11. VALODNIECĪBA, LITERATŪRZINĀTNE, FOLKLORISTIKA, MĀKSLAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Valodniecība


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Laumane B.
01.0383
Dialektālo īpatnību attīstība Kurzemē. Areālais un vēsturiskais aspekts

1855


Latvijas Universitāte
Rozenbergs J.
01.0296
Latviešu valodas stilistika (praktiskie aspekti)

2649

Veisbergs A.
02.0868
Mūsdienu latviešu valodas funkcionēšana kontaktsituācijā un tās atspoguļojums (tulkošana, terminoloģija un leksikogrāfija)

3444

Kopā pa organizāciju:

6093


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Bušmane B.
02.0903
Piena produktu nosaukumi latviešu valodā

1060

Druviete I.
01.0124
Valodas politikas sociolingvistiskie aspekti

6623

Ernstsone V.
01.0125
Mutvārdu komunikācijas funkcionālie un normatīvie aspekti

3312

Pokrotniece K.
02.0904
Literārās valodas vēsture: morfoloģiskās sistēmas attīstība. Nelokāmās vārdšķiras

5299

Skujiņa V.
01.0122
Latviešu valodas terminoloģija: nacionālie un starpnacionālie aspekti

6093

Stafecka A.
01.0121
Latviešu valodas ģeolingvistiskie pētījumi

9405

Valdmanis J.
02.0902
Latviešu literārās valodas gramatiskās sistēmas izpēte: Īsa latviešu valodas gramatika funkcionālā skatījumā

7683

Kopā pa organizāciju:

39475


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskol
a
Markus D.
01.0448
Latviešu valodas fonoloģijas izstrāde

5034


Rīgas Tehniskā universitāte
Nītiņa D.
02.0921
Latviešu valodas inovāciju pragmatiskie aspekti

530

Kopā pa apakšnozari:

52987

 

2. Literatūrzinātnes un folkloristika


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Fjodorovs F.
01.0047
Baltijas un slāvu kultūru telpiskie modeļi

1325


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Bula D.
01.0378
Folkloras teorija: jaunākās tendences un virzieni

4106

Bula D.
01.0379
Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā folkloras mantojuma izpēte un akadēmiskais izdevums

9935

Kalnačs B.
01.0525
Latviešu literatūra pasaules literāro strāvojumu kontekstā

7948

Kalniņa I.
01.0524
Latviešu literatūras veidu semantika un forma

13908

Silova L.
01.0372
Modernisma renovācija 60.–80. gadu latviešu literatūrā

3312

Kopā pa organizāciju:

39209


Latvijas Universitāte
Cimdiņa A.
01.0250
Latviešu literatūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

530

Kursīte J.
01.0335
Baltu mitoloģija

6623

Kopā pa organizāciju:

7153

Kopā pa apakšnozari:

47687

 

3. Mākslas zinātnes


Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Čaupova R.
01.0520
Tipoloģijas, stilistikas un vēsturiskās pieredzes aspekti Latvijas mākslā 19. gs. beigās un 20. gadsimtā

7286

Grosmane E.
02.0900
Latvijas mākslas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz 2000.gadam

4504

Hausmanis V.
01.0523
Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā

5299

Klotiņš A.
01.0314
Latvijas mūziķu leksikons

795

Zeltiņa G.
01.0143
Latvijas teātris. 90. gadi

7683

Zilgalvis J.
01.0522
Kultūrvēsturiskās vides arhitektoniski mākslinieciskās struktūras kvalitatīvā analīze

3709

Kopā pa organizāciju:

29276


Rīgas Tehniskā universitāte
Briņķis J.
01.0568
Latvijas lauku apdzīvoto vietu centru arhitektoniski telpiskā transformācija

662

Krastiņš J.
01.0570
Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

1855

Kopā pa organizāciju:

2517

Kopā pa apakšnozari:

31793

Kopā pa nozari:

132467