1. INFORMĀTIKA

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā summa, Ls
 

Laboratorija “Vide”, individuālais uzņēmums

Hermanis E.
01.0064
Datu pārraides signālu interferences minimizācija neortogonālās funkciju bāzēs

2030

 

“Frame Inform Systems”, SIA

Kadišs B.
01.0199
Unificētās modelēšanas valodas (UMV) formālās semantikas radīšana kategoriskās loģikas ietvaros

3421

 

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

Jakubaitis E.
01.0062
Hipertekstu elektroniskās informācijas sistēmas

2406

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Moskvins G.
01.0867
Mākslīgā intelekta sistēmu attīstība lauksaimniecībā

2086


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kuzmins J.
01.0349
“Klients-serveris” risinājumi trīsvalodīgā mācību virtuālā vidē

2143

Misāns P.
01.0863.
1
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

1767

Kopā pa organizāciju:

3910

 

Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts

Baums A.
01.0833
Reāllaika sistēmu analīze, modelēšana un izstrāde, izmantojot determinētos un stohastiskos Petrī tīklus

8702

Beiners E.
01.0840
Energoobjektu modeļi dažādu enerģijas avotu izmantošanas optimizācijai

2387

Buls J.
01.0832
DASP specializēto mikroshēmu strukturētā sintēze un to prototipu un testēšanas līdzekļu izstrādāšana

5338

Čapenko V.
01.0837
Ciparsistēmu modulārā projektēšana rekonfigurējamo loģisko ierīču bāzē

8345

Ermui?a A.
01.0838
Paaugstinātas bīstamības objektu drošības kontroles sistēmas modelis: izpēte, pilnveidošana un pielietošana

1973

Krūmiņš K.
01.0836
Apriorās informācijas un adaptīvās metodes diskrētajā stroboskopijā

7010

Lorencs A.
01.0835
Multipozicionālas digitāla paraksta shēmas drošība

3533

Pelipeiko V.
01.0834
Informācijas drošības metodes datortīkliem un komunikāciju kanāliem

3609

Zagurskis V.
01.0032
Multimēdiju pielietojumu sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (JSS) izstrādāšana un testēšana

6672

Kopā pa organizāciju:

47569

 

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Sedols J.
01.0355
Modelēšanas sistēmas SITA attīstība un izmantošana izglītībā

4999

Skadiņa I.
01.0318
Automatizēta valodneatkarīgas teksta reprezentācijas sintēze

3477

Spektors A.
01.0317
Latviešu valodas runas modelēšanas programmatūra

4849

Vīksna J.
01.0301
Atklājumu algoritmiskā teorija un tās pielietojumi sistēmanalīzē un bioinformātikā

10712

Kopā pa organizāciju:

24037

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Štrauss V.
01.0080
Informācijas tehnoloģijas attīstīšana materiālu īpašību nesagraujošai raksturošanai

6804

 

Latvijas Universitāte

Kangro A.
01.0289
Informācijas un komunikāciju tehnoloģija un izglītības inovācijas Latvijā un pasaulē

1879

Karnītis E.
01.0063.1
Informācijas sabiedrības izveide Latvijā: konceptuālās pamatnostādnes

3195

Nečvaļs N.
02.0918
Jauni optimalitātes kritēriji un duālās vadības algoritmi datorizētās lēmumu pieņemšanas sistēmās

1485

Kopā pa organizāciju:

6559

 

Rīgas informācijas tehnoloģijas institūts, A/s “Dati”

Borzovs J.
01.0048
Informācijas tehnoloģija un telekomunikācija: latviešu terminoloģija

4172

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Andronovs A.
01.0842
Intensīvas datormetodes datu analīzei un modelēšanai

1485

Balodis G.
01.0848
Multifrekvenču cirkulāras polarizācijas uztverošās sistēmas parametru optimizācija

2988

Bleiers J.
01.0847
Diskrētās signālu apstrādes procesu organizācijas, programmatūras un testēšanas metodikas pētīšana un izstrādāšana daudzprocesoru vidē

2913

Borisovs A.
01.0846
Mākslīgo neironu tīklu izstrādāšana prognozēšanas, klasifikācijas un lēmumu pieņemšanas uzdevumu risināšanai

5544

Celmiņš T.
01.0841
Telekomunikāciju tīklu ziņojumu aizsardzības veidu izvēles jautājumi un uzdevumi

1391

Glazs A.
01.0854
Medicīnisko attēlu kvalitātes uzlabošanas un atpazīšanas metožu izstrādāšana

1485

Grundspeņķis J.
01.0845
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās

6785

Ivanovs Ģ.
01.0844
Daudzviļņu optisko sakaru sistēmu izpēte un pielietošanas iespējas

2387

Jankovskis J.
01.0843
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

3364

Kapenieks A.
01.0853
Virtuāla laboratorija multimēdiju CD studiju materiālu radīšanai Internetā

1410

Markovičs Z.
01.0866
Sistēmu darbības korekcijas un atveseļošanas datorvadība

2913

Matīss I.
02.0919
Nesagraujošo mērīšanas metožu precizitātes paaugstināšana ar signālu apstrādes metodēm

3646

Merkurjevs J.
01.0864
Loģistikas sistēmu uz imitācijas modelēšanu balstītās analīzes un optimizācijas programlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana

6804

Misāns P.
01.0863
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes mobilajiem smaržu instrumentiem

2669

Novickis L.
01.0862
Intelektuāla finansu un apdrošināšanas programmnodrošinājuma izstrāde uz tīmekļa tehnoloģijas bāzes

4210

Osis J.
01.0861
Uz topoloģiskiem modeļiem bāzēta mehatronisko sistēmu objektorientēta sistēmanalīze un projektēšana

6785

Ozols A.
01.0860
Transporta lokālas adaptīvas vadības algoritma izstrādāšana

1691

Pētersons E.
01.0859
Modeļu un metožu izstrādāšana datoru tīklu analīzei un projektēšanai sevlīdzīgas darba slodzes vidē

4078

Slaidiņš I.
01.0858
Virtuālā laboratorija izglītībai un pētniecībai

3176

Spalviņš A.
01.0857
Hidroģeoloģisko un ar tām saistīto vides aizsardzības problēmu skaitliskā modelēšana

10224

Vulfs Ģ.
01.0850
Informācijas apstrādes asociatīvie modeļi un algoritmi identifikācijas un vadības uzdevumos

4266

Ziema M.
01.0856
Integrētu multimēdiju sistēmu projektēšana lokāliem tīkliem

1748

Ziemelis J.
01.0855
Elektromagnētisko viļņu izkliedes un absorbcijas modelēšanas problēmas

2988

Kopā pa organizāciju:

84950

Kopā pa nozari:

187944