4. ĶĪMIJA

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Organiskā ķīmija


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Stankeviča E.
01.0243
Oligodezoksiribonukleotīdu sintēze uz atkārtoti izmantojamās cietās fāzes

4121


Latvijas Universitāte
Kļaviņš M.
01.0079
Humusvielu īpašības un katalītiskā aktivitāte vidi piesārņojošo vielu degradācijā

1545


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Alksnis E.
01.0167
Slāpekli saturošu heterociklu un alkaloīdu ķīmijas attīstīšana jaunu prettuberkulozes līdzekļu ražošanas nodrošinājumam Latvijā

3091

Amoliņš A.
02.0896
Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes terminoloģijas modernizācija latviešu valodā

2061

Andersons A.
01.0168
Piec- un sešlocekļu heterociklisko savienojumu savstarpējās katalītiskās pārvērtības

3434

Andrianovs V.
01.0169
N-Hidroksiguanidīna atvasinājumu sintēze

3091

Ābele E.
01.0166
N- un S-heteroaromatisko sulfīdu silīcija un germānija atvasinājumi kā holesterīna līmeņa pazeminoši aģenti

6182

Balodis J.
01.0170
Organisko savienojumu datorizētā modelēšana - metodes un pielietojumi

3434

Dirnēns V.
01.0172
Nepiesātinātie silicijorganiskie savienojumi ciklopievienošanās reakcijās

6182

Duburs G.
01.0173
Jaunu slāpekļa heterociklu atvasinājumu - neiroprotektoru sintēze un primārā izpētīšana

20606

Kalviņš I.
01.0175
Stēriski traucētu aizvietoto ciklo-alkilamīnu sintēze acetilholīna nikotīnreceptora farmokoforā modeļa pētījumiem

12364

Katkevičs M.
01.0176
Modificētu aminoskābju sintēze no ketobutēnskābju atvasinājumiem

3434

Ka?oka H.
01.0177
Augsti efektīvās šķidruma hromatogrāfijas pielietošana jaunu organisko vielu analīzē

8586

Leite L.
01.0178
Ar zeltu promotēti kobalta un vanādija katalizātori hidrogenēšanas, dehidrogenēšanas un oksidēšanas reakcijās

7899

Lo?a E.
01.0179
Polinepiesātinātu ciklopentanona atvasinājumu sintēzes pētījumi

3434

Lukevics E.
01.0180
Silīcija un germānija organisko savienojumu struktūras un bioloģiskās aktivitātes salīdzinošie pētījumi

16142

Lukevics E.
01.0181
Heteroaromatisko atvasinājumu katalītiskās sintēzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti

8586

Lūsis V.
01.0182
Jaunas metodes 2-azabiciklo[2.2.2]oktēnu sintēzē

9616

Madre M.
01.0183
Jaunu, funkcionāli aktīvu biomolekulu radīšana uz ciklā modificētu purīnnukleozīdu analogu un purīnu atvasinājumu bāzes

6869

Markava E.
01.0184
Jaunu fotohromu materiālu pētījumi azobenzolu rindā

4121

Ozola V.
01.0185
Mikroviļņu tehnoloģijas izmantošana organiskajā sintēzē

4121

Poļevaja L.
01.0186
Ar trombīnu un angiotenzīnu saistītās angiogenēzes pētījumi

4121

Pudova O.
01.0187
Jaunu sililaizvietotu tiofēnsaturošu materiālu sintēze

6182

Rozentāls G.
01.0188
Nepiesātinātu alfa-oksoskābju atvasinājumu asimetriska hidrēšana

3434

Rubina K.
01.0189
Organoamonija selenītu un tellurītu sintēze un pretvēža aktivitāte

4121

Sūna E.
01.0190
Enolātu enantioselektīvā protonēšana

5152

Tirzītis G.
01.0191
Taurīna atvasinājumi kā potenciāli šūnas protekcijas līdzekļi

3091

Trapencieris P.
01.0192
Slāpekļa heterociklu deprotonēšanas pētījumi

3091

Turovskis I.
01.0193
Organisko vielu struktūrķīmiskie un elektroķīmiskie pētījumi

24727

Veinbergs G.
01.0195
Beta-Laktāmu atvasinājumu - proteāžu inhibitoru sintēze un bioloģiskā pētīšana

8242

Vosekalna I.
01.0196
Bioloģiski aktīvo savienojumu struktūrķīmiskie pētījumi

687

Vēgners R.
01.0194
Lineāru un ciklisku poliamīnu sintēze un iedarbība uz fosfolipīdu signālsistēmām šūnās

5152

Zablocka A.
01.0197
Tiazola atvasinājumi: Sintēze un bioloģiskās aktivitātes pētījumi

3434

Zelčāns G.
01.0198
Bioloģiski aktīvu slāpekļa, sēra hetrociklu un to sililatvasinājumu sintēze un pētījumi

5152

Kopā pa organizāciju:

209839


Rīgas Tehniskā universitāte
Bizdēna Ē.
01.0580
Jaunu peptidosaharīdu sintēze un pētījumi

3434

Jure M.
01.0581
Antidepresantu un analģētiķu meklējumi piridīna rindā

3263

Kampars V.
01.0582
Gaismas jūtīgie organiskie savienojumi augsta blīvuma informācijas nesējiem

3606

Krilova V.
01.0591
Akrilu koppolimēri ar trīsdimensiju struktūru

1545

Meirovics I.
02.0932
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1374

Neilands O.
01.0584
Starpmolekulārās ūdeņraža saites veidojošu organisko savienojumu sintēze un to izmantošana nanostruktūru radīšanai uz cietas virsmas nolūkā konstruēt sensorus

6354

Strakovs A.
01.0585
Alfa-Oksocikloheksēnoheterociklu daudzkomponentu sintēze un reakcijas

4636

Utināns M.
01.0589
Multifotonu ierosināta iekšmolekulāra un starpmolekulāra elektronu pārnese organisko hromoforu sistēmās

2061

Valters R.
01.0587
Hetaril- un dihetarilaizvietotu 1,4-benzohinonu atvasinājumu sintēze un to īpašību izpēte

4121

Zicāne D.
01.0590
Pētījumi par spirofragmentu saturošu slāpekļa heterociklu sintēzi un īpašībām

1889

Kopā pa organizāciju:

32283

Kopā pa apakšnozari:

247788

 

2. Neorganiskā, fizikālā un analītiskā ķīmija


Latvijas Universitāt
e
Tīliks J.
01.0492
Augstenerģētiskie fizikāli ķīmiskie procesi cietos organiskos savienojumos

6010

Vīksna A.
01.0484
Mikroelementu mikrodaudzuma noteikšanas metožu pilnveidošana, analizējot ūdens, gaisa paraugus, augsni un skuju kokus, kas auguši dažādās Latvijas vietās

2576

Kopā pa organizāciju:

8586


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Borisova T.
01.0681
Neorganisko un organisko jonu ietekme uz nejonogēnu virsmas aktīvu vielu adsorbciju uz fāžu robežvirsmām starp ūdens un organiskiem šķīdumiem

1305

Čera L.
01.0685
Plazmā sintezēto smalki disperso grūti kūstošo savienojumu virsmas elektrokinētiskais raksturojums un ūdens suspensiju stabilitāte

1923

Dindune A.
01.0677
Fosfora neorganisko savienojumu sintēze daudzkomponentu sistēmās, to struktūra un īpašības

5186

Krasts H.
01.0051
Poliolu mijiedarbība ar borskābi, borātjoniem, divvērtīgās un trīsvērtīgās dzelzs joniem un metālu korozijas inhibēšanas mehānisms

1958

Līcis J.
01.0682
Fizikāli ķīmiskie procesi un strukturālās izmaiņas šķidrās membrānās un uz starpfāžu robežām, atdalot vienu no otra elementus ar līdzīgām ķīmiskām īpašībām

4396

Siliņa E.
01.0683
Jaunu 8-selenolhinolīna, 8-merkaptohinolīna, 8-oksihinolīna un to atvasinājumu iekšēji komplekso savienojumu spektrālo un rentgenstrukturālo īpašību salīdzinoši pētījumi

4293

Vītiņa I.
01.0680
Rentgenamorfu metālu sakausējumu un metāls - neorganiskais savienojums plānu slāņu veidošanās elektroķīmiskais mehānisms, to fāzu sastāva un struktūras stabilitāte uz dažādu metālu pamatnēm

8998

Zaporina Ņ.
01.0678
Struktūras modelēšana jaunai fāzei, kura identificēta augsti dispersa alumīnija pulvera virsmas slānī, izmantojot elektronu mikrodifrakcijas datus

1442

Zariņa I.
01.0679
Sārmmetālu (Li, Na, K) ķīmiskā atdalīšana no metilsilanolāta kompleksiem un to izmantošana

1923

Zviedre I.
01.0684
Jaunu bora heterospirānu komplekso savienojumu rentgenstruktūranalīze un kristālķīmija

3263

Kopā pa organizāciju:

34687

Kopā pa apakšnozari:

43273

 

3. Koksnes un polimēru ķīmija


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Morozovs A.
01.0649
Koksnes modificēšana un tās produktu analīze

1614


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Vaivars G.
01.0825
Jaunu vadošu polimēru kompozītu sintēze, struktūra un īpašības

1717


Latvijas Universitāte
Kaļķis V.
01.0078
Lielu magnētisko lauku un jonizējošā starojuma mijiedarbības radītie efekti orientētos polimēros, to struktūras un fizikāli ķīmisko īpašību izpēte

1889


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
01.0653
Dabisku un modificētu lignocelulozes materiālu ķīmiskā sastāva un struktūras degradācijas mehānisms ar dažāda tipa mikroorganismiem

5255

Grāvītis J.
01.0828
Jaunu tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiālu molekulārā un virsmolekulārā struktūra

4774

Stirna U.
01.0652
Jaunu biodestruktīvu poliesteru un poliesteruretānu sintēze no atjaunojamām dabas izejvielām

8930

Teliševa G.
01.0655
Supra-molekulāro sistēmu izstrādāšana uz lignīnu un lignocelluložu bāzes

9789

Treimanis A.
01.0657
Mikronizētās celulozes īpašības un struktūra atkarībā no tās izcelsmes un hidrolīzes apstākļiem

7865

Zandersons J.
01.0654
Izpētīt kokogļu aktivācijas ar pārkarsētu tvaiku kinētiku un aktīvo ogļu sekundārās porainās struktūras veidošanos blīvā slānī

4327

Zaķis Ģ.
01.0656
Latvijā potenciālās celulozes ražotnes blakus produkta - lignīna ķīmiskā izpēte nolūkā rast lignīnam praktiskas pielietošanas iespējas

6216

Kopā pa organizāciju:

47156

Kopā pa apakšnozari:

52376

Kopā pa nozari:

343437