3. FIZIKA, MATEMĀTIKA, ASTRONOMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls

1. Fizika

Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Kozlovskis L.
01.0348
Daudzslāņu metālisku plēvju kristāliskās struktūras un magnētoptisko īpašību termiski stimulētu izmaiņu pētīšana

1345

Liberts G.
01.0381
Robežvirsmas metāls-biokeramika struktūras modifikācija ar lāzerstarojumu

1121

Kopā pa organizāciju:

2466


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Bērziņa B.
01.0819
Defektu luminiscence un enerģijas uzkrāšanās jonu materiālos

4394

Bērziņš J.
01.0810
Eksperimentāli un teorētiski kodolu struktūras pētījumi pie vidējām un augstām ierosmes enerģijām

16947

Gabrusenoks J.
01.0823
Elektrofizikālās parādības un procesi elektronu-jonu vadošās cieto vielu heterosistēmās un to komponentēs

1749

Kalniņš J.
01.0039
Virsmas katalītisko reakciju kinētika un pašorganizācijas parādības perspektīvos materiālos

9100

Kleperis J.
01.0050
Olfaktometrijas fizikālie principi un sensoru mikrosistēmas tās modelēšanai

4214

Kotomins J.
01.0040
Defektu un virsmas inducēto procesu modelēšana perspektīvos oksīdos

5290

Kuzmins J.
01.0807
Virtuālā fizikas laboratorija

1749

Kuzmins A.
01.0821
Nanokristālu struktūras rekonstrukcija pēc rentgenabsorbcijas spektriem, izmantojot ab initio teorētiskās metodes

4394

Kļaviņš J.
01.0815
Pārejas metālu un to oksīdu plānas kārtiņas supravadītāju Džozefsona pārejām un elektrohromajiem elementiem kā starojuma detektoriem un modulātoriem

3722

Lācis I.
02.0906
Okulo - motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

2107

Maniks J.
01.0812
Foto- un atmosfēras inducētie procesi fullerena C60  un radniecīgu materiālu virsmas slāņos

11028

Millers D.
01.0813
Enerģijas un lādiņu pārnese fotonikas materiālos

13539

Mironova-
Ulmane N.
01.0806
Magnētisko jonu apmaiņas mijiedarbība antiferomagnētiskos oksīdos

8965

Ozols A.
01.0803
Dinamiskās hologrammas amorfos halkogenīdu pusvadītājos un azobenzola oligomēros

3497

Petrovs A.
01.0802
Ultradisperso (mazo) cietvielu daļiņu fizikālo, struktūras un magnētisko īpašību pētījumi

1121

Purāns J.
01.0811
Modernu materiālu rentgena absorbcijas pikoskopija

6904

Riekstiņa D.
01.0805
Pētījumi pielietojamā kodolfizikā un to praktiskais pielietojums apkārtējās vides un tehnoloģisko objektu analīzē

5738

Rogulis U.
01.0820
Magnētisko rezonanšu spektroskopija: defekti un procesi luminescentos detektoros

6366

Skuja L. 01.
0808
Punktdefektu pētījumi stiklveidojošos materiālos ar platu aizliegto zonu mikroelektronikai, optiskajiem viļņvadiem un lāzeru optikai

8158

Šebanovs L.
01.0818
Nelīdzsvara stāvokļa termodinamika, kristalogrāfija un ārējo faktoru inducētās fāžu pārejas segnetoelektriķos ar dažādu struktūras sakārtotības pakāpi

12149

Tambergs J.
01.0809
Atomkodolu pētījumi ar grupu teorijas metodēm

5693

Teteris J.
01.0816
Hologrāfiskais ieraksts amorfo pusvadītāju kārtiņās

5693

Truhins A.
01.0822
Elektronu struktūra un elektronu procesi optiskos materiālos ar nesakārtoto struktūru. Salīdzinājums ar radnieciskiem kristāliem

5559

Tāle I.
01.0801
Starojuma inducētie procesi enerģijas uzkrāšanai un nolasīšanai halogenīdu un oksīdu ternāros kristālos

11835

Vāle G.
01.0804
Optiskā atmiņa aktivētās sārmu metālu halogenīdu nanostruktūrās

2332

Zauls V.
01.0817
Dažādas dimensionalitātes polāru materiālu dielektrisko un optisko īpašību pētījumi mikroaktuātoru un fotonikas pielietojumiem

10355

Kopā pa organizāciju:

172598


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Blūms E.
01.0442
Pārneses parādības un konvekcija termiski, optiski un magnētiski stratificētos ferrokoloīdos

11700

Cēbers A.
01.0074
Nelineārās parādības magnetizējošās un polarizējošās vidēs

7038

Gailītis A.
01.0502
Detalizēta Magnetohidrodinamiskās Dinamo parādības izpēte

9414

Geļfgats J.
01.0075
Kristalizācijas procesu MHD vadīšanas metožu fizikālo likumsakarību izpēte

10399

Koļesņikovs J.
01.0160
Masas spēku iedarbība uz vadošo šķidrumu konvekcijas un nobīdes plūsmām

2780

Kļaviņš J.
01.0073
Termoelektriskās parādības un metāla mehāniskā stāvokļa dinamika intensīvas dzesēšanas un straujas sacietēšanas procesos

2466

Lielausis O.
01.0161
Termohidraulisko procesu īpatnības ekstremāli slogotos šķidra metāla siltumnesējos

6635

Priede J.
01.0155
Elektrovadošu šķidrumu plūsmu stabilitāte pastāvīgos un mainīgos magnētiskajos laukos

3677

Romančuks A.
01.0071
Elektrodinamiskās regulācijas un kontroles procesu izpēte biosfērā

986

Ščerbiņins E.
01.0156
Impulsa, siltuma un masas pārneses procesi magnetohidrodinamiskos robežslāņos

4976

Šiško A.
01.0163
Magnetohidrodinamiskie procesi sistēmās ar šķidra metāla brīvo virsmu

4976

Zaķe M.
01.0076
Siltumnīcas efektu izraisošo savienojumu  un oglekļa daļiņu veidošanās, saķeršanas un atdalīšanas procesu elektriskā kontrole liesmā

5469

Kopā pa organizāciju:

70516


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Zīlītis V.
01.0044
Atomu un jonu kvantmehāniskie aprēķini

2466


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Rodins J.
01.0406
Pastāvīgo magnētisko lauku ietekme uz biopolimēriem un šūnu membrānām

1524


Latvijas Universitāte
Auziņš M.
01.0329
Sadursmju un radiācijas procesu dinamika un tās kontrole atomos un molekulās

7262

Bērsons I.
01.0328
Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un rezultātu izmantošana gaismas avotu tehnoloģijā

6321

Ferbers R.
01.0264
Divatomu molekulu struktūra un dinamika: eksperiments un teorija

6949

Gailīte E.
01.0061
Atomi stipros lāzera laukos

10220

Harja J.
01.0275
Meto?u un tehnoloģiju izstrāde un pielietojums optiskās informācijas ierakstam un apstrādei interferometriskajās sistēmās

493

Jakovičs A.
02.0886
Daudzkomponenšu materiālu pārnese un fāžu dinamika heterogēnā vidē augstas temperatūras un elektromagnētiskās iedarbības apstākļos

1031

Lācis S.
01.0070
Magnētisko spēku noteiktās viskozitātes sastāvdaļas magnetoreoloģiskajos šķidrumos skaitliskā modelēšana

1480

Mad?ulis I.
01.0060
Plazmas līdzsvara un nelīdzsvara īpašību pētīšana, izmantojot trajektoriju integrāļu reprezentāciju un variāciju metodi

986

Mui?nieks A.
01.0253
Kristalizācijas procesa mikroskopisko nestabilitāšu ietekme uz piemaisījumu segregācijas norisi un kristālu mikroskopiskajām nehomogenitātēm silīcija monokristālu audzēšanas procesos

1480

Spīgulis J.
01.0067
Optiskās metodes un ierīces neinvazīvai asinsrites kontrolei

717

Spīgulis J.
01.0215
Šķiedru optikas metodes implantu-audu biosaderības izpētē

1749

Tīliks J.
01.0387
Radiācijas stimulētie procesi neorganiskos oksisavienojumos

4035

Zapols B.
01.0282
Nanomijiedarbību pētījumi ar kvantu ķīmijas un skanējošās mijiedarbības mikroskopijas metodēm

9593

Kopā pa organizāciju:

52316


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Joļins J.
01.0540
Kombinētā rentgenstaru, neitronu izkliedes un ultraskaņas izmantošana pie deformācijas tehnoloģiskiem pētījumiem kristālos

4841

Kalnačs J.
01.0542
Skābekļa ietekmes mehānismu izpēte fullerītu sistēmās dažādos tehnoloģiskos procesos

7038

Muzikante I.
01.0541
Fotoaktīvu un augsti polāru organisko molekulāro elektretu iegūšana un elektro- un fotofizikālo īpašību izpēte

18515

Kopā pa organizāciju:

30394


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Mišņovs A.
01.0204
Tiešās metodes makromolekulu kristalogrāfijā

1524


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
01.0574
Optiski stimulētas elektronu pārejas kaulaudu raksturošanai

1480

Jankovskis J.
01.0843.1
Elektronikas induktoru un ferītu radiofrekvenču zudumu problēmu pētījumi

1345

Katiševs A.
01.0616
Hidroksilapatīta - kolaģena cietvielas kompozīta dozimetriskās īpašības

1749

Knite M.
01.0576
Aktīvi polimērkompozīti un daudzslāņu struktūras: izstrāde, īpašības un inducētie efekti

1973

Medvids A.
01.0577
Atomu difūzija un dreifs kristāliskā režģī temperatūras gradienta un elektriskā laukā iedarbībā

3452

Kopā pa organizāciju:

9999

 

Telemātikas un loģistikas institūts

Šuņins J.
01.0077
Matemātiskā modelēšana un nesakārtoto kondensēto vidu fundamentālo īpašību aprēķins

538

Kopā pa apakšnozari:

344341

 

2. Matemātika


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Freivalds R.
01.0354
Kvantu automāti un to iespējas

5873

Gudkovs V.
01.0033
Viļņu vienādojumu matric-atrisinājumu ģeometriskās un algebriskās īpašības

1749

Ķikusts P.
01.0041
Vizuālās informācijas grafveida un ģeometrisko struktūru apstrādes matemātiskās metodes un algoritmi

1659

Martuzāns B.
01.0304
Jonu difūzijas modelēšana šķidrās pārejās

1569

Raitums U.
01.0441
Kvazilineāru eliptisku vienādojumu saimju paplašinājumi

5649

Rimšāns J.
01.0303
Skaitliskas elektrokinētikas metodes

2601

Sadirbajevs F.
01.0356
Nelineāras parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas

7173

Kopā pa organizāciju:

26273


Latvijas Universitāte
Cīrulis J.
01.0295
Vispārīgās algebras metodes datorzinātnē, ģeometrijā un loģikā

2825

Nečvaļs N.
01.0031
Statistisko metožu izstrāde uz maziem datu iztvērumiem un efektīvu lēmumu pieņemšana

493

Kopā pa organizāciju:

3318


Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts
Buiķis A.
01.0130
Efektīvu algoritmu izstrāde tiešām un inversām matemātiskās fizikas problēmām kompleksās struktūrās

15041

Bula I.
01.0527
Aproksimācija, haoss un nekustīgie punkti

1345

Dambītis J.
01.0390
Latvijas matemātikas un fizikas vēsture un terminoloģija

2914

Lietuvietis O.
01.0201
Funkciju nepiesātināto un asimptotisko aproksimāciju lietojumi aprēķinu metožu veidošanai matemātiskajā fizikā

2780

Reinfelds A.
01.0531
Diferenciālvienādojumu un diskrēto dinamisko sistēmu izvēlētu jautājumu analīze

8205

Siņenko N.
01.0529
Salikta Puasona procesa vadītu stohastisko iterāciju asimptotiskā analīze

1121

Šostaks A.
01.0530
Topoloģisku, funkcionālu un algebrisku struktūru L-vērtīgu kategoriju un L-vērtīgu datu aproksimatīvu shēmu izpēte

2780

Kopā pa organizāciju:

34186


Rēzeknes augstskola
Daugulis P.
01.0371
Moduļu sašaurināšana uz apakšalgebrām

673


Rīgas Tehniskā universitāte
Antimirovs M.
01.0578
Stipro magnētisko lauku magnētiskās hidrodinamikas un elektrodinamikas problēmu skaitliskie un analītiskie atrisinājumi

2376

Carkovs J.
01.0579
Stohastiskās analīzes asimptotiskās metodes

2690

Kopā pa organizāciju:

5066

Kopā pa apakšnozari:

69516

 

3. Astronomija


Latvijas Universitāte
Ābele M.
01.0257
Zvaigžņu spektrālie novērojumi un mazo planētu koordinātu noteikšana izmantojot lādiņa saites matricu

7306

Balklavs-
Grīnhofs A.
01.0069
Oglekļa zvaigznes Saules apkārtnē: kinemātisko, fotometrisko, spektrofotometrisko u.c. raksturlielumu bibliogrāfiskais katalogs. Ģenerālkataloga CGCS elektroniskās versijas papildināšana ar jauniem datiem

10804

Lapuška K.
01.0214
Globāli koordinēti augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi izmantošanai zinātnes par Zemi dažādo nozaru regulārajos starptautiskajos dienestos

5783

Šmelds I.
01.0491
Fizikālo procesu pētījumi nestacionārajos kosmiskajos objektos (Starpzvaigžņu vide, Saules vainags, pārnovas)

7441

Začs L.
01.0455
AGB objektu spektroskopiska analīze

3183

Kopā pa organizāciju:

34517

Kopā pa apakšnozari:

34517

Kopā pa nozari:

448374