Bioloģija, vides un zemes zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Bioloģija

"Silava", Valsts uzņēmums
Āboliņa A. 01.0552 Latvijas sūnu flora

2796


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Krams I. 01.0457 Plēsēju - upuru neletālo mijiedarbību ekoloģija

790


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Rašals Ī. 01.0310 Latvijas miežu adaptīvo gēnu kompleksa īpatnību noteikšana un to molekulārā kartēšana

6612

Rašals Ī. 01.0311 Jaunu, efektīvu miežu miltrasas rezistences donoru izmantošana Latvijas miežu miltrasas izturības paaugstināšanai

9935

Janaus M. 01.0337 Antropogēno ietekmju izvērtējums uz putnu populācijām mitrāju ekosistēmās un to iespējamā optimizācija

5362

Zenkevičs H. 01.0338 Zivju vairošanās regulatora - gonadotropā hormona molekulāro formu un analogu izpēte

7171

Jankevica L. 01.0339 Bioloģiskās augu aizsardzības perspektīvas Latvijā: kukaiņu patogēnu izplatība un dabisko izolātu daudzveidība

1941

Andrušaitis G. 01.0340 Apdraudētās un retās Latvijas augu un dzīvnieku sugas "Latvijas Sarkanā Grāmata"

2434

Spriņģe G. 01.0341 Vides izmaiņu ietekme uz saldūdens biocenožu attīstību un hidroekosistēmu kvalitāti

6448

Vīksne J. 01.0342 Plēsēja - upura attiecības mitrāju ekosistēmās atkarībā no zoocenozes sugu sastāva un populācijas blīvuma

9935

Ieviņš Ģ. 01.0343 Augu stresa izturības nodrošināšanas bioķīmiskie un molekulārie mehānismi: abiotisko un biotisko faktoru nozīme pretstresa reakciju regulācijā

7764

Melecis V. 01.0344 Sugu daudzveidības izmaiņas uz klimatisko svārstību un antropogēno faktoru fona

15922

Baumanis J. 01.0345 Latvijas avifaunas dinamika

7599

Čudare Z. 01.0346 Videi draudzīga augu aizsardzība zemenēm kaitējošo ērču (Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch un Tarsonemidae: Tarsonemus pallidus Banks) apkarošanai zemeņu stādījumos

1941

Bērziņa N. 01.0374 Barības vielu modulējošā loma ekzogēno un endogēno kaitīgo faktoru izraisīto efektu neitralizācijā dzīvnieku organismā

19508

Šulcs V. 01.0474 Sēklaugu nacionālā botāniskā nomenklatūra

3882

Paegle G. 01.0475 Augu bioķīmiskie aizsargmehānismi mikroelementu - smago metālu (Cu, Zn, Mn) disbalansa substrātā izraisītā stresa apstākļos

7204

Šulcs V. 01.0476 Latvijas vaskulāro augu flora (sēklaugi)

14738

Kolodinskis A. 01.0477 Elektromagnētiska lauka iedarbības efekta izpēte uz bērnu un jauniešu attīstību

1776

Laiviņš M. 01.0478 Boreālā un nemorālā bioma ekotona augu sabiedrību struktūra, mijiedarbība un transformācija Latvijā klimata pasiltināšanās un vides piesārņošanas ietekmē

3980

Skujiņš J. 01.0479 VA mikorizas un augu simbioze Latvijas augsnēs un augu meristēmu un arbuskulārās mikorizas mijiedarbība

2401

Zariņš I. 01.0481 Augu bioloģiski aktīvo ekstraktvielu izpēte un to praktiskās izmantošanas iespēju noskaidrošana ekoloģiski nekaitīgu biopesticīdu izstrādāšanai

2105

Kopā pa Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu

138658


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Balode M. 01.0126 Vides faktoru ietekme uz potenciāli toksisko aļģu attīstību un toksīnu producēšanu

6579

Boikova E. 01.0144 Sezonālie procesi un mehānismi Rīgas jūras līča ekosistēmas vielu apritē

12171

Andrušaitis A. 01.0211 Pelagiāla - bentosa mijiedarbības izpēte Rīgas līča atklātajā daļā

5888

Kopā pa Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūtu

24638


Latvijas Universitāte
Kondratovičs U. 01.0097 Kokaugu veģetatīvās pavairošanas anatomisko un fizioloģisko procesu izpēte

2895

Brūmelis G. 01.0098 Dabisko mežu funkcijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā

8553

Brūmelis G. 01.0099 Sūnu Hylocomium splendens un Pleurozium schreberi funkcionālā loma mežu ekosistēmās

3290

Ieviņš Ģ. 01.0248 Augu - augēdāju posmkāju attiecību molekulārā ekoloģija

5592

Orehovs A. 01.0259 Ziemciešu pārbaude un novērtēšana Latvijai ieteicamā apstādījumu augu sortimenta sastādīšanai

5428

Tomsone S. 01.0260 Iespējamā oksidatīvā stresa un augu audu īpatnību loma somatiskās morfoģenēzes procesā

2369

Priednieks J. 01.0267 Limitējošie faktori ligzdojošo putnu populācijām sauszemes ekosistēmās

2796

Gertnere D. 01.0286 Rododendru sistemātiskās piederības un kvantitatīvo pazīmju noteikšana pielietojot DNS analīzes, bioķīmiskās un molekulārās sistemātikas metodes

9178

Cimdiņš P. 01.0291 Latvijas iekšējo ūdeņu biodaudzveidības vienota stratēģija

2105

Zorenko T. 01.0298 Zīdītāju monitorings, ekoloģija un uzvedība

987

Pakalne M. 01.0331 Latvijas purvu veidošanās un veģetācijas daudzveidība holocēnā

954

Nikolajeva V. 01.0388 Glikoproteīnu dabas fermenta adenilātdezamināzes struktūra un imūnbioloģiskā iedarbība

1776

Selga T. 01.0480 Augu ultrastruktūra un endogēnā regulācija vides ietekmē

3290

Kondratovičs R. 01.0485 Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija un to veģetatīvās pavairošanas metožu izstrāde

7270

Piterāns A. 01.0486 Latvijas reto un aizsargājamo augu sabiedrību (biotopu) bioloģija un ekoloģija

3586

Spuņģis V. 01.0488 Sauszemes ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības indikācijas sistēmas izstrāde

4211

Aivars J. 01.0493 Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie faktori

5592

Kopā pa Latvijas Universitāti

69872


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Hrols J. 01.0676 Termiskās un nukleārās enerģijas ražošanas uzņēmumu ietekme uz Latvijas mežiem

2994


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Raipulis J. 01.0136 Dažādu bioloģisko testsistēmu skrīninga izmantošana genotoksiskā piesārņojuma pētīšanā

2401


Nacionālais Botāniskais dārzs
Buivids K. 01.0320 Ekonomiski nozīmīgu krāšņum- un ogaugu selekcija: selekcijas un pavairošanas metodes, augu un datu bankas

5625

Bondare I. 01.0322 Latvijas dendroflora

8224

Jakobsone G. 01.0324 Fizioloģisko procesu regulēšana in vitro kultivētu augu uzglabāšanas laikā pazeminātas temperatūras stresa apstākļos

3290

Jakobsone G. 01.0325 Izolēto rožu embriju in vitro kultūra kā principiāli jauna selekcijas metode Latvijas dārzkopībā

1546

Seisums A. 01.0382 Taksonomijas problēmu risinājums ģintīs Allium, Iris un Tulipa saistībā ar to karioloģiju un DNS u.c pētījumiem

3290

Kopā pa Nacionālo Botānisko dārzu

21975

Kopā pa apakšnozari "Bioloģija"

264124


2. Vides zinātne un hidroinženierzinātne

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Kļaviņš M. 01.0386 Dabas ūdeņu organisko vielu ietekme uz vidi piesārņojošo vielu likteni hidroekosistēmās

8356

Briede A. 01.0482 Klimata mainība Latvijā un tā ietekme uz hidroekosistēmām

3092

Kopā pa Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu

11448


Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
Jurkovskis A. 01.0315 Biogēno elementu un smago metālu uzvedība bioģeoķīmiskajās robežzonās Rīgas līcī

7007


Latvijas Universitāte
Spricis A. 01.0284 Vides ķīmiskā ietekme uz kultūrvēsturisko objektu akmens materiāliem un to pretkorozijas aizsardzība

2895

Bethers U. 01.0308 Rīgas jūras līča ūdens un biogēno vielu bilances matemātiskā modelēšana

2336

Kopā pa Latvijas Universitāti

5231


Rīgas Tehniskā universitāte
Kalniņa D. 01.0573 Viegli izmantojamu papildus oglekļa avotu izmantošana ar naftas produktiem piesārņotu grunšu bioloģiskās attīrīšanas procesos

1118


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Valters J. 01.0085 Klimata izmaiņas un to varbūtējās ietekmes uz Latvijas ūdens resursiem izpēte

6086

Kopā pa apakšnozari "Vides zinātne un hidroinženierzinātne"

30890


3. Zemes zinātnes

Latvijas Universitāte
Goba Z.
01.0086
Latvijas vietvārdu ģeogrāfija

1250

Lukševics E. 01.0089 Galvenā Devona lauka vēlā Živetas - agrā Franas laikmeta biotas rekonstrukcija

2862

Stinkulis Ģ. 01.0090 Latvijas devona smilšakmeņu karbonātu cements un tā ģenēze

2665

Danilāns I. 01.0091 Austrumeiropas un Viduseiropas Ēma marīno un kontinentālo nogulumu sasaistes problēmas un to palinozonu reģionālās īpatnības

3059

Savvaitova L. 01.0092 Latvijas augšdevona stratigrāfiskā iedalījuma revīzija

1086

Segliņš V. 01.0093 Latvijas holocēna nogulumu stratigrāfija un to starpreģionālā korelācija

1513

Stinkule A. 01.0094 Latvijas ordovika un silūra karbonātiežu un mālu tipi un to minerālais sastāvs

1645

Hodireva V. 01.0095 Granātu grupas minerāli Latvijas terigēnajā sedimentoģenēzē

1283

Apsīte E. 01.0254 Zemes transformācijas ietekme uz biogēno elementu un organisko vielu plūsmu izmaiņām Latvijas upju baseinos

1020

Krišjāne Z. 01.0266 Pilsētu loma dažāda līmeņa teritoriju attīstībā

2105

Šķinķis P. 01.0272 Latvijas sabiedrības struktūras maiņu ekonomiskās un sociāli ģeogrāfiskās indikācijas

1020

Segliņš V. 01.0293 Latvijas kvartārsegas ūdeņi

3323

Krauklis Ā. 01.0299 Zemes ekoloģiskais potenciāls un tās apsaimniekojums Latvijas ģeoloģiskajās ainavās: lokāls, reģionāls un globāls skatījums

888

Zelčs V. 01.0300 Ledāja dinamika pēdējā apledojuma laikā Latvijā

5987

Strautnieks I. 01.0330 Glacigēnās reljefa formas un to ģenēze salveida augstienēs

2138

Nikodemus O. 01.0489 Zemes izmantošanas struktūras maiņa augstienēs Latvijā - ainavekoloģiskais un vizuālais aspekts

2105

Kopā pa Latvijas Universitāti

33949

Kopā pa apakšnozari "Zemes zinātnes"

33949


Kopā pa nozari "Bioloģija, vides un zemes zinātnes"


328963