Lauksaimniecības zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

Zinātnes centrs "Sigra"
Mičulis J. 01.0109 Zāles lopbarības kvalitātes riska faktoru novērtēšanas iespēju izpēte, regulējot fermentatīvos procesus sagatavošanas, uzglabāšanas un izēdināšanas laikā

21237

Petrova A. 01.0110 Mājdzīvnieku ēdināšanas faktoru ietekme uz iegūtās lopkopības produkcijas holesterīna līmeni, taukskābju sastāvu un daudzumu

9275

Blūzmanis J. 01.0112 Destruktīvo etiopatoģenētisko procesu ietekme uz dzīvnieku organisma fizioloģiskām norisēm un produkciju

16636

Jemeļjanovs A. 01.0113 Prevalējošo nosacīti patogēno mikroorganismu asociāciju izraisīto govju mastītu etiopatoģenēze un zinātniski pamatotu amboceptoru izstrāde to profilaksei

12036

Kopā pa Zinātnes centru "Sigra"

59184


Agroķīmisko pētījumu centrs
Timbāre R. 01.0763.4 Slāpekļa režīma izpēte augsnē un augos optimālu slāpekļa mēslojuma lietošanas rekomendāciju izstrādei

5999


"Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija" AS
Bite A. 01.0519 Augļu un dārzeņu ilgtspējīgu ražošanas sistēmu izstrāde

11962


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lapiņš D. 01.0762.1 Augsnes apstrādes, nezāļu apkarošanas un augu maiņas teorētiskās bāzes pilnveidošana

6993

Ruža A. 01.0763.1 Graudaugu ražas un kvalitātes mērķtiecīgas vadības modeļu izstrāde Latvijas agroekoloģiskajos apstākļos

11999

Kārkliņš A. 01.0764 Pamatprincipu izstrāde Latvijas vienotai augsnes informācijas sistēmai

10011

Kārkliņš A. 01.0765 Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses principiem

6441

Adamovičs A. 01.0766 Tauriņziežu un stiebrzāļu zālāju agrofitocenožu produktivitāti un lopbarības kvalitāti noteicošie vides faktori

11042

Bankina B. 01.0768 Nozīmīgāko kultūraugu patogēnu un to populāciju inventarizācija un attīstības ciklu izpēte datorizētu prognozēšanas modeļu optimizēšanai

11999

Liepiņš E. 01.0770 Produktīvo dzīvnieku un pārtikas infekciju epidemioloģija un kontrole LR

4674

Birģele E. 01.0771 Gremošanas procesu adaptācijas mehānismi teļiem pārejas periodā no preruminācijas uz rumināciju

9275

Sprūžs J. 01.0772 Eiropas Savienības noteiktajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām atbilstošu gaļas un zivrūpniecības blakusproduktu ieguve un izmantošana mājdzīvnieku ēdināšanā

4711

Paura L. 01.0773 ES prasībām atbilstošas piena lopkopības virspārraudzības nodrošināšanai nepieciešamo datu analīze

4711

Osītis U. 01.0774 Slāpekļa maiņa slaucamo govju spureklī

4748

Antāne V. 01.0775 Humorālās imunitātes antibakteriālo faktoru nozīme tesmeņa aizsardzībā un mastīta etipatoģenēzē

4711

Ciproviča I. 01.0780 Piena tauku modificēšanas iespējas un to pielietojums pārtikas produktu ražošanā

11042

Jankava A. 01.0783 Lauku saimniecību zemes konsolidācijas pamatnoteikumi un metodes

5153

Bušmanis P. 01.0784 Lauksaimniecības ietekme uz ūdens resursu kvalitāti

7435

Birzietis G. 01.0785 Daudzkomponentu biodegvielu energoaktivitāte iekšdedzes motoros

10490

Priekulis J. 01.0787 Piena lopkopības tehnoloģijas un mehanizācijas pilnveides pētījums

3938

Kronbergs Ē. 01.0790 Biomasas resursi un mehanizācija kondicionēšanas procesos

11410

Bērziņš E. 01.0791 Augkopības produkcijas pirmapstrādes un glabāšanas procesu pētījumi

11410

Šķēle A. 01.0518.1 Energoefektīvu metožu un tehnisko līdzekļu izstrāde Eiropas Savienības prasībām atbilstošu turēšanas apstākļu nodrošināšanai cūku mītnēs, izmantojot biogāzē pārstrādātos lauksaimniecības atkritumus un citus alternatīvos enerģijas avotus

7877

Laurs A. 01.0787.1 Slaukšanas un piena pirmapstrādes iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostikas sistēmas izstrāde un ieviešana Latvijā

3901

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāti

163971


Lauksaimniecības tehnikas sertifikācijas un testēšanas centrs
Punculis P. 01.0513 Lauku smidzinātāju pētījumi un to regulāro pārbaužu sistēmas metodiskā pamatojuma izstrāde

5042


Malnavas lauksaimniecības tehnikums
Stramkale V. 01.0763.5 Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko paņēmienu pētījumi - ražas, tās kvalitātes un racionālas izmantošanas vadības modeļa izstrādē Austrumlatvijas agroklimatiskajiem apstākļiem

4895


Skrīveru Zinātnes Centrs
Antonijs A. 01.0108 Daudzgadīgo zālaugu zelmeņa ilglaicīgi augstas ražības un kvalitātes veidošana, optimizējot audzēšanas agrotehniku

1988

Borovko L. 01.0111 Latvijas agroekoloģiskiem apstākļiem atbilstošas, videi draudzīgas eļļas augu un griķu audzēšanas agrotehnikas optimizācija pēc Eiropas Savienības prasībām

3865

Lejiņš A. 01.0154 Augseku, apmaiņas, kultūru piesātinājuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ietekme uz kultūraugu ražību, nezālainību, augu slimību un augsnes auglību labas saimniekošanas priekšnosacījumu izstrādei ilgspējīgu saimniecību vajadzībām

4969

Vigovskis J. 01.0765.1 Augu barības elementu aprites pētījumi un mēslošanas līdzekļu optimizācija atbilstoši Labas Lauksaimniecības Prakses principiem

6441

Kopā pa Skrīveru Zinātnes Centru

17263


"Priekuļu selekcijas stacija" Valsts uzņēmums
Zariņa L. 01.0762.2 Pētījumi par augseku un mēslošanas sistēmu ietekmi uz kultūraugiem un augsnes auglību ilglaicīgos stacionāros izmēģinājumos

3975

Zariņa L. 01.0763.2 Kartupeļu, miežu, rudzu, tritikāles un zirņu kvalitātes vadības modeļa izstrāde

3055

Kopā pa "Priekuļu selekcijas stacija" Valsts uzņēmumu

7030


Ulbrokas zinātnes centrs
Viesturs D. 01.0515 Mobilās lauksaimniecības tehnikas lietošanas efektivitātes pētījumi dažādas intensitātes saimniekošanai

11704

Ivanovs S. 01.0516 Mehanizētu tehnoloģiju un mašīnu sistēmu racionālas izvēles pētījumi tehnisko kultūru, rupjās lopbarības un augu-ogu ražošanai

13618

Vilde A. 01.0517 Pētījumi precīzai lauksaimniecībai atbilstošas energoefektīvas augkopības mehanizācijas sistēmas izveidei, izvērtējot globālas pozicionēšanas sistēmas GPS pielietojuma iespējas

7398

Ziemelis I. 01.0518 Energoefektīvu metožu un tehnisko līdzekļu izstrāde Eiropas Savienības prasībām atbilstošu turēšanas apstākļu nodrošināšanai cūku mītnēs, izmantojot biogāzē pārstrādātos lauksaimniecības atkritumus un citus alternatīvos enerģijas avotus

5227

Kopā pa Ulbrokas zinātnes centru

37947


Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija
Kaufmane E. 01.0830 Augļu koku un ogulāju selekcija

17851


Valsts zinātniskais uzņēmums "Valsts Stendes selekcijas stacija"
Maļecka S. 01.0762.3 Meteoroloģisko apstākļu, audzēšanas tehnoloģiju un samazinātu herbicīdu devu ietekme uz vasaras miežu sējumu nezālainību

3975

Krotovs M. 01.0763.3 Graudaugu audzēšanas likumsakarību izpēte maizes, lopbarības, spirta, diētisko un funkcionālo pārtikas produktu ražošanai Kurzemes agroklimatiskajos apstākļos

5042

Kopā pa Valsts zinātnisko uzņēmumu "Valsts Stendes selekcijas stacija"

9017


Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts
Smilga H. 01.0102 Drenāžas hidroloģiskā darbība perspektīvajā lauksaimniecības zemju ūdens režīma un vides aizsardzības regulēšana kompleksā

11263

Berlands V. 01.0105 Pilienveida apūdeņošanas režīma un tehniski ekonomisku sistēmu izstrādāšana intensīviem augļu un ogulāju dārziem

7582

Valters J. 01.0114 Hidrotehniskās meliorācijas ietekme uz dabas resursiem un ekosistēmu stabilitāti

9054

Kopā pa Ūdenssaimniecības un zemes zinātnisko institūtu

27899


Kopā pa nozari "Lauksaimniecības zinātnes"


368060