12. FILOZOFIJA, SOCIOLOĢIJA, PSIHOLOĢIJA, PEDAGOĢIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Filozofija


Baltijas Studiju centrs
Broks J.
01.0463
Dabīgais un dabiskais cilvēka esamībā

951


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Ikere Z.
01.0459
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā: kultūrfilozofiskais aspekts

723


Pētījumu centrs “Feministica Lettica”
Cimdiņa A.
01.0454
Latviešu literatūrfilozofija un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

5333


Latvijas Medicīnas akadēmija
Sīle V.
02.0920
Medicīnas ētikas pamatprincipu morālie un ētiskie aspekti: situācija Latvijā

1054


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Buceniece E.
01.0747
Ideju vēsture Latvijā: XX gadsimts

14404

Dāboliņš A.
02.0917
Mūsdienu protestantisma filozofija — sociālās atbildības un individuālās dzīves jēgas kopsakarībā

579

Freiberga E.
01.0742
Psihoanalīze, feminisms un citādības ētika

2273

Krūmiņa-Koņkova S.
01.0754
Reliģiozitāte un garīgie strāvojumi 21. gadsimtā Latvijā

10581

Kūle M.
01.0748
Dzīvespasaules fenomenoloģiskā un hermeneitiskā deskripcija

13020

Kūlis R.
01.0746
Postmodernisms un cilvēciskās solidaritātes

5043

Leitāne I.
01.0757
Midrašu un talmuda references ebreju filosofijā

2418

Markovs V.
01.0745
Cilvēka pasaule un cilvēks pasaulē

2335

Podmazovs A.
01.0760
Tradicionālā Austrumu kristietība un integrācijas procesi Latvijā

5725

Priedīte A.
01.0759
Nacionālās identitātes diskurss Latvijas ideju vēsturē

2955

Rubene M.
01.0743
Sociālā atmiņa, taisnīgums, tolerance

4319

Šuvajevs I.
01.0750
Eiropas filosofija un dzīves tehnoloģijas

9713

Vecvagars M.
01.0744
Parmenida einai

4547

Vējš J.
01.0756
Mūsdienu reliģijfilozofijas ētiskās dimensijas

2645

Zariņš V.
01.0753
Klasiskā humānisma vērtības un to recepcija Latvijā

2976

Kopā pa organizāciju:

83533


Latvijas Universitāte
Polis A.
02.0935
Cilvēka problēma interdisciplinārā skatījumā

951


Rīgas Tehniskā universitāte
Zveinieks A.
01.0563
Sociālā realitāte un modernisms

2025

Kopā pa apakšnozari:

94570

 

2. Socioloģija


Baltijas sociālo zinātņu institū
ts
Zepa B.
01.0312
Šķelšanās starp socio-ligvistiskajām grupām Latvijā: demokratizācija kā stabilizējošs faktors

2480


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Meņšikovs V.
01.0367
Finansu socioloģija (teorētiskie, metodoloģiskie un praktiskie aspekti)

1550


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Zobena A.
02.0882
Ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības institucionālā vide

2707


Latvijas Medicīnas akadēmija
Ostrovska I.
01.0469
Valsts kapacitāte demokratizācijas procesa kontekstā

951


Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
Putniņa A.
01.0751
Nacionālā mutvārdu vēsture: identitāte un integrācija

10477

Rungule R.
01.0752
Jaunatnes integrācija Latvijas sabiedrībā

9692

Tisenkopfs T.
01.0755
Kolektīvas rīcības aģentu pētījums: Integrēta lauku un reģionu attīstība Latvijā (KolIRA)

12501

Vēbers E.
01.0749
Sabiedrības integrācijac etniskais aspekts

10001

Kopā pa organizāciju:

42671


Latvijas Universitāte
Stepčenko A.
01.0490
Brīvprātīgais sociālais darbs: attīstības tendences Latvijā

1798


Latvijas Zinātņu akadēmija
Kristapsons J.
01.0129
Inovatīvas attīstības tendences un problēmas mazā valstī (Latvija)

3183


Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tabuna A.
01.0373
Sociālo zinātņu informācijas arhivēšanas un pieejamības nodrošināšana

2790


Rīgas Tehniskā universitāte
Ozolzīle G.
01.0564
Jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem kā sociāla grupa un viņu rehabilitācijas iespējas Latvijā

1385

Kopā pa apakšnozari:

59515

 

3. Psiholoģija


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Makarevičs V.
01.0720
Tolerances sociāli psiholoģiskās problēmas un pedagoģiskais process

1488

Vorobjovs A.
01.0460
Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālās un multinacionālās vidēs

1488

Kopā pa organizāciju:

2976


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Vecgrāve A.
01.0795
Akmeoloģiskais rakurss personības brieduma diagnosticēšanā un tā sekmēšanā (Pieaugušā psiholoģiskā izpēte maģistrantūras studijās LLU)

2191


Latvijas Universitāte
Krūmiņa I.
01.0501
Personības attīstības īpatnības multikulturālā sabiedrībā un starpkultūru pētījumi

2480

Martinsone K.
01.0262
Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos Latvijā

2955

Miezīte S.
01.0494
Pirmā gada Latvijas universitātes studentu adaptācijas prognozēšana: longitudināls pētījums

3472

Ra?čevska M.
02.0908
Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības un savstarpējā saistība pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls pētījums)

2191

Sebre S.
01.0261
Tolerances veidošanās jauniešos: Skolas un ģimenes ietekme

1963

Tiltiņa I.
01.0496
Latvijas dažādās struktūrās strādājošo dzīves stila un motivācijas rādītāju atšķirības

2191

Vidnere M.
01.0497
Etnokomunikatīvās  kompetences determinantes starpnacionālo attiecību veidošanā un attīstībā

3947

Kopā pa organizāciju:

19199

Latgales Zooloģiskais dārzs
Pupiņš M.
01.0575
Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības

971


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bebre R.
01.0326
Radošas individualitātes attīstība

1963

Kopā pa apakšnozari:

27300

 

4. Pedagoģija


Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Kraulis H.
01.0461
Muzikāli pedagoģiskās izglītības pilnveide Latgales reģionā

579

Salīte I.
01.0347
Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju Latvijā

2170

Kopā pa organizāciju:

2749


Liepājas Pedagoģiskā augstskola
Karule L.
01.0384
Vides izglītības realizācijas pedagoģiskie pamati sākumskolā

1095


Latvijas Universitāte
Čehlova Z.
01.0499
Pedagoģijas metodoloģija — pamats audzināšanas un izglītības kvalitātes pilnveidošanai

2790

Kopeloviča A.
01.0458
Skolotāju izglītība Latvijā pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas (salīdzinošais aspekts)

1467

Koķe T.
01.0498
Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie pamati globalizācijas kontekstā

3865

Krūze A.
01.0466
Trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944–1970)

2955

Maslo I.
01.0500
Sociokulturālās mācīšanās modeļu teorētiskais pamatojums

2501

?ogla I.
01.0365
Izglītības ilgtspējīgas attīstības didaktiskais nodrošinājums

3865

Kopā pa organizāciju:

17443


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Bogdanova T.
01.0389
Mūzikas pedagoģija kā tautas izglītības sastāvdaļa: latviešu tautas tradīciju un pasaules mākslas un kultūras attīstības kontekstā

1550

Petere A.
01.0509
Integrētās mācības rezultativitāte 1.–4. klasēs

2439

Kopā pa organizāciju:

3989

Kopā pa apakšnozari:

25276

Kopā pa nozari:

206661