprotonēšanas pētījumi

3445

Turovskis I. 01.0193 Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

24808

Vēgners R. 01.0194 Lineāru un ciklisku poliamīnu sintēze un iedarbība uz fosfolipīdu signālsistēmām šūnās

5168

Veinbergs G. 01.0195 Beta-Laktāmu atvasinājumu - proteāžu inhibitoru sintēze un bioloģiskā pētīšana

10336

Vosekalna I. 01.0196 Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

689

Zablocka A. 01.0197 Tiazola atvasinājumi: Sintēze un bioloģiskās aktivitātes pētījumi

3445

Zelčāns G. 01.0198 Bioloģiski aktīvu slāpekļa, sēra hetrociklu un to sililatvasinājumu sintēze un pētījumi

5168

Kopā pa Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

210514


Rīgas Tehniskā universitāte
Bizdēna Ē. 01.0580 Jaunu peptidosaharīdu sintēze un pētījumi

3445

Jure M.
01.0581
Antidepresantu un analģētiķu meklējumi piridīna rindā

3273

Kampars V. 01.0582 Gaismas jūtīgie organiskie savienojumi augsta blīvuma informācijas nesējiem

3618

Meirovics I. 01.0583 Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1378

Neilands O. 01.0584 Starpmolekulārās ūdeņraža saites veidojošu organisko savienojumu sintēze un to izmantošana nanostruktūru radīšanai uz cietas virsmas nolūkā konstruēt sensorus

6374

Strakovs A. 01.0585 Alfa-Oksocikloheksēnoheterociklu daudzkomponentu sintēze un reakcijas

4651

Valters R. 01.0587 Hetaril- un dihetarilaizvietotu 1,4-benzohinonu atvasinājumu sintēze un to īpašību izpēte-

4135

Utināns M. 01.0589 Multifotonu ierosināta iekšmolekulāra un starpmolekulāra elektronu pārnese organisko hromoforu sistēmās

2067

Zicāne D. 01.0590 Pētījumi par spirofragmentu saturošu slāpekļa heterociklu sintēzi un īpašībām

1895

Krilova V. 01.0591 Akrilu koppolimēri ar trīsdimensiju struktūru

1550

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

32386

Kopā pa apakšnozari "Organiskā ķīmija"

248585


2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija

Latvijas Universitāte
Vīksna A. 01.0484 Mikroelementu mikrodaudzuma noteikšanas metožu pilnveidošana, analizējot ūdens, gaisa paraugus, augsni un skuju kokus, kas auguši dažādās Latvijas vietās

2584

Tīliks J.
01.0492
Augstenerģētiskie fizikāli ķīmiskie procesi cietos organiskos savienojumos

6030

Kopā pa Latvijas Universitāti

8614


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Krasts H. 01.0051 Poliolu mijiedarbība ar borskābi, borātjoniem, divvērtīgās un trīsvērtīgās dzelzs joniem un metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

1964

Dindune A. 01.0677 Fosfora neorganisko savienojumu sintēze daudzkomponentu sistēmās, to struktūra un īpašības

5203

Zaporina Ņ. 01.0678 Struktūras modelēšana jaunai fāzei, kura identificēta augsti dispersa alumīnija pulvera virsmas slānī, izmantojot elektronu mikrodifrakcijas datus

1447

Zariņa I. 01.0679 Sārmmetālu (Li, Na, K) ķīmiskā atdalīšana no metilsilanolāta kompleksiem un to izmantošana

1929

Vītiņa I. 01.0680 Rentgenamorfu metālu sakausējumu un metāls - neorganiskais savienojums plānu slāņu veidošanās elektroķīmiskais mehānisms, to fāzu sastāva un struktūras stabilitāte uz dažādu metālu pamatnēm

9027

Borisova T. 01.0681 Neorganisko un organisko jonu ietekme uz nejonogēnu virsmas aktīvu vielu adsorbciju uz fāžu robežvirsmām starp ūdens un organiskiem šķīdumiem

1309

Puriņš B. 01.0682 Fizikāli ķīmiskie procesi un strukturālās izmaiņas šķidrās membrānās un uz starpfāžu robežām, atdalot vienu no otra elementus ar līdzīgām ķīmiskām īpašībām

4410

Siliņa E. 01.0683 Jaunu 8-selenolhinolīna, 8-merkaptohinolīna, 8-oksihinolīna un to atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu spektrālo un rentgenstrukturālo īpašību salīdzinoši pētījumi

4307

Zviedre I. 01.0684 Jaunu bora heterospirānu komplekso savienojumu rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3273

Čera L.
01.0685
Plazmā sintezēto smalki disperso grūti kūstošo savienojumu virsmas elektrokinētiskais raksturojums un ūdens suspensiju stabilitāte

1929

Kopā pa Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtu

34798

Kopā pa apakšnozari "Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija"

43412


3. Koksnes un polimēru ķīmija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Morozovs A. 01.0649 Koksnes modificēšana un tās produktu analīze

1619


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Vaivars G. 01.0825 Jaunu vadošu polimēru kompozītu sintēze, struktūra un īpašības

1723


Latvijas Universitāte
Kaļķis V. 01.0078 Lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma mijiedarbības radītie efekti orientētos polimēros, to struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību izpēte

1895


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Stirna U. 01.0652 Jaunu biodestruktīvu poliesteru un poliesteruretānu sintēze no atjaunojamām dabas izejvielām

8958

Andersons B. 01.0653 Dabisku un modificētu lignocelulozes materiālu ķīmiskā sastāva un struktūras degradācijas mehanisms ar dažāda tipa mikroorganismiem

5272

Zandersons J. 01.0654 Izpētīt kokogļu aktivācijas ar pārkarsētu tvaiku kinētiku un aktīvo ogļu sekundārās porainās struktūras veidošanos blīvā slānī

4341

Teliševa G. 01.0655 Supra-molekulāro sistēmu izstrādāšana uz lignīnu un lignocelluložu bāzes

9820

Zaķis Ģ. 01.0656 Latvijā potenciālās celulozes ražotnes blakusprodukta - lignīna ķīmiskā izpēte nolūkā rast lignīnam praktiskas pielietošanas iespējas

6236

Treimanis A. 01.0657 Mikronizētās celulozes īpašības un struktūra atkarībā no tās izcelsmes un hidrolīzes apstākļiem

7890

Grāvītis J. 01.0828 Jaunu tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiālu molekulārā un virsmolekulārā struktūra

4789

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

47306

Kopā pa apakšnozari "Koksnes un polimēru ķīmija"

52543


Kopā pa nozari "Ķīmija"


344540