13. EKONOMIKAS ZINĀTNES, JURIDISKĀS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Ekonomika, demogrāfija


Baltijas Krievu institūts, Daugavpils filiāle
Voronovs V.
02.0876
Patērētāju pārliecība: analīze un mērījumi ekonomikā

394


Latvijas Datoru centrs
Treijs M.
01.0309
Latvijas agrosektora integrēšanai ES nepieciešamo investīciju modelēšana

3548


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Driķis J.
02.0884
Proteīna bagātas tauriņziežu lopbarības un piena ražošanas palielināšanas izpēte un datorprogrammas izstrāde ekonomiski kompleksajai novērtēšanai ieņēmumu un rentabilitātes paaugstināšanai lopkopībā

1380

Jurgena I.
01.0797
Uzņēmējdarbības formu, darbības veidu un virzienu mijattiecības lauku ilgtspējīgā daudzfunkcionālā attīstībā

1971

Moskvins G.
01.0798
Atbilstības kontrole patērētāju tiesību un interešu aizsardzībai

788

Riv?a B.
01.0796
Daudzfunkcionālu lauku uzņēmumu attīstība saskaņā ar Eiropas Savienības jauno lauku politiku

8081

Strīķis V.
01.0761
Latvijas lauksaimniecības diversifikācija integrējoties Eiropas Savienībā

2562

Kopā pa organizāciju:

14782


Latvijas Statistikas institūts
Vanags E.
01.0029
Statistikas pilnveidošana un teritoriju sociāli ekonomiskā attīstība ES kontekstā

50064

Kopā pa organizāciju:

50064


Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts
Zelgalvis E.
01.0034
Nacionālās valūtas kursa ietekme uz Latvijas tautsaimniecības attīstību

2365


Latvijas Universitāte
Ciemiņa I.
01.0450
Latvijas iedzīvotāju noslāņošanās pēc materiālā dzīves līmeņa (cēloņi, dažādu grupu īpatnības, sekas)

8081

Oļevskis G.
01.0101
Latvijas rūpniecības konkurentspēja ārējā tirdzniecībā

2957

Praude V.
01.0292
Tirgvedības sociāli-ekonomiskās problēmas un to risinājums Latvijā

2168

Vircavs M.
01.0294
Videi draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā

591

Zvidriņš P.
01.0283
Demogrāfisko struktūru izmaiņas Latvijā 20. un 21. gadsimta mijā un to radītās sekas

10643

Kopā pa organizāciju:

24440


Latvijas Valsts Agrārās ekonomikas institūts
Melece L.
01.0218
Starptautiskām prasībām atbilstošas, videi draudzīgas, ilgtspējīgas agrārās vides un pārtikas kvalitātes politikas instrumenti, indikatori, vadības un kontroles sistēmas, to adoptācija Latvijā

1971

Miglavs A.
01.0219
Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora konkurētspēja un tirgus globalizācija: faktori, ietekme un perspektīvas

1971

Pirksts V.
01.0217
Galveno pārtikas produktu vajadzības un nodrošinājuma ekonomisko problēmu izpēte un risinājumi, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā

12417

Saktiņa D.
01.0220
Latvijas lauku attīstības kompleksitāte, attīstības programmēšana un pasākumu starpsektoriālās ietekmes novērtēšana

2168

Kopā pa organizāciju:

18527


Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
Ābele D.
01.0120
Kravu autopārvadājumi, to efektivitātes paaugstināšanas iespējas un ietekme uz Latvijas iekšzemes kopprodukta izmaiņām

2957

Baltiņa M.
01.0440
Latvijas uzņēmumu konkurētspējīgas nozaru struktūras izveidošana un notiekošie procesi pasaulē

1971

Dovladbekova I.
02.0937
Investīciju vides un investīciju politikas pilnveidošana Latvijā ekonomiskās integrācijas kontekstā

1971

Eglīte P.
01.0117
Latvijas sociālās politikas rezultativitāte iedzīvotāju ataudzes jomā

10051

Eisaka F.
01.0100
Latvijas lauku attīstības kompleksa izpēte ar multifunkcionālo modelēšanu

6110

Karnīte R.
01.0157
Ekonomiskās izaugsmes faktori un to darbība Latvijā

4139

Keišs S.
02.0915
Reģionālās attīstības virzieni un pasākumu sistēma reģionu izveidei Latvijā ES kontekstā

3154

Počs J.
01.0127
Savstarpēji saistīto nozaru kompleksu veidošanas nosacījumi Latvijas reģionu ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un izlīdzināšanai

4928

Kopā pa organizāciju:

35281


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Liepa E.
01.0536
Kapitāla aktīva daļas cenu veidošanās dinamiskā modeļa analīze

986


Rīgas Tehniskā universitāte
Magidenko A.
01.0566
Informācijas tirgus attīstības modelēšana Latvijā

1380

Počs R.
01.0567
Makroekonomisko procesu stohastiskā modelēšana

4928

Kopā pa organizāciju:

6308


“Pakuļi”, zemnieku saimniecība
Sproģis A.
01.0118
Ekspertu komisijas ekonomikas un juridisko zinātņu aktualitātes jautājumi

3942

Sproģis A.
01.0119
Valsts fiskālās politikas pilnveidošana ienākumu un resursu sadalē

18724

Kopā pa organizāciju:

22666

Kopā pa apakšnozari:

179361

 

2. Juridiskās zinātnes


LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
Jundzis T.
01.0504
Eiropas Savienības jaunā drošības politika un Baltijas valstis

5913


Latvijas Universitāte
Līcis A.
01.0278
Likumības un taisnīguma nodrošinājums civilprocesā

4928

Torgāns K.
01.0449
Jaunais Komerclikums un tā realizācijas prakse

6899

Kopā pa organizāciju:

11827

Kopā pa apakšnozari:

17740

Kopā pa nozari:

197101